موضوعات حوزه علمی گیاهپزشکی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1رقابت60 1383.30Q4
2انبه24 1384.75Q4
3None570 1384.94Q4
4بیولوژی78 1385.00Q4
5سطح زیان اقتصادی30 1385.40Q4
6اصفهان84 1385.71Q4
7ارزیابی خسارت24 1386.00Q4
8جوانه زنی30 1386.00Q4
9زمستان گذرانی30 1386.20Q4
10کرم سیب36 1386.50Q4
11Trissolcus grandis30 1386.60Q4
12ارقام36 1386.67Q4
13علف‌های هرز24 1387.00Q4
14پنبه72 1387.17Q4
15بیواکولوژی24 1387.25Q4
16ترجیح غذایی24 1387.25Q4
17باقیمانده آفت کش24 1387.50Q4
18ساوه24 1387.50Q4
19Eurygaster integriceps48 1387.75Q4
20Callosobruchus maculatus24 1388.00Q4
21بادام24 1388.00Q4
22زنبور تریکوگراما30 1388.00Q4
23علف هرز54 1388.11Q4
24تغییرات فصلی30 1388.40Q4
25سن گندم90 1388.47Q4
26Heliothis viriplaca24 1388.50Q4
27تراکم24 1388.50Q4
28لوبیا48 1388.63Q4
29ارقام خرما30 1388.80Q4
30شپشه برنج30 1388.80Q4
31شب پره هندی36 1388.83Q3
32Anthocoridae24 1389.00Q3
33تداخل24 1389.00Q3
34شکارگر24 1389.00Q3
35چغندرقند60 1389.10Q3
36واکنش تابعی90 1389.13Q3
37ردیابی36 1389.17Q3
38کنه102 1389.18Q3
39استان مرکزی24 1389.25Q3
40دامنه میزبانی24 1389.25Q3
41زنجرک24 1389.25Q3
42گونه جدید24 1389.25Q3
43اوره30 1389.40Q3
44سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات30 1389.40Q3
45فارس54 1389.44Q3
46Ichneumonidae24 1389.50Q3
47Oryzaephilus surinamensis24 1389.50Q3
48مرگ گیاهچه24 1389.50Q3
49نیتروژن48 1389.63Q3
50Beauveria bassiana96 1389.75Q3
51Liriomyza sativae24 1389.75Q3
52Prostigmata24 1389.75Q3
53تله فرمونی24 1389.75Q3
54خوزستان72 1389.75Q3
55نژاد24 1389.75Q3
56کردستان24 1389.75Q3
57زیست شناسی168 1389.96Q3
58آبکشت36 1390.00Q3
59تجزیه خوشه‌ای24 1390.00Q3
60خرما60 1390.00Q3
61صنوبر24 1390.00Q3
62پادمان24 1390.00Q3
63کفشدوزک36 1390.00Q3
64تغییرات جمعیت114 1390.05Q3
65ذرت84 1390.07Q3
66پارازیتیسم60 1390.10Q3
67خسارت54 1390.11Q3
68دموگرافی42 1390.14Q3
69سیب زمینی114 1390.16Q3
70تریپس پیاز30 1390.20Q3
71شته مومی کلم54 1390.22Q3
72Cercospora beticola24 1390.25Q3
73رشد جمعیت24 1390.25Q3
74کنه تارتن دو لکه‌ای24 1390.25Q3
75دما114 1390.32Q3
76سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات36 1390.33Q3
77هیدروپونیک66 1390.36Q3
78خیار گلخانه‌ای48 1390.38Q3
79ترجیح میزبانی30 1390.40Q3
80سویا30 1390.40Q3
81مگس مینوز30 1390.40Q3
82میزبان گیاهی30 1390.40Q3
83پارامترهای زیستی42 1390.43Q3
84گندم210 1390.43Q3
85فون270 1390.44Q3
86پسیل معمولی پسته54 1390.44Q3
87Bemisia tabaci24 1390.50Q3
88تراکم جمعیت24 1390.50Q3
89گیاهان زینتی24 1390.50Q3
90Aphis gossypii42 1390.57Q3
91فوزاریوم42 1390.57Q3
92RAPD30 1390.60Q3
93کلسیم30 1390.60Q3
94شناسایی48 1390.63Q3
95مرگ و میر48 1390.63Q3
96آنتی زنوز42 1390.71Q3
97آفت انباری24 1390.75Q3
98تاریخ کاشت24 1390.75Q3
99جمعیت54 1390.78Q3
100آفت کش30 1390.80Q3
101توتون30 1390.80Q3
102جدول زندگی132 1390.82Q2
103یونجه36 1390.83Q2
104ایمیداکلوپراید54 1390.89Q2
105نیشکر54 1390.89Q2
106کلزا132 1390.95Q2
107Habrobracon hebetor36 1391.00Q2
108Tetranychus turkestani24 1391.00Q2
109Wolbachia24 1391.00Q2
110بید غلات30 1391.00Q2
111تغییرات فصلی جمعیت24 1391.00Q2
112روی30 1391.00Q2
113زیتون30 1391.00Q2
114سیب42 1391.00Q2
115پرلیت54 1391.00Q2
116ایران642 1391.03Q2
117دلتامترین54 1391.11Q2
118بالتوری سبز42 1391.14Q2
119گوجه فرنگی126 1391.14Q2
120سمیت تنفسی78 1391.15Q2
121آفتابگردان36 1391.17Q2
122نیکل30 1391.20Q2
123LT<sub>۵۰</sub>24 1391.25Q2
124Trichogramma brassicae24 1391.25Q2
125کرمان24 1391.25Q2
126عملکرد90 1391.27Q2
127آبامکتین42 1391.29Q2
128شپشه دندانه دار42 1391.29Q2
129عناصر غذایی72 1391.33Q2
130کنترل بیولوژیکی36 1391.33Q2
131فتوسنتز30 1391.40Q2
132نخود30 1391.40Q2
133پتاسیم30 1391.40Q2
134کرم گلوگاه انار66 1391.45Q2
135Hippodamia variegata24 1391.50Q2
136خاک دیاتومه36 1391.50Q2
137کنه‌ها24 1391.50Q2
138مقاومت246 1391.51Q2
139Tetranychus urticae54 1391.56Q2
140شپشه آرد54 1391.56Q2
141خیار72 1391.58Q2
142اسانس گیاهی30 1391.60Q2
143ایندوکساکارب30 1391.60Q2
144Helicoverpa armigera48 1391.63Q2
145Orius albidipennis36 1391.67Q2
146آنتاگونیست36 1391.67Q2
147عناصر کم مصرف54 1391.67Q2
148کوکوپیت36 1391.67Q2
149گلخانه72 1391.67Q2
150محلول غذایی42 1391.71Q2
151کنترل108 1391.72Q2
152برنج66 1391.73Q2
153Fusarium oxysporum24 1391.75Q2
154تغذیه گیاه24 1391.75Q2
155رشد رویشی30 1391.80Q2
156شته60 1391.80Q2
157پیت ماس30 1391.80Q2
158گردو30 1391.80Q2
159پارازیتوئید60 1391.90Q2
160Bacillus thuringiensis36 1392.00Q2
161آفلاتوکسین30 1392.00Q2
162انار66 1392.00Q2
163دیاپوز30 1392.00Q2
164شته جالیز24 1392.00Q2
165شوری72 1392.00Q2
166طول عمر54 1392.00Q2
167ویژگی‌های زیستی48 1392.00Q2
168گیاه پالایی24 1392.00Q2
169دشمنان طبیعی84 1392.07Q2
170رشد54 1392.11Q2
171کنه تارتن دولکه‌ای42 1392.14Q2
172Chrysoperla carnea36 1392.17Q2
173LC<sub>۵۰</sub>36 1392.17Q2
174پراکنش فضایی36 1392.17Q2
175تنوع ژنتیکی66 1392.18Q2
176لرستان30 1392.20Q2
177مازندران60 1392.20Q2
178مگس میوه زیتون30 1392.20Q2
179کنترل بیولوژیک246 1392.24Q2
180آفات انباری48 1392.25Q2
181اسانس‌های گیاهی48 1392.25Q2
182ساقه خوار نیشکر24 1392.25Q2
183پژمردگی فوزاریومی24 1392.25Q2
184کنترل شیمیایی48 1392.25Q2
185عناصر پرمصرف42 1392.29Q2
186تریکودرما36 1392.33Q2
187زیست سنجی126 1392.38Q2
188Macrophomina phaseolina30 1392.40Q2
189شپشک آردآلود جنوب30 1392.40Q2
190اسانس102 1392.41Q2
191توزیع فضایی42 1392.43Q2
192سوسک کلرادوی سیب زمینی24 1392.50Q1
193طول دوره رشدی24 1392.50Q1
194مگس‌های میوه24 1392.50Q1
195پراکنش36 1392.50Q1
196تولیدمثل30 1392.60Q1
197شاخص‌های تغذیه‌ای30 1392.60Q1
198گیاهان میزبان30 1392.60Q1
199آنتی بیوز48 1392.63Q1
200پارازیتویید60 1392.70Q1
201تحمل42 1392.71Q1
202ویروس42 1392.71Q1
203بازدارندگی24 1392.75Q1
204تله24 1392.75Q1
205تنوع24 1392.75Q1
206نشت الکترولیت24 1392.75Q1
207کرمانشاه24 1392.75Q1
208پسته54 1392.78Q1
209پونه30 1392.80Q1
210کلرید سدیم30 1392.80Q1
211پارامترهای رشد جمعیت36 1392.83Q1
212تنوع زیستی42 1392.86Q1
213حشره کش90 1392.87Q1
214تاکسونومی60 1392.90Q1
215دورکنندگی78 1392.92Q1
216RT-PCR36 1393.00Q1
217Trichoderma harzianum30 1393.00Q1
218آذربایجان شرقی30 1393.00Q1
219سرخرطومی24 1393.00Q1
220مرکبات78 1393.00Q1
221پرتو گاما30 1393.00Q1
222کائولین30 1393.00Q1
223کرم غوزه پنبه24 1393.00Q1
224کلروفیل72 1393.00Q1
225گیلان42 1393.00Q1
226گزارش جدید168 1393.07Q1
227کشت بدون خاک36 1393.17Q1
228آلودگی خاک30 1393.20Q1
229ایمیداکلوپرید30 1393.20Q1
230درصد پارازیتیسم30 1393.20Q1
231تنش شوری54 1393.22Q1
232Metarhizium anisopliae24 1393.25Q1
233فرومون جنسی24 1393.25Q1
234مگس گلرنگ24 1393.25Q1
235تنش خشکی42 1393.29Q1
236توت فرنگی42 1393.29Q1
237DAS-ELISA36 1393.33Q1
238بیوکنترل36 1393.33Q1
239حساسیت36 1393.33Q1
240فلزات سنگین54 1393.33Q1
241قارچ کش36 1393.33Q1
242آنتوسیانین30 1393.40Q1
243رقم30 1393.40Q1
244پرولین30 1393.40Q1
245نرخ ذاتی افزایش جمعیت78 1393.46Q1
246rep-PCR24 1393.50Q1
247اسپینوساد24 1393.50Q1
248ترکیبات فنلی24 1393.50Q1
249پیش آگاهی24 1393.50Q1
250بیماریزایی42 1393.57Q1
251سمیت تماسی30 1393.60Q1
252انگور48 1393.63Q1
253عصاره36 1393.67Q1
254آفات24 1393.75Q1
255استان گیلان48 1393.75Q1
256شپشه قرمز آرد24 1393.75Q1
257بیماری زایی36 1393.83Q1
258تغذیه36 1393.83Q1
259ژنوتیپ36 1393.83Q1
260Piriformospora indica24 1394.00Q1
261بستر کشت30 1394.00Q1
262تنش‌های محیطی30 1394.00Q1
263عصاره گیاهی42 1394.00Q1
264نماتد ریشه گرهی42 1394.00Q1
265ورمی کمپوست42 1394.00Q1
266گیاهان دارویی60 1394.10Q1
267الایزا30 1394.20Q1
268ارقام مقاوم24 1394.25Q1
269استان آذربایجان شرقی24 1394.25Q1
270هدایت روزنه‌ای24 1394.25Q1
271کود آلی36 1394.33Q1
272خربزه24 1394.50Q1
273زادآوری24 1394.50Q1
274شاخص کلروفیل24 1394.50Q1
275پارازیتویید تخم24 1394.50Q1
276کود زیستی24 1394.50Q1
277زنبور پارازیتویید30 1394.60Q1
278اندوفیت36 1394.67Q1
279باروری36 1394.67Q1
280نمونه برداری42 1394.71Q1
281روغن معدنی24 1394.75Q1
282کشاورزی پایدار24 1394.75Q1
283کنترل زیستی54 1394.89Q1
284زمان دستیابی36 1395.17Q1
285شته سیاه باقلا30 1395.20Q1
286مدیریت تلفیقی30 1395.20Q1
287مهار زیستی48 1395.25Q1
288کاتالاز30 1395.40Q1
289Meloidogyne incognita24 1395.50Q1
290حشره کش گیاهی24 1395.50Q1
291سمیت24 1395.50Q1
292قدرت جستجوگری30 1395.60Q1
293شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد24 1395.75Q1
294بید سیب زمینی30 1396.00Q1
z