موضوعات حوزه علمی کشاورزی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1شبدر زیرزمینی30 1380.00Q4
2متیونین24 1380.75Q4
3None4020 1380.91Q4
4ریسک گریزی24 1382.00Q4
5پکتین30 1382.00Q4
6مصرف خوراک24 1382.25Q4
7دانه گرده24 1382.50Q4
8قند24 1382.50Q4
9بیولوژی24 1382.75Q4
10فیتاز24 1382.75Q4
11خشک کن30 1382.80Q4
12رژیم غذایی30 1382.80Q4
13رگرسیون مرحله‌ای42 1382.86Q4
14ترویج30 1383.00Q4
15لیزین24 1383.00Q4
16مبارزه بیولوژیک36 1383.00Q4
17مراحل نمو36 1383.00Q4
18وزن بدن42 1383.00Q4
19کلروز آهن30 1383.00Q4
20فاضلاب خانگی30 1383.20Q4
21رشد جبرانی36 1383.33Q4
22هم بستگی66 1383.36Q4
23آب پنیر48 1383.38Q4
24مکانیزاسیون30 1383.40Q4
25روغن سرخ کردنی24 1383.50Q4
26عمق کاشت24 1383.50Q4
27قابلیت توارث24 1383.50Q4
28میزان بذر24 1383.50Q4
29نور24 1383.50Q4
30کشمش24 1383.50Q4
31تاسماهی ایرانی30 1383.60Q4
32طیور30 1383.60Q4
33ارزیابی تناسب اراضی36 1383.67Q4
34تجزیه ضرایب مسیر24 1383.75Q4
35توسعه24 1383.75Q4
36رشد گیاهچه48 1383.75Q4
37زنبور عسل24 1383.75Q4
38طول روز24 1383.75Q4
39عادات غذایی24 1383.75Q4
40نخود دیم24 1383.75Q4
41پرتقال30 1383.80Q4
42ارزش غذایی48 1384.00Q4
43انرژی قابل متابولیسم30 1384.00Q4
44باززایی72 1384.00Q4
45تبخیر غیرماندگار30 1384.00Q4
46تخته خرده چوب36 1384.00Q4
47تولید30 1384.00Q4
48دبی حداکثر لحظه‌ای24 1384.00Q4
49منابع طبیعی30 1384.00Q4
50پروتیین36 1384.00Q4
51گرده افشانی24 1384.00Q4
52گلدن دلیشس24 1384.00Q4
53گوسفند60 1384.00Q4
54یولاف وحشی30 1384.00Q4
55محدودیت غذایی36 1384.17Q4
56کالوس36 1384.17Q4
57توزیع درآمد24 1384.25Q4
58طول عمر24 1384.25Q4
59اسید جیبرلیک36 1384.33Q4
60تجزیه پذیری36 1384.33Q4
61فاصله ردیف84 1384.36Q4
62تبخیر از سطح خاک30 1384.40Q4
63وراثت پذیری90 1384.40Q4
64صفات زراعی72 1384.42Q4
65اثر متقابل ژنوتیپ × محیط24 1384.50Q4
66استان اصفهان24 1384.50Q4
67استان خراسان36 1384.50Q4
68زادآوری24 1384.50Q4
69شرکت‌های تعاونی مرغداران24 1384.50Q4
70عملکرد دانه و روغن24 1384.50Q4
71غلات24 1384.50Q4
72غنای گونه‌ای24 1384.50Q4
73بزرک54 1384.56Q4
74کنجاله پنبه دانه42 1384.57Q4
75ویروس30 1384.60Q4
76کلرور کلسیم30 1384.60Q4
77تراکم بذر36 1384.67Q4
78خردل وحشی36 1384.67Q4
79پتانسیل آب برگ36 1384.67Q4
80رقابت108 1384.72Q4
81تجزیه پایداری24 1384.75Q4
82خصوصیات لاشه24 1384.75Q4
83خصوصیات کمی و کیفی24 1384.75Q4
84عملکرد نسبی24 1384.75Q4
85فوزاریوم24 1384.75Q4
86قوه نامیه24 1384.75Q4
87محیط کشت24 1384.75Q4
88مرگ گیاهچه24 1384.75Q4
89مولفه‌های اصلی24 1384.75Q4
90نخود216 1384.75Q4
91پلیمر24 1384.75Q4
92آللوپاتی54 1384.78Q4
93باگاس54 1384.78Q4
94شلتوک108 1384.78Q4
95کرم ابریشم54 1384.78Q4
96جوجه‌های گوشتی174 1384.79Q4
97بازده30 1384.80Q4
98بز30 1384.80Q4
99لیگنین30 1384.80Q4
100کنترل30 1384.80Q4
101ترکیب پذیری عمومی و خصوصی36 1384.83Q4
102گاوآهن برگردان دار36 1384.83Q4
103یولاف42 1384.86Q4
104پنبه396 1384.94Q4
105ازت102 1384.94Q4
106بار کف24 1385.00Q4
107بخش کشاورزی24 1385.00Q4
108ترکیبات شیمیایی24 1385.00Q4
109خمیر کاغذ24 1385.00Q4
110درجه روانی24 1385.00Q4
111دشمنان طبیعی66 1385.00Q4
112ریشه زایی30 1385.00Q4
113سطح ایستابی کم عمق24 1385.00Q4
114ماتریس تحلیل سیاستی24 1385.00Q4
115چغندر قند66 1385.00Q4
116کارایی فنی36 1385.00Q4
117گاوهای هلشتاین24 1385.00Q4
118گلابی36 1385.00Q4
119گوساله24 1385.00Q4
120گیلاس24 1385.00Q4
121جوجه گوشتی258 1385.07Q4
122تاج خروس78 1385.08Q4
123تثبیت نیتروژن72 1385.08Q4
124رشد222 1385.14Q4
125گندم دوروم114 1385.16Q4
126آبیاری زیرزمینی36 1385.17Q4
127کیفیت روغن36 1385.17Q4
128گوسفند بلوچی36 1385.17Q4
129ارقام102 1385.18Q4
130آفات انباری30 1385.20Q4
131اسید آمینه30 1385.20Q4
132خمیر30 1385.20Q4
133عمر انباری30 1385.20Q4
134ملاس30 1385.20Q4
135واکنش تابعی60 1385.20Q4
136چهارمحال و بختیاری30 1385.20Q4
137تنش گرمایی24 1385.25Q4
138رنگبری24 1385.25Q4
139زربین24 1385.25Q4
140سرمازدگی24 1385.25Q4
141لاشه24 1385.25Q4
142پوزولان24 1385.25Q4
143کاریوتیپ24 1385.25Q4
144کمی24 1385.25Q4
145انتقال مجدد66 1385.27Q4
146عوامل محیطی42 1385.29Q4
147اسید فیتیک36 1385.33Q4
148تنوع54 1385.33Q4
149تولید شیر36 1385.33Q4
150صنوبر36 1385.33Q4
151چربی36 1385.33Q4
152اردستان30 1385.40Q4
153بید غلات30 1385.40Q4
154ترویج کشاورزی30 1385.40Q4
155پارک ملی گلستان30 1385.40Q4
156تداخل42 1385.43Q4
157قارچ کش84 1385.43Q4
158استان تهران54 1385.44Q4
159Bemisia tabaci24 1385.50Q4
160الکتروفورز48 1385.50Q4
161عمق بحرانی24 1385.50Q4
162پوسیدگی ریشه و طوقه24 1385.50Q4
163گوسفند کرمانی24 1385.50Q4
164نان54 1385.56Q4
165گندم نان108 1385.56Q4
166انرژی قابل سوخت و ساز42 1385.57Q4
167آمایش سرزمین30 1385.60Q4
168بوشهر30 1385.60Q4
169جمعیت30 1385.60Q4
170سبز شدن30 1385.60Q4
171نفوذ پذیری30 1385.60Q4
172باقلا48 1385.63Q4
173سرعت رشد محصول48 1385.63Q4
174فلور48 1385.63Q4
175تجزیه میانگین نسل‌ها36 1385.67Q4
176شیر36 1385.67Q4
177ویتامین C36 1385.67Q4
178ژنوتیپ144 1385.67Q4
179تغییرات جمعیت42 1385.71Q4
180زیرشکن42 1385.71Q4
181صفات کیفی42 1385.71Q4
182پارامترهای ژنتیکی42 1385.71Q4
183Orius albidipennis24 1385.75Q4
184ارقام جو24 1385.75Q4
185ایستگاه هیدرومتری24 1385.75Q4
186بقا24 1385.75Q4
187تالاب گمیشان24 1385.75Q4
188تراکتور دوچرخ24 1385.75Q4
189حداکثر بارش محتمل24 1385.75Q4
190سفید بالک پنبه24 1385.75Q4
191نسبت جنسی24 1385.75Q4
192کنجاله کانولا24 1385.75Q4
193کوارتز24 1385.75Q4
194اجزا عملکرد132 1385.77Q4
195قابلیت هضم84 1385.79Q4
196آموزش30 1385.80Q4
197اسیدهای آلی30 1385.80Q4
198بنیه بذر30 1385.80Q4
199ضرایب مسیر30 1385.80Q4
200عمل ژن30 1385.80Q4
201مواد استخراجی30 1385.80Q4
202پیش آگاهی30 1385.80Q4
203خصوصیات کیفی66 1385.82Q4
204کیفیت علوفه36 1385.83Q4
205گل دهی36 1385.83Q4
206یونجه یکساله36 1385.83Q4
207فون48 1385.88Q4
208کنترل بیولوژیکی60 1385.90Q4
209پروبیوتیک84 1385.93Q4
210تنوع ژنتیکی252 1385.98Q4
211اجزای عملکرد444 1385.99Q4
212Erwinia amylovora30 1386.00Q4
213آترازین24 1386.00Q4
214اجزاء عملکرد30 1386.00Q4
215استان مرکزی24 1386.00Q4
216بالتوری سبز36 1386.00Q4
217بستر24 1386.00Q4
218تجزیه و تحلیل عاملی36 1386.00Q4
219ترکیب پذیری54 1386.00Q4
220تنش آب30 1386.00Q4
221جو بدون پوشینه42 1386.00Q4
222درصد روغن دانه24 1386.00Q4
223روغن دانه36 1386.00Q4
224سفیدکن تیغه‌ای36 1386.00Q4
225شبیه سازی رطوبت24 1386.00Q4
226صفات مرفولوژیک24 1386.00Q4
227فشار آب30 1386.00Q4
228قزل آلای رنگین کمان48 1386.00Q4
229لوبیا قرمز24 1386.00Q4
230مدیریت تلفیقی آفات24 1386.00Q4
231معدنی شدن نیتروژن24 1386.00Q4
232هلشتاین36 1386.00Q4
233ویتامین E24 1386.00Q4
234گندم زمستانه24 1386.00Q4
235گیلان126 1386.00Q4
236تاریخ کاشت516 1386.03Q4
237مرتع102 1386.06Q4
238خشک کردن138 1386.09Q4
239آنتاگونیست60 1386.10Q4
240مزیت نسبی48 1386.13Q4
241کود نیتروژنه42 1386.14Q4
242رگرسیون چندگانه36 1386.17Q4
243زردآلو72 1386.17Q4
244قندهای محلول36 1386.17Q4
245ماشین‌های کشاورزی36 1386.17Q4
246گردو36 1386.17Q4
247PGPR30 1386.20Q4
248ارتفاع از سطح دریا30 1386.20Q4
249اسانس‌های گیاهی30 1386.20Q4
250تاکستان24 1386.25Q4
251تجزیه علیت192 1386.25Q4
252تراورس24 1386.25Q4
253ذرت (. Zea mays L)24 1386.25Q4
254رژیم رطوبتی24 1386.25Q4
255سلمه تره24 1386.25Q4
256سن24 1386.25Q4
257نیازهای آموزشی24 1386.25Q4
258کانولا24 1386.25Q4
259کرخه24 1386.25Q4
260بسته بندی66 1386.27Q4
261آبیاری نواری36 1386.33Q4
262آرد36 1386.33Q4
263تغذیه گیاه36 1386.33Q4
264جوانه زنی بذر54 1386.33Q4
265لیکا36 1386.33Q4
266علف‌های هرز66 1386.36Q4
267گلرنگ306 1386.37Q4
268اسید سولفوریک48 1386.38Q4
269الگوی کاشت60 1386.40Q4
270گاو شیری30 1386.40Q4
271خیار102 1386.41Q4
272Rhizoctonia solani72 1386.42Q4
273خشکی96 1386.44Q4
274ارقام گندم66 1386.45Q4
275دریای خزر90 1386.47Q4
276تجزیه خوشه‌ای126 1386.48Q4
277جوانه زنی312 1386.48Q4
278آبکشت24 1386.50Q4
279اجزای عملکرد دانه36 1386.50Q4
280اسید استیک24 1386.50Q4
281بازاریابی36 1386.50Q4
282تنک کردن24 1386.50Q4
283جریان ترجیحی36 1386.50Q4
284دیمکاری24 1386.50Q4
285راتون24 1386.50Q4
286صفات فیزیولوژیک36 1386.50Q4
287منابع نیتروژن24 1386.50Q4
288میخک24 1386.50Q4
289چای48 1386.50Q4
290کشت بافت48 1386.50Q4
291سازگاری78 1386.54Q4
292زیره سبز66 1386.55Q4
293سیر66 1386.55Q4
294سودوموناس‌های فلورسنت42 1386.57Q4
295شرایط دیم42 1386.57Q4
296توتون30 1386.60Q4
297مواد مادری30 1386.60Q4
298بیماری زایی48 1386.63Q4
299سرباره48 1386.63Q4
300انگور90 1386.67Q4
301تناوب36 1386.67Q4
302تصفیه بیولوژیکی42 1386.71Q4
303کشت مخلوط66 1386.73Q4
304EPM24 1386.75Q4
305RAPD24 1386.75Q4
306رازیانه24 1386.75Q4
307راش48 1386.75Q4
308روند ژنتیکی24 1386.75Q4
309نظام زراعی24 1386.75Q4
310ورامین24 1386.75Q4
311پرتقال والنسیا24 1386.75Q4
312پیش بینی بارندگی24 1386.75Q4
313کیفیت دانه24 1386.75Q4
314ارزن دم روباهی30 1386.80Q4
315باکتری‌های آنتاگونیست30 1386.80Q4
316تبدیل برنج30 1386.80Q4
317تجمع ماده خشک30 1386.80Q4
318دانه بندی30 1386.80Q4
319ریخت شناسی30 1386.80Q4
320لوبیا چشم بلبلی30 1386.80Q4
321هوادهی30 1386.80Q4
322پوشش پلی اتیلن30 1386.80Q4
323گرمادرمانی30 1386.80Q4
324جذب آب36 1386.83Q4
325سن گندم72 1386.83Q4
326مقاومت به خشکی36 1386.83Q4
327پروتئین252 1386.83Q4
328سیب150 1386.88Q4
329فاضلاب خام54 1386.89Q4
330مقاومت کششی54 1386.89Q4
331تراکم بوته336 1386.91Q4
332بادام72 1386.92Q4
333بار معلق72 1386.92Q4
334سویا432 1386.92Q4
335روغن78 1386.92Q4
336سیدروفور78 1386.92Q4
337IAA24 1387.00Q4
338Verticillium dahliae24 1387.00Q4
339آنزیم48 1387.00Q4
340ارقام برنج30 1387.00Q4
341ارقام سویا24 1387.00Q4
342اکسیژن مورد نیاز شیمیایی30 1387.00Q4
343باد24 1387.00Q4
344بای پلات24 1387.00Q4
345بجنورد24 1387.00Q4
346بهره وری84 1387.00Q4
347تثبیت بیولوژیک نیتروژن30 1387.00Q4
348تراکم گیاهی36 1387.00Q4
349ترجیح میزبانی48 1387.00Q4
350خواص حسی30 1387.00Q4
351خوسرمایی24 1387.00Q4
352زنجرک مو24 1387.00Q4
353سمیت30 1387.00Q4
354علف کش36 1387.00Q4
355قطع آبیاری24 1387.00Q4
356مرغ تخم گذار30 1387.00Q4
357نرم افزار24 1387.00Q4
358نشاسته30 1387.00Q4
359نگرش60 1387.00Q4
360هندوانه36 1387.00Q4
361پوسیدگی ذغالی24 1387.00Q4
362کولتیواتور30 1387.00Q4
363انبارداری84 1387.07Q4
364رقم306 1387.08Q4
365سورگوم علوفه‌ای72 1387.08Q4
366گرگان126 1387.10Q4
367اوره102 1387.12Q4
368آفتاب گردان42 1387.14Q4
369آنالیز خوشه‌ای36 1387.17Q4
370جنگلکاری36 1387.17Q4
371داراب36 1387.17Q4
372رشد رویشی72 1387.17Q4
373صفات کمی و کیفی36 1387.17Q4
374فشار36 1387.17Q4
375جو360 1387.18Q4
376آب لب شور30 1387.20Q4
377تحمل به شوری30 1387.20Q4
378سرعت رشد30 1387.20Q4
379شبکه‌های توزیع آب شهری30 1387.20Q4
380صفات مورفولوژیک30 1387.20Q4
381ماهی سفید30 1387.20Q4
382کود نیتروژن150 1387.20Q4
383زمان برداشت84 1387.21Q4
384تراکم294 1387.22Q4
385Pseudomonas fluorescens24 1387.25Q4
386Trichoderma24 1387.25Q4
387آزمون الایزا24 1387.25Q4
388بارندگی سالانه24 1387.25Q4
389جهش هیدرولیکی واگرا24 1387.25Q4
390خواص کیفی24 1387.25Q4
391دوره خشک24 1387.25Q4
392عملکرد روغن دانه24 1387.25Q4
393مخمر24 1387.25Q4
394کود - آبیاری24 1387.25Q4
395گندم آبی24 1387.25Q4
396چگالی ظاهری42 1387.29Q4
397دیم144 1387.29Q4
398خاک ورزی174 1387.31Q4
399علف هرز96 1387.31Q4
400انبارمانی54 1387.33Q4
401تریتیکاله36 1387.33Q4
402جنگل کاری36 1387.33Q4
403دی اکسیدکربن36 1387.33Q4
404پایه36 1387.33Q4
405آفتابگردان408 1387.34Q4
406خواص فیزیکی102 1387.35Q4
407عملکرد و اجزای عملکرد102 1387.35Q4
408پخش سیلاب78 1387.38Q4
409جنگل30 1387.40Q4
410حوضه زاینده رود30 1387.40Q4
411خاک‌های گچی30 1387.40Q4
412سمپاشی30 1387.40Q4
413فسفر قابل دسترس30 1387.40Q4
414مدل ریاضی156 1387.42Q4
415آویشن42 1387.43Q4
416بیاتی42 1387.43Q4
417گلستان42 1387.43Q4
418آبیاری جویچه‌ای یک در میان54 1387.44Q4
419سورگوم144 1387.46Q4
420غنی سازی78 1387.46Q4
421گندم1770 1387.46Q4
422Fusarium24 1387.50Q4
423PCR-RFLP24 1387.50Q4
424آرایش کاشت132 1387.50Q4
425تریپس پیاز24 1387.50Q4
426خراسان84 1387.50Q4
427رئولوژی24 1387.50Q4
428رقم گندم24 1387.50Q4
429سفتی24 1387.50Q4
430سولفات روی96 1387.50Q4
431سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی24 1387.50Q4
432سینوریزوبیوم ملیلوتی36 1387.50Q4
433نسبت برابری زمین24 1387.50Q4
434پرولین144 1387.50Q4
435تجزیه به عامل‌ها84 1387.57Q4
436پارامترهای اسپرم شناختی42 1387.57Q4
437چغندرقند252 1387.57Q4
438کلزا918 1387.58Q4
439سرعت جوانه زنی30 1387.60Q4
440پوسیدگی طوقه و ریشه30 1387.60Q4
441تناسب اراضی48 1387.63Q4
442تناوب زراعی48 1387.63Q4
443خاکهای آهکی48 1387.63Q4
444HPLC54 1387.67Q4
445ارزیابی حسی36 1387.67Q4
446تخلخل موثر36 1387.67Q4
447زعفران90 1387.67Q4
448فرمولاسیون36 1387.67Q4
449ماده خشک102 1387.71Q4
450بازده مصرف آب42 1387.71Q4
451عملکرد علوفه42 1387.71Q4
452اصفهان222 1387.73Q4
453محلول پاشی138 1387.74Q4
454آبپاش48 1387.75Q4
455آبیاری کرتی24 1387.75Q4
456برنامه ریزی پویا24 1387.75Q4
457تراکم کاشت96 1387.75Q4
458تنش موثر24 1387.75Q4
459ذرت شیرین48 1387.75Q4
460زودرس24 1387.75Q4
461شبدر24 1387.75Q4
462قزوین48 1387.75Q4
463مدول تیغه‌ای24 1387.75Q4
464منیزیم48 1387.75Q4
465مواد آلی خاک48 1387.75Q4
466پوسته برنج24 1387.75Q4
467کارایی مصرف کود24 1387.75Q4
468درصد روغن78 1387.77Q4
469تغذیه84 1387.79Q4
470برنج810 1387.79Q4
471تجزیه به مولفه‌های اصلی30 1387.80Q4
472موج سینماتیک30 1387.80Q4
473کلسیم102 1387.82Q4
474آذربایجان شرقی36 1387.83Q4
475اتیلن36 1387.83Q4
476راندمان مصرف آب36 1387.83Q4
477ضایعات36 1387.83Q4
478پایداری108 1387.83Q4
479عملکرد دانه996 1387.84Q4
480ایران600 1387.84Q4
481عملکرد2082 1387.87Q4
482عدس60 1387.90Q4
483فارس60 1387.90Q4
484کود مرغی60 1387.90Q4
485سیب زمینی474 1387.91Q4
486کاهو78 1387.92Q4
487ریزوبیوم84 1387.93Q4
488دما414 1387.96Q4
489مرکبات156 1387.96Q4
490Bacillus subtilis30 1388.00Q4
491آغازگر30 1388.00Q4
492آلودگی قارچی24 1388.00Q4
493استان هرمزگان24 1388.00Q4
494استفاده مجدد از پساب24 1388.00Q4
495انتقال30 1388.00Q4
496انتقال جرم36 1388.00Q4
497اکالیپتوس30 1388.00Q4
498بنزیل آدنین24 1388.00Q4
499تنش کمبود آب30 1388.00Q4
500توت فرنگی36 1388.00Q4
501تیوباسیلوس54 1388.00Q4
502روندیابی سیل54 1388.00Q4
503سرریز استوانه‌ای30 1388.00Q4
504صفات رشد24 1388.00Q4
505عملکرد اقتصادی24 1388.00Q4
506قرق36 1388.00Q4
507محصولات کشاورزی24 1388.00Q4
508نارنج30 1388.00Q4
509کنجد84 1388.00Q4
510کود بیولوژیک36 1388.00Q4
511گلرنگ بهاره24 1388.00Q4
512گوگرد132 1388.00Q4
513گیاه دارویی36 1388.00Q4
514پسته324 1388.02Q4
515پتاسیم348 1388.05Q4
516ضریب گیاهی78 1388.08Q4
517زیتون132 1388.09Q4
518فنولوژی60 1388.10Q4
519اسید سیتریک54 1388.11Q4
520نگهداری54 1388.11Q4
521کیفیت156 1388.12Q4
522استان گیلان96 1388.13Q4
523کانال‌های آبیاری48 1388.13Q4
524شوری1032 1388.13Q4
525تنش خشکی714 1388.13Q4
526خیار گلخانه‌ای42 1388.14Q4
527بذر36 1388.17Q4
528عملکرد گندم72 1388.17Q4
529مکانیزاسیون کشاورزی36 1388.17Q4
530کانی‌های رسی66 1388.18Q4
531MPSIAC30 1388.20Q4
532Sclerotinia sclerotiorum30 1388.20Q4
533فرسایش آبکندی30 1388.20Q4
534مشارکت90 1388.20Q4
535نفوذ تجمعی30 1388.20Q4
536مایه تلقیح54 1388.22Q4
537منحنی رطوبتی خاک78 1388.23Q4
538آلترناریا24 1388.25Q4
539تجزیه همبستگی24 1388.25Q4
540فیتوپلانکتون24 1388.25Q4
541موسیلاژ24 1388.25Q4
542هیدروشیمی24 1388.25Q4
543پتانسیل آب24 1388.25Q4
544پروتئین دانه24 1388.25Q4
545تنوع گونه‌ای42 1388.29Q4
546فشردگی خاک42 1388.29Q4
547فضای سبز42 1388.29Q4
548هیدرولیک42 1388.29Q4
549پیاز96 1388.31Q4
550ریسک54 1388.33Q4
551زنجان54 1388.33Q4
552سایکوسل36 1388.33Q4
553طراحی54 1388.33Q4
554فرسایش پذیری خاک36 1388.33Q4
555مخزن36 1388.33Q4
556نیتروژن708 1388.37Q4
557آب شکن30 1388.40Q4
558ارتفاع30 1388.40Q4
559انتقال آلودگی30 1388.40Q4
560تالاب30 1388.40Q4
561زیست شناسی60 1388.40Q4
562لجن فعال90 1388.40Q4
563توابع انتقالی خاک132 1388.41Q4
564پساب تصفیه شده72 1388.42Q4
565زهکشی84 1388.43Q4
566چالکود42 1388.43Q4
567یونجه252 1388.45Q4
568رژیم آبیاری66 1388.45Q4
569آبگیر36 1388.50Q4
570ازتوباکتر کروکوکوم24 1388.50Q4
571اشعه گاما24 1388.50Q4
572بیوفیلتر24 1388.50Q4
573ترسالی36 1388.50Q4
574جداشدگی جریان24 1388.50Q4
575خاک سدیمی24 1388.50Q4
576خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک36 1388.50Q4
577شوری آب زیرزمینی36 1388.50Q4
578عملکرد غده36 1388.50Q4
579مدیریت خاک24 1388.50Q4
580نیتریفیکاسیون36 1388.50Q4
581پرمنگنات پتاسیم24 1388.50Q4
582پل36 1388.50Q4
583پلت24 1388.50Q4
584گندم دیم126 1388.52Q4
585فرسایش120 1388.55Q4
586خواص مکانیکی54 1388.56Q4
587شاخص برداشت162 1388.56Q4
588مراحل رشد54 1388.56Q4
589کشاورزی96 1388.56Q4
590لوبیا138 1388.57Q4
591منگنز138 1388.57Q4
592کنترل بیولوژیک138 1388.57Q4
593خرما84 1388.57Q4
594سیل42 1388.57Q4
595فاضلاب صنعتی42 1388.57Q4
596حذف COD30 1388.60Q4
597درصد پروتئین30 1388.60Q4
598مدل کوستیاکوف30 1388.60Q4
599پتاسیم قابل استفاده30 1388.60Q4
600توزیع اندازه ذرات78 1388.62Q4
601تلفات48 1388.63Q4
602گوجه فرنگی330 1388.65Q4
603تبخیر و تعرق گیاه مرجع36 1388.67Q4
604حوضچه آرامش72 1388.67Q4
605خشک سالی72 1388.67Q4
606سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)36 1388.67Q4
607شاخص مخروطی36 1388.67Q4
608میکوریزا54 1388.67Q4
609HEC-RAS78 1388.69Q4
610تعرق60 1388.70Q4
611آبیاری شیاری48 1388.75Q4
612بار رسوبی24 1388.75Q4
613ترکیبات فنلی24 1388.75Q4
614جذب روغن24 1388.75Q4
615خاک‌های لسی24 1388.75Q4
616خصوصیات فیزیکوشیمیایی24 1388.75Q4
617ریحان48 1388.75Q4
618عمق بهینه آبیاری24 1388.75Q4
619موز24 1388.75Q4
620هویج24 1388.75Q4
621کود پتاسیم24 1388.75Q4
622گیاهان آبزی24 1388.75Q4
623بادام زمینی54 1388.78Q4
624آب آشامیدنی60 1388.80Q4
625برداشت30 1388.80Q4
626شاخص گیاهی30 1388.80Q4
627هیدروژئوشیمی30 1388.80Q4
628وجین30 1388.80Q4
629تراکتور66 1388.82Q3
630انتقال رسوب78 1388.85Q3
631ارزیابی246 1388.85Q3
632تبخیر تعرق42 1388.86Q3
633شیرابه42 1388.86Q3
634سدیم90 1388.87Q3
635جدول زندگی48 1388.88Q3
636فتوسنتز96 1388.88Q3
637گرگانرود48 1388.88Q3
638شبکه آبیاری102 1388.88Q3
639آنالیز ابعادی54 1388.89Q3
640شاخص‌های رشد114 1388.89Q3
641عملکرد ذرت60 1388.90Q3
642تنش کم آبی126 1388.90Q3
643اکسین66 1388.91Q3
644آبیاری تحت فشار72 1388.92Q3
645آبیاری تکمیلی144 1388.92Q3
646استان فارس192 1388.94Q3
647ذرت1188 1388.94Q3
648معادله ریچاردز102 1388.94Q3
649مازندران114 1388.95Q3
650برنامه ریزی خطی132 1388.95Q3
651SWAP24 1389.00Q3
652اسانس84 1389.00Q3
653اسفناج66 1389.00Q3
654بلاست برنج24 1389.00Q3
655تنش رطوبت24 1389.00Q3
656تنوع زیستی54 1389.00Q3
657تهران42 1389.00Q3
658توزیع نرمال36 1389.00Q3
659جداسازی36 1389.00Q3
660جریان متغیر مکانی54 1389.00Q3
661جیرفت42 1389.00Q3
662حسگر24 1389.00Q3
663خصوصیات زراعی24 1389.00Q3
664رنگ78 1389.00Q3
665روش لجستیک30 1389.00Q3
666روش کاهش سطح24 1389.00Q3
667زرشک24 1389.00Q3
668زمان تمرکز30 1389.00Q3
669زهکش زیرزمینی42 1389.00Q3
670سود24 1389.00Q3
671شبکه‌های جمع آوری فاضلاب24 1389.00Q3
672شوری زدایی24 1389.00Q3
673ضریب مانینگ24 1389.00Q3
674طراحی و ساخت36 1389.00Q3
675لندست24 1389.00Q3
676ماده آلی خاک30 1389.00Q3
677متغیرهای اقلیمی24 1389.00Q3
678مدل هیدرولیکی24 1389.00Q3
679معادله نفوذ30 1389.00Q3
680هواشناسی کشاورزی24 1389.00Q3
681هیدروگراف سیل24 1389.00Q3
682پخشیدگی24 1389.00Q3
683پسماند30 1389.00Q3
684کارون36 1389.00Q3
685کروماتوگرافی گازی24 1389.00Q3
686کنترل سیلاب42 1389.00Q3
687گندم (. Triticum aestivum L)30 1389.00Q3
688لجن فاضلاب330 1389.04Q3
689همدان132 1389.05Q3
690خاک‌های آهکی120 1389.05Q3
691اقلیم114 1389.05Q3
692کمپوست186 1389.06Q3
693کشاورزی دقیق72 1389.08Q3
694بهره برداری تلفیقی66 1389.09Q3
695تنش رطوبتی132 1389.09Q3
696عملکرد روغن120 1389.10Q3
697کارآیی مصرف آب354 1389.12Q3
698یکنواختی توزیع آب48 1389.13Q3
699ترکیب شیمیایی42 1389.14Q3
700تغییرات اقلیمی42 1389.14Q3
701کلرید کلسیم42 1389.14Q3
702باکتری78 1389.15Q3
703عصاره گیر78 1389.15Q3
704انرژی150 1389.16Q3
705باران ساز36 1389.17Q3
706کاه گندم72 1389.17Q3
707سرریز جانبی66 1389.18Q3
708کود دامی222 1389.19Q3
709ادوات خاک ورزی30 1389.20Q3
710سیمان30 1389.20Q3
711مدیریت منابع آب زیرزمینی30 1389.20Q3
712مقاومت برشی60 1389.20Q3
713نفوذسنج30 1389.20Q3
714آبیاری516 1389.21Q3
715کم خاک ورزی54 1389.22Q3
716آبیاری عقربه‌ای24 1389.25Q3
717اراضی کشاورزی24 1389.25Q3
718الگوی توزیع زمانی24 1389.25Q3
719برون یابی24 1389.25Q3
720خاکورزی24 1389.25Q3
721دشت بهار24 1389.25Q3
722راندمان تله اندازی24 1389.25Q3
723روش‌های تجربی24 1389.25Q3
724زمان کاشت24 1389.25Q3
725مقیاس سازی24 1389.25Q3
726موج24 1389.25Q3
727کلروفیل192 1389.25Q3
728کلیفرم24 1389.25Q3
729مقاومت132 1389.27Q3
730کارایی مصرف آب آبیاری42 1389.29Q3
731نیشکر114 1389.32Q3
732آنتی بیوتیک36 1389.33Q3
733اسمکتیت36 1389.33Q3
734اسیدیته72 1389.33Q3
735بررسی آزمایشگاهی36 1389.33Q3
736برف36 1389.33Q3
737تثبیت پتاسیم36 1389.33Q3
738تحلیل منطقه‌ای سیلاب36 1389.33Q3
739تغییرنما36 1389.33Q3
740فاضلاب شهری36 1389.33Q3
741مدول الاستیسیته36 1389.33Q3
742مناطق نیمه خشک36 1389.33Q3
743همزیستی36 1389.33Q3
744هیبرید54 1389.33Q3
745وزن خشک72 1389.33Q3
746پراکنش54 1389.33Q3
747کارایی72 1389.33Q3
748پساب صنعتی84 1389.36Q3
749شاخص48 1389.38Q3
750عناصر غذایی174 1389.38Q3
751دبی پایه30 1389.40Q3
752درجه حرارت30 1389.40Q3
753سلنیوم30 1389.40Q3
754ظرفیت تبادل کاتیونی90 1389.40Q3
755فسفر قابل جذب30 1389.40Q3
756لایه بندی حرارتی30 1389.40Q3
757مدل‌های شبیه سازی30 1389.40Q3
758ژئومورفولوژی30 1389.40Q3
759کربنات کلسیم90 1389.40Q3
760نفوذ132 1389.41Q3
761خاک فسفات42 1389.43Q3
762عملکرد کمی و کیفی42 1389.43Q3
763نفوذ آب به خاک42 1389.43Q3
764پالایش سبز42 1389.43Q3
765آبیاری جویچه‌ای306 1389.43Q3
766آبهای زیرزمینی48 1389.50Q3
767آنزیم‌های آنتی اکسیدان24 1389.50Q3
768تبخیر - تعرق مرجع24 1389.50Q3
769تقسیط24 1389.50Q3
770جذب عناصر غذایی24 1389.50Q3
771حرکت آب در خاک24 1389.50Q3
772حوزه آبخیز کسیلیان24 1389.50Q3
773ذوب برف36 1389.50Q3
774رفسنجان36 1389.50Q3
775روش خطی36 1389.50Q3
776روش هرشفیلد24 1389.50Q3
777مانتیث24 1389.50Q3
778مواد آلی168 1389.50Q3
779کشت دوم24 1389.50Q3
780میکرومورفولوژی66 1389.55Q3
781آفلاتوکسین54 1389.56Q3
782مشهد96 1389.56Q3
783همبستگی138 1389.57Q3
784خاک اره42 1389.57Q3
785فراوانی42 1389.57Q3
786هدایت هیدرولیکی174 1389.59Q3
787تلفات تبخیر و بادبردگی30 1389.60Q3
788تمایل به پرداخت30 1389.60Q3
789مایه زنی30 1389.60Q3
790مناطق خشک و نیمه خشک30 1389.60Q3
791ویژگی‌های هیدرولیکی خاک30 1389.60Q3
792پتاسیم تبادلی30 1389.60Q3
793رسوب گذاری126 1389.62Q3
794استان گلستان300 1389.62Q3
795تحمل48 1389.63Q3
796نماتد48 1389.63Q3
797زاینده رود66 1389.64Q3
798شناسایی66 1389.64Q3
799تولید رسوب102 1389.65Q3
800بارندگی246 1389.66Q3
801استان خوزستان36 1389.67Q3
802باروری54 1389.67Q3
803کلر54 1389.67Q3
804رطوبت نسبی60 1389.70Q3
805انعقاد42 1389.71Q3
806تبخیر - تعرق84 1389.71Q3
807تحلیل پوششی داده‌ها42 1389.71Q3
808تک آبیاری42 1389.71Q3
809حل معکوس42 1389.71Q3
810خواص فیزیکی خاک42 1389.71Q3
811فلوگوپیت42 1389.71Q3
812تصفیه فاضلاب108 1389.72Q3
813برنامه ریزی غیرخطی66 1389.73Q3
814کود گاوی90 1389.73Q3
815SOI24 1389.75Q3
816آسیب پذیری آبخوان24 1389.75Q3
817آنالیز چند متغیره24 1389.75Q3
818الایزا24 1389.75Q3
819جهش هیدرولیکی48 1389.75Q3
820روش‌های آبیاری24 1389.75Q3
821زمان آبیاری24 1389.75Q3
822زمان پیمایش24 1389.75Q3
823شدت تخلیه24 1389.75Q3
824مادیس24 1389.75Q3
825مراتع24 1389.75Q3
826میکوریز24 1389.75Q3
827نیاز آبیاری24 1389.75Q3
828چمن48 1389.75Q3
829کشاورزی پایدار120 1389.75Q3
830گچ72 1389.75Q3
831ارزیابی عملکرد126 1389.76Q3
832خاک آهکی186 1389.77Q3
833تخلخل54 1389.78Q3
834خاک ورزی مرسوم54 1389.78Q3
835رس54 1389.78Q3
836مدل138 1389.78Q3
837آبشویی نیترات30 1389.80Q3
838آبیاری سطحی180 1389.80Q3
839الکتروکواگولاسیون30 1389.80Q3
840بیوماس60 1389.80Q3
841جلبک30 1389.80Q3
842زیست سنجی30 1389.80Q3
843سولفات آمونیوم30 1389.80Q3
844ضریب اصطکاک30 1389.80Q3
845مدل‌های تجربی30 1389.80Q3
846آبیاری بارانی342 1389.81Q3
847استان کردستان36 1389.83Q3
848ایستایی36 1389.83Q3
849حذف نیترات36 1389.83Q3
850رگرسیون چند متغیره72 1389.83Q3
851سولفات پتاسیم72 1389.83Q3
852مدیریت زراعی36 1389.83Q3
853وزن هزار دانه36 1389.83Q3
854پالایش36 1389.83Q3
855ذرت علوفه‌ای156 1389.85Q3
856فرسایش خاک246 1389.85Q3
857استان لرستان42 1389.86Q3
858مدل فیلیپ42 1389.86Q3
859شاخص سطح برگ174 1389.86Q3
860فسفر522 1389.86Q3
861تغییر کاربری اراضی90 1389.87Q3
862فرسایش پذیری48 1389.88Q3
863لس96 1389.88Q3
864عناصر کم مصرف150 1389.88Q3
865مواد مغذی54 1389.89Q3
866رطوبت114 1389.89Q3
867تجزیه زیستی60 1389.90Q3
868ارزیابی اقتصادی66 1389.91Q3
869فاضلاب162 1389.93Q3
870آبشویی186 1389.97Q3
871شبکه‌های عصبی مصنوعی192 1389.97Q3
872شبیه سازی738 1389.98Q3
873MTBE30 1390.00Q3
874RT-PCR24 1390.00Q3
875SAR30 1390.00Q3
876آبیاری تیپ30 1390.00Q3
877اتانول24 1390.00Q3
878ارزیابی اراضی30 1390.00Q3
879استان کرمانشاه24 1390.00Q3
880اسیدیته خاک24 1390.00Q3
881اصلاح خاک42 1390.00Q3
882افت فشار24 1390.00Q3
883بیوفیلم60 1390.00Q3
884تبخیر- تعرق مرجع30 1390.00Q3
885تجزیه مولفه‌های اصلی48 1390.00Q3
886تحلیل مولفه‌های اصلی54 1390.00Q3
887تراکم جمعیت24 1390.00Q3
888حوزه آبخیز کجور24 1390.00Q3
889خاک‌های شور30 1390.00Q3
890خشکسالی کشاورزی24 1390.00Q3
891درجه بندی36 1390.00Q3
892رگرسیون گام به گام96 1390.00Q3
893سرعت پیشروی36 1390.00Q3
894شاخص بارندگی استاندارد شده36 1390.00Q3
895عملکرد محصول72 1390.00Q3
896فشار کارکرد30 1390.00Q3
897فلوراید30 1390.00Q3
898قدرت جریان ثانویه24 1390.00Q3
899مدل هورتون30 1390.00Q3
900مقاطع مرکب48 1390.00Q3
901منحنی مشخصه آب خاک72 1390.00Q3
902نانو فیلتراسیون24 1390.00Q3
903هارگریوز36 1390.00Q3
904پارامترهای هیدرولیکی24 1390.00Q3
905پرایمینگ36 1390.00Q3
906پلی اکریل آمید30 1390.00Q3
907کشت تاخیری24 1390.00Q3
908کنترل سیل42 1390.00Q3
909کود60 1390.00Q3
910گرفتگی48 1390.00Q3
911رسوب216 1390.03Q3
912مس186 1390.03Q3
913خوزستان162 1390.07Q3
914خصوصیات خاک138 1390.09Q3
915واریوگرام66 1390.09Q3
916ماده آلی192 1390.09Q3
917شاخص SPI60 1390.10Q3
918خاک آلوده54 1390.11Q3
919کرمانشاه102 1390.12Q3
920جریان رودخانه48 1390.13Q3
921سطح آب زیرزمینی48 1390.13Q3
922مدل‌های رگرسیونی48 1390.13Q3
923پراکسید هیدروژن48 1390.13Q3
924رسوبات چسبنده42 1390.14Q3
925فسفر قابل استفاده42 1390.14Q3
926معادلات سینتیکی42 1390.14Q3
927میان یابی42 1390.14Q3
928تنش شوری294 1390.16Q3
929باگاس نیشکر36 1390.17Q3
930روی468 1390.17Q3
931پنمن36 1390.17Q3
932کسیلیان36 1390.17Q3
933توسعه پایدار66 1390.18Q3
934سیستم اطلاعات جغرافیایی132 1390.18Q3
935آب90 1390.20Q3
936آبیاری نشتی30 1390.20Q3
937توپوگرافی60 1390.20Q3
938دنیتریفیکاسیون30 1390.20Q3
939رگرسیون چندمتغیره30 1390.20Q3
940سفیدرود30 1390.20Q3
941فرسایش خندقی30 1390.20Q3
942متانول30 1390.20Q3
943مدل تحلیلی30 1390.20Q3
944مقاومت غلتشی30 1390.20Q3
945منحنی دانه بندی30 1390.20Q3
946میکروارگانیسم30 1390.20Q3
947خراسان رضوی114 1390.21Q3
948دریچه کشویی54 1390.22Q3
949کرمان108 1390.22Q3
950مدل عددی78 1390.23Q3
951pH102 1390.24Q3
952آهن204 1390.24Q3
953آب شستگی موضعی24 1390.25Q3
954تجزیه24 1390.25Q3
955جرم مخصوص ظاهری خاک24 1390.25Q3
956حل تحلیلی24 1390.25Q3
957زهکش24 1390.25Q3
958سودوموناس فلورسنس48 1390.25Q3
959ضریب جذب24 1390.25Q3
960ضریب شدت جریان24 1390.25Q3
961متغیرهای هواشناسی24 1390.25Q3
962مدل نش24 1390.25Q3
963مدل هیدرودینامیک24 1390.25Q3
964مدل گردش عمومی24 1390.25Q3
965نعناع فلفلی24 1390.25Q3
966نماتد مولد گره ریشه24 1390.25Q3
967هلو48 1390.25Q3
968هیدرولیز24 1390.25Q3
969پارامترهای زیستی24 1390.25Q3
970جرم مخصوص ظاهری90 1390.27Q3
971ریشه66 1390.27Q3
972سیلاب84 1390.29Q3
973میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها42 1390.29Q3
974هدایت هیدرولیکی اشباع خاک42 1390.29Q3
975فنل120 1390.30Q3
976تغییرات مکانی156 1390.31Q3
977فاضلاب تصفیه شده78 1390.31Q3
978بقایای گیاهی54 1390.33Q3
979تصفیه36 1390.33Q3
980خودهمبستگی54 1390.33Q3
981ریزوسفر108 1390.33Q3
982شبکه‌های آبیاری90 1390.33Q3
983شهرکرد54 1390.33Q3
984پرلیت36 1390.33Q3
985کودهای آلی36 1390.33Q3
986محیط زیست138 1390.35Q3
987سامانه اطلاعات جغرافیایی84 1390.36Q3
988کود آبیاری66 1390.36Q3
989زمین لغزش48 1390.38Q3
990پذیرفتاری مغناطیسی48 1390.38Q3
991تصفیه آب108 1390.39Q3
992SARIMA30 1390.40Q3
993حوضه کارون30 1390.40Q3
994سد60 1390.40Q3
995عملکرد بیولوژیک90 1390.40Q3
996پرمامتر گلف30 1390.40Q3
997پوشش کانال30 1390.40Q3
998سطح برگ42 1390.43Q3
999منطق فازی138 1390.43Q3
1000جریان ثانویه96 1390.44Q3
1001تغییر کاربری54 1390.44Q3
1002حل عددی54 1390.44Q3
1003لایسیمتر234 1390.46Q3
1004HEC24 1390.50Q3
1005اقلیم نیمه خشک36 1390.50Q3
1006بلوط24 1390.50Q3
1007بی خاک ورزی24 1390.50Q3
1008تاپسیس24 1390.50Q3
1009تبخیر228 1390.50Q3
1010جریان مستغرق24 1390.50Q3
1011جهت شیب36 1390.50Q3
1012حفاظت سواحل24 1390.50Q3
1013داده‌های هواشناسی24 1390.50Q3
1014دمای سطح آب24 1390.50Q3
1015دمای هوا60 1390.50Q3
1016ذرت دانه‌ای120 1390.50Q3
1017روش آبیاری24 1390.50Q3
1018روش‌های زمین آماری24 1390.50Q3
1019رگرسیون132 1390.50Q3
1020سرما24 1390.50Q3
1021سنترپیوت36 1390.50Q3
1022شبیه سازی کیفی24 1390.50Q3
1023ضریب آبگذری اشباع24 1390.50Q3
1024ضریب پخشیدگی24 1390.50Q3
1025غلظت48 1390.50Q3
1026فرایند تحلیل سلسله مراتبی24 1390.50Q3
1027فعالیت آنزیمی24 1390.50Q3
1028لغزش24 1390.50Q3
1029مقاومت جریان24 1390.50Q3
1030نمایه SPI24 1390.50Q3
1031همگنی48 1390.50Q3
1032پرسپترون چند لایه24 1390.50Q3
1033کاربری زمین24 1390.50Q3
1034کم آبی96 1390.50Q3
1035کمباین48 1390.50Q3
1036تشت تبخیر66 1390.55Q3
1037شیراز66 1390.55Q3
1038پیش بینی جریان54 1390.56Q3
1039پایداری خاکدانه96 1390.56Q3
1040دور آبیاری234 1390.56Q3
1041تنش42 1390.57Q3
1042دشت نیشابور72 1390.58Q3
1043آب شستگی102 1390.59Q3
1044آب معادل برف30 1390.60Q3
1045ایستگاه پمپاژ30 1390.60Q3
1046خورندگی30 1390.60Q3
1047دبی60 1390.60Q3
1048سازه‌های هیدرولیکی30 1390.60Q3
1049ضریب تغییرات ساخت30 1390.60Q3
1050ضریب زبری مانینگ30 1390.60Q3
1051عملکرد اسانس30 1390.60Q3
1052پالیگورسکیت30 1390.60Q3
1053پتاسیم محلول30 1390.60Q3
1054پراکنش مکانی30 1390.60Q3
1055کردستان30 1390.60Q3
1056کودهای شیمیایی30 1390.60Q3
1057آبیاری قطره‌ای510 1390.61Q3
1058کارایی مصرف آب528 1390.61Q3
1059رسوب معلق78 1390.62Q3
1060آبگیر کفی48 1390.63Q3
1061توابع انتقالی210 1390.63Q3
1062کیفیت خاک180 1390.63Q3
1063زئولیت198 1390.64Q3
1064رواناب384 1390.64Q3
1065گلخانه84 1390.64Q3
1066قابلیت هدایت الکتریکی36 1390.67Q3
1067نیاز آبی گیاه36 1390.67Q3
1068ژئوتکستایل54 1390.67Q3
1069تراکم خاک78 1390.69Q3
1070بار بستر42 1390.71Q3
1071قوس رودخانه42 1390.71Q3
1072اکسیداسیون پیشرفته66 1390.73Q3
1073ضریب همبستگی66 1390.73Q3
1074MODIS48 1390.75Q3
1075آزمایش پمپاژ24 1390.75Q3
1076آزوسپیریلوم24 1390.75Q3
1077اصلاح24 1390.75Q3
1078تاج پوشش24 1390.75Q3
1079تشکل‌های آب بران24 1390.75Q3
1080جریان فوق بحرانی24 1390.75Q3
1081دیازینون24 1390.75Q3
1082رشد جمعیت24 1390.75Q3
1083رهاسازی پتاسیم24 1390.75Q3
1084زهکشی زیرزمینی48 1390.75Q3
1085سیلیس24 1390.75Q3
1086شاخص بارش استاندارد شده (SPI)24 1390.75Q3
1087ضریب زبری24 1390.75Q3
1088قوس24 1390.75Q3
1089لجن کنورتور48 1390.75Q3
1090مدل رقومی ارتفاع48 1390.75Q3
1091منحنی سنجه رسوب96 1390.75Q3
1092نقشه برداری خاک24 1390.75Q3
1093پراکسیداز48 1390.75Q3
1094کمپوست زباله شهری72 1390.75Q3
1095گنجایش تبادل کاتیونی24 1390.75Q3
1096جبهه رطوبتی60 1390.80Q3
1097جذب فسفر30 1390.80Q3
1098خاک‌های شور و سدیمی60 1390.80Q3
1099خلیج فارس30 1390.80Q3
1100دمای خاک30 1390.80Q3
1101رودخانه زاینده رود30 1390.80Q3
1102زمان30 1390.80Q3
1103زیست محیطی30 1390.80Q3
1104هیدروگراف30 1390.80Q3
1105پایش30 1390.80Q3
1106مدیریت آبیاری282 1390.81Q2
1107آلودگی216 1390.83Q2
1108دریچه قطاعی36 1390.83Q2
1109زنگ زرد36 1390.83Q2
1110کانال آبیاری36 1390.83Q2
1111تبخیر و تعرق270 1390.84Q2
1112کود شیمیایی78 1390.85Q2
1113تکامل خاک42 1390.86Q2
1114زه آب84 1390.86Q2
1115سری زمانی180 1390.87Q2
1116ارتعاش48 1390.88Q2
1117خوشه بندی48 1390.88Q2
1118خاک216 1390.89Q2
1119سرریز پلکانی54 1390.89Q2
1120مهندسی رودخانه54 1390.89Q2
1121هیدروپونیک54 1390.89Q2
1122یکنواختی54 1390.89Q2
1123بهره برداری66 1390.91Q2
1124استان مازندران72 1390.92Q2
1125تغذیه مصنوعی84 1390.93Q2
1126حفاظت خاک96 1390.94Q2
1127کریجینگ390 1390.94Q2
1128کادمیوم216 1390.94Q2
1129رودخانه کارون120 1390.95Q2
1130تابع تولید228 1390.97Q2
1131استان زنجان24 1391.00Q2
1132اسید اگزالیک24 1391.00Q2
1133اقتصادی30 1391.00Q2
1134انتقال املاح42 1391.00Q2
1135تبخیر-تعرق مرجع30 1391.00Q2
1136تحلیل خوشه‌ای132 1391.00Q2
1137تصفیه خانه فاضلاب30 1391.00Q2
1138تعرق نسبی24 1391.00Q2
1139تقسیط نیتروژن24 1391.00Q2
1140تنش آبی312 1391.00Q2
1141خشک کن خورشیدی60 1391.00Q2
1142خودپالایی30 1391.00Q2
1143درونیابی24 1391.00Q2
1144دشت رفسنجان24 1391.00Q2
1145زبری نسبی30 1391.00Q2
1146سنگ چین24 1391.00Q2
1147سیلت36 1391.00Q2
1148شاخص‌های گیاهی24 1391.00Q2
1149شمال ایران36 1391.00Q2
1150شکل‌های شیمیایی24 1391.00Q2
1151ضریب تخلیه60 1391.00Q2
1152قیمت سایه‌ای24 1391.00Q2
1153مدل SRM24 1391.00Q2
1154مدیریت36 1391.00Q2
1155مقیاس زمانی24 1391.00Q2
1156میکرومورفولوژی خاک36 1391.00Q2
1157نفوذپذیری162 1391.00Q2
1158نیتروژن کل24 1391.00Q2
1159کاویتاسیون36 1391.00Q2
1160کلرید سدیم36 1391.00Q2
1161کنترل رسوب30 1391.00Q2
1162GIS336 1391.04Q2
1163تحلیل سلسله مراتبی102 1391.06Q2
1164پرش هیدرولیکی102 1391.06Q2
1165گشتاورهای خطی96 1391.06Q2
1166ویژگی‌های خاک84 1391.07Q2
1167بهره برداری از مخزن78 1391.08Q2
1168الگوریتم ژنتیک516 1391.08Q2
1169SPI66 1391.09Q2
1170مدل شبیه سازی60 1391.10Q2
1171زمان تعادل54 1391.11Q2
1172کادمیم342 1391.12Q2
1173ضریب دبی96 1391.13Q2
1174موسکویت48 1391.13Q2
1175بهره برداری مخزن42 1391.14Q2
1176منحنی رطوبتی84 1391.14Q2
1177رطوبت خاک282 1391.15Q2
1178افت انرژی78 1391.15Q2
1179کم آبیاری672 1391.16Q2
1180تغییرپذیری مکانی36 1391.17Q2
1181دشت قزوین36 1391.17Q2
1182سیستم آبیاری36 1391.17Q2
1183مدل فیزیکی144 1391.17Q2
1184نسبت منفعت به هزینه36 1391.17Q2
1185تغییرات زمانی66 1391.18Q2
1186پیش بینی354 1391.19Q2
1187خصوصیات هیدرولیکی خاک30 1391.20Q2
1188دبی روزانه30 1391.20Q2
1189دمای حداقل30 1391.20Q2
1190سناریوهای تغییر اقلیم30 1391.20Q2
1191سولفات30 1391.20Q2
1192سینتیک جذب30 1391.20Q2
1193ضریب انتقال30 1391.20Q2
1194فرآیند تحلیل سلسله مراتبی30 1391.20Q2
1195لجن30 1391.20Q2
1196ماشین بینایی30 1391.20Q2
1197محتوای نسبی آب برگ30 1391.20Q2
1198تثبیت54 1391.22Q2
1199غرقاب54 1391.22Q2
1200مخازن سدها54 1391.22Q2
1201کالیبراسیون54 1391.22Q2
1202پوشش گیاهی156 1391.23Q2
1203پساب282 1391.23Q2
1204SRM24 1391.25Q2
1205آلودگی محیط زیست24 1391.25Q2
1206استان سیستان و بلوچستان24 1391.25Q2
1207تانسیومتر24 1391.25Q2
1208جریان آشفته24 1391.25Q2
1209رگبار24 1391.25Q2
1210فصل24 1391.25Q2
1211مدل دراستیک24 1391.25Q2
1212معادلات تجربی24 1391.25Q2
1213مواد جامد محلول24 1391.25Q2
1214نیمرخ سطح آب24 1391.25Q2
1215هدایت هیدرولیکی غیراشباع24 1391.25Q2
1216پسماندهای آلی24 1391.25Q2
1217کیفیت زه آب24 1391.25Q2
1218EDTA66 1391.27Q2
1219اکسیژن محلول66 1391.27Q2
1220شوری آب آبیاری66 1391.27Q2
1221نشت132 1391.27Q2
1222خوشه بندی فازی42 1391.29Q2
1223شاخص‌های خشکسالی42 1391.29Q2
1224ظرفیت زراعی42 1391.29Q2
1225مصرف سوخت42 1391.29Q2
1226گندزدایی42 1391.29Q2
1227سنجش از دور468 1391.29Q2
1228انار78 1391.31Q2
1229تنش برشی156 1391.31Q2
1230صفحات مستغرق78 1391.31Q2
1231آبگیر جانبی96 1391.31Q2
1232باسیلوس36 1391.33Q2
1233تبخیر از تشت36 1391.33Q2
1234دبی اوج36 1391.33Q2
1235محلول غذایی36 1391.33Q2
1236کانی شناسی رس54 1391.33Q2
1237کمبود آب36 1391.33Q2
1238مدل SWAP120 1391.35Q2
1239کانی شناسی66 1391.36Q2
1240SIRMOD48 1391.38Q2
1241سرعت باد96 1391.38Q2
1242شکست سد48 1391.38Q2
1243کدورت108 1391.39Q2
1244تبخیر تعرق مرجع30 1391.40Q2
1245دینامومتر30 1391.40Q2
1246سد دز30 1391.40Q2
1247شبیه سازی باران30 1391.40Q2
1248عناصر سنگین150 1391.40Q2
1249منابع آب زیرزمینی60 1391.40Q2
1250منحنی مشخصه رطوبتی60 1391.40Q2
1251پارامترهای هواشناسی30 1391.40Q2
1252پوشش مصنوعی30 1391.40Q2
1253کربنات کلسیم معادل30 1391.40Q2
1254نیکل132 1391.41Q2
1255فلزات سنگین570 1391.41Q2
1256آب شرب72 1391.42Q2
1257اهواز42 1391.43Q2
1258حساسیت42 1391.43Q2
1259پارامترهای هیدرولیکی خاک42 1391.43Q2
1260کشت مستقیم42 1391.43Q2
1261آنالیز حساسیت138 1391.43Q2
1262روند192 1391.44Q2
1263جذب زیستی54 1391.44Q2
1264کربن آلی خاک54 1391.44Q2
1265سیستم استنتاج فازی66 1391.45Q2
1266خشکسالی426 1391.48Q2
1267شبکه عصبی198 1391.48Q2
1268BOD24 1391.50Q2
1269آلاینده‌ها24 1391.50Q2
1270باکتری‌های محرک رشد36 1391.50Q2
1271تئوری مجموعه‌های فازی24 1391.50Q2
1272ترک24 1391.50Q2
1273تقاضا24 1391.50Q2
1274تقاضای آب شهری24 1391.50Q2
1275توزیع سرعت36 1391.50Q2
1276جریان دو فازی24 1391.50Q2
1277خشکسالی هیدرولوژیک24 1391.50Q2
1278رسوبگذاری36 1391.50Q2
1279زنجیره مارکف24 1391.50Q2
1280سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)24 1391.50Q2
1281سد علویان24 1391.50Q2
1282سرعت متوسط عمقی24 1391.50Q2
1283سرمایه گذاری24 1391.50Q2
1284شبکه توزیع آب شهری24 1391.50Q2
1285قوس ۱۸۰ درجه48 1391.50Q2
1286مدل ریاضی شبه دوبعدی36 1391.50Q2
1287من-کندال24 1391.50Q2
1288نفوذسنج دیسک24 1391.50Q2
1289هیدرودینامیک24 1391.50Q2
1290هیدروکربن‌های نفتی24 1391.50Q2
1291ویژگی‌های شیمیایی خاک24 1391.50Q2
1292پایداری خاکدانه‌ها72 1391.50Q2
1293پتاسیم غیرتبادلی48 1391.50Q2
1294کودهای زیستی24 1391.50Q2
1295ورمی کمپوست198 1391.52Q2
1296پهنه بندی204 1391.53Q2
1297آبیاری قطره‌ای زیرسطحی90 1391.53Q2
1298رودخانه90 1391.53Q2
1299تبخیر- تعرق66 1391.55Q2
1300نیاز آبی240 1391.55Q2
1301کیفیت آب444 1391.55Q2
1302ساختمان خاک54 1391.56Q2
1303HYDRUS-۲D42 1391.57Q2
1304آب مجازی84 1391.57Q2
1305آزمون خاک42 1391.57Q2
1306بور42 1391.57Q2
1307دینامیک سیالات محاسباتی42 1391.57Q2
1308سطح ایستابی168 1391.57Q2
1309منحنی سنجه42 1391.57Q2
1310هوش مصنوعی42 1391.57Q2
1311پویایی سیستم84 1391.57Q2
1312عصاره گیری دنباله‌ای72 1391.58Q2
1313استهلاک انرژی102 1391.59Q2
1314اندازه گیری دبی30 1391.60Q2
1315سنگ فسفات30 1391.60Q2
1316ضریب رواناب30 1391.60Q2
1317مونت کارلو60 1391.60Q2
1318نرخ ذاتی افزایش جمعیت60 1391.60Q2
1319پنمن مانتیث30 1391.60Q2
1320پیش بینی بارش30 1391.60Q2
1321شوری خاک108 1391.61Q2
1322الگوی کشت186 1391.61Q2
1323آب‌های زیرزمینی78 1391.62Q2
1324شبکه توزیع آب78 1391.62Q2
1325بارش282 1391.62Q2
1326سالیسیلیک اسید48 1391.63Q2
1327آب مصرفی66 1391.64Q2
1328انعقاد الکتریکی66 1391.64Q2
1329شبکه عصبی مصنوعی708 1391.65Q2
1330استفاده مجدد36 1391.67Q2
1331تقاضای آب36 1391.67Q2
1332توزیع عرضی سرعت36 1391.67Q2
1333عناصر پرمصرف54 1391.67Q2
1334نیتروکسین36 1391.67Q2
1335هدایت الکتریکی126 1391.67Q2
1336کربن آلی محلول36 1391.67Q2
1337کروم54 1391.67Q2
1338کود اوره54 1391.67Q2
1339زمین آمار450 1391.68Q2
1340تنفس میکروبی60 1391.70Q2
1341خشکسالی هواشناسی60 1391.70Q2
1342بافت خاک228 1391.71Q2
1343الگوی بهینه کشت42 1391.71Q2
1344وزن دهی عکس فاصله42 1391.71Q2
1345سرب324 1391.72Q2
1346آب زلال66 1391.73Q2
1347بهینه سازی804 1391.73Q2
1348PCR24 1391.75Q2
1349SCS24 1391.75Q2
1350اراضی شالیزاری48 1391.75Q2
1351بهینه سازی مصرف آب24 1391.75Q2
1352حداکثر آنتروپی24 1391.75Q2
1353خاک‌های شالیزاری24 1391.75Q2
1354خشکی موضعی ریشه24 1391.75Q2
1355سد زیرزمینی24 1391.75Q2
1356سد کرج24 1391.75Q2
1357شستشوی معکوس24 1391.75Q2
1358فرسایش بارانی24 1391.75Q2
1359فعالیت میکروبی24 1391.75Q2
1360فلوم دوار24 1391.75Q2
1361منحنی مشخصه رطوبتی خاک24 1391.75Q2
1362میانگین وزنی قطر خاکدانه24 1391.75Q2
1363نسبت تحویل رسوب24 1391.75Q2
1364پلی فنل اکسیداز24 1391.75Q2
1365ژئومرفولوژی24 1391.75Q2
1366کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا24 1391.75Q2
1367کلنیزاسیون ریشه24 1391.75Q2
1368بهره وری آب288 1391.77Q2
1369آبدهی30 1391.80Q2
1370ارومیه60 1391.80Q2
1371بازده کاربرد30 1391.80Q2
1372جیوه30 1391.80Q2
1373دشت شهرکرد30 1391.80Q2
1374شبیه سازی عددی150 1391.80Q2
1375پلی آلومینیوم کلراید30 1391.80Q2
1376پیش بینی خشکسالی30 1391.80Q2
1377بیلان آب66 1391.82Q2
1378فرسایش بادی66 1391.82Q2
1379گیاهان دارویی66 1391.82Q2
1380تصفیه پساب36 1391.83Q2
1381قیمت آب36 1391.83Q2
1382کربوهیدرات36 1391.83Q2
1383کندال36 1391.83Q2
1384کودآبیاری78 1391.85Q2
1385حد بحرانی42 1391.86Q2
1386خصوصیات فیزیکی خاک84 1391.86Q2
1387مدل رگرسیون42 1391.86Q2
1388مدل سازی402 1391.88Q2
1389شالیزار114 1391.89Q2
1390زنجیره مارکوف60 1391.90Q2
1391فازی60 1391.90Q2
1392راندمان66 1391.91Q2
1393مالچ66 1391.91Q2
1394کاربری اراضی306 1391.92Q2
1395کود زیستی84 1391.93Q2
1396گیاه پالایی258 1391.95Q2
1397تغییر اقلیم624 1391.96Q2
1398آب قابل استفاده گیاه30 1392.00Q2
1399آبیاری زیرسطحی54 1392.00Q2
1400آرسنیک72 1392.00Q2
1401آزادسازی پتاسیم24 1392.00Q2
1402آمونیوم48 1392.00Q2
1403ازتوباکتر36 1392.00Q2
1404استان همدان30 1392.00Q2
1405افت کارمایه24 1392.00Q2
1406باکتری‌های حل کننده فسفات24 1392.00Q2
1407بعد فراکتال30 1392.00Q2
1408تحلیل روند42 1392.00Q2
1409تحلیل طیفی24 1392.00Q2
1410تخریب خاک36 1392.00Q2
1411توابع پایه شعاعی24 1392.00Q2
1412حوضه آبریز66 1392.00Q2
1413خربزه24 1392.00Q2
1414راندمان آبیاری114 1392.00Q2
1415رگرسیون خطی42 1392.00Q2
1416زهکشی کنترل شده60 1392.00Q2
1417زیست توده میکروبی24 1392.00Q2
1418زیست فراهمی48 1392.00Q2
1419سرعت نفوذ24 1392.00Q2
1420طوق42 1392.00Q2
1421عدد فرود66 1392.00Q2
1422قنات48 1392.00Q2
1423مخزن سد30 1392.00Q2
1424مدل تجربی30 1392.00Q2
1425مدل رگرسیونی48 1392.00Q2
1426مدیریت سیلاب24 1392.00Q2
1427مصرف آب42 1392.00Q2
1428مقاومت فشاری66 1392.00Q2
1429نفوذپذیری خاک24 1392.00Q2
1430نماتد ریشه گرهی24 1392.00Q2
1431نیتریت30 1392.00Q2
1432پروفیل سرعت48 1392.00Q2
1433گازهای گلخانه‌ای24 1392.00Q2
1434یکنواختی پخش آب24 1392.00Q2
1435نیترات390 1392.03Q2
1436آبشستگی موضعی96 1392.06Q2
1437قطره چکان90 1392.07Q2
1438کربن آلی126 1392.10Q2
1439آلودگی خاک366 1392.10Q2
1440مدل آزمایشگاهی60 1392.10Q2
1441بستر زبر54 1392.11Q2
1442آبیاری قطره‌ای زیر سطحی48 1392.13Q2
1443برنامه ریزی آبیاری96 1392.13Q2
1444عصاره گیرهای شیمیایی48 1392.13Q2
1445هدایت روزنه‌ای48 1392.13Q2
1446آنزیم‌های خاک42 1392.14Q2
1447تبخیر و تعرق پتانسیل42 1392.14Q2
1448عمق آبشستگی42 1392.14Q2
1449فلوئنت42 1392.14Q2
1450مدل گردش عمومی جو42 1392.14Q2
1451مودیس42 1392.14Q2
1452تحلیل عدم قطعیت36 1392.17Q2
1453دریچه36 1392.17Q2
1454ساعات آفتابی36 1392.17Q2
1455مدل HEC-HMS36 1392.17Q2
1456پایش خشکسالی72 1392.17Q2
1457شوری آب66 1392.18Q2
1458آهک60 1392.20Q2
1459بیلان انرژی30 1392.20Q2
1460تصاویر ماهواره‌ای60 1392.20Q2
1461تصفیه خانه آب30 1392.20Q2
1462توان30 1392.20Q2
1463رودخانه اترک30 1392.20Q2
1464سد وشمگیر30 1392.20Q2
1465شاخص خشکسالی30 1392.20Q2
1466عصاره گیری متوالی60 1392.20Q2
1467غلظت رسوبات معلق30 1392.20Q2
1468موقعیت شیب30 1392.20Q2
1469نفوذسنج مکشی30 1392.20Q2
1470کوکریجینگ90 1392.20Q2
1471آزمون گاما54 1392.22Q2
1472فسفات54 1392.22Q2
1473محیط متخلخل78 1392.23Q2
1474DSSAT24 1392.25Q2
1475IMDPA24 1392.25Q2
1476آسپرژیلوس24 1392.25Q2
1477اجزای محدود24 1392.25Q2
1478استخراج گیاهی24 1392.25Q2
1479اولویت بندی24 1392.25Q2
1480برنامه ریزی غیر خطی24 1392.25Q2
1481بهره وری اقتصادی آب24 1392.25Q2
1482تحلیل رگرسیون24 1392.25Q2
1483تحلیل هیدرولیکی24 1392.25Q2
1484تعامل24 1392.25Q2
1485تلفات انتقال24 1392.25Q2
1486درخت تصمیم24 1392.25Q2
1487سد درودزن24 1392.25Q2
1488شدت خشکسالی24 1392.25Q2
1489ضریب تعیین24 1392.25Q2
1490طبقه بندی48 1392.25Q2
1491فرکتال24 1392.25Q2
1492قارچ میکوریزا24 1392.25Q2
1493مایک ۲۱24 1392.25Q2
1494مدل فردلاند24 1392.25Q2
1495مدل‌های گیاهی24 1392.25Q2
1496نانوفیلتراسیون24 1392.25Q2
1497کارائی مصرف آب24 1392.25Q2
1498یکنواختی توزیع96 1392.25Q2
1499مدلسازی90 1392.27Q2
1500آب شور150 1392.28Q2
1501HEC-HMS42 1392.29Q2
1502آب آبیاری84 1392.29Q2
1503روندیابی سیلاب42 1392.29Q2
1504منابع آب84 1392.29Q2
1505هدایت هیدرولیکی اشباع162 1392.30Q2
1506اوره آز60 1392.30Q2
1507NDVI36 1392.33Q2
1508آبخوان ساحلی36 1392.33Q2
1509اسمز معکوس36 1392.33Q2
1510بهینه یابی36 1392.33Q2
1511سری‌های زمانی36 1392.33Q2
1512ضریب فشردگی36 1392.33Q2
1513COD120 1392.35Q2
1514سبال66 1392.36Q2
1515حذف78 1392.38Q2
1516آبیاری موضعی30 1392.40Q2
1517خاک شور30 1392.40Q2
1518سنجنده مودیس30 1392.40Q2
1519شستشو30 1392.40Q2
1520فرسایش پاشمانی30 1392.40Q2
1521صحت سنجی72 1392.42Q2
1522آبیاری قطره‌ای نواری42 1392.43Q2
1523توزیع آب42 1392.43Q2
1524شیب42 1392.43Q2
1525آلودگی آب108 1392.44Q1
1526تبخیر و تعرق مرجع54 1392.44Q1
1527شبکه‌های توزیع آب54 1392.44Q1
1528محیط‌های آبی54 1392.44Q1
1529شبکه‌های عصبی66 1392.45Q1
1530کیفیت آب زیرزمینی78 1392.46Q1
1531تحلیل عاملی138 1392.48Q1
1532SEBAL24 1392.50Q1
1533آب سطحی24 1392.50Q1
1534آبخوان132 1392.50Q1
1535آمل24 1392.50Q1
1536آکوستیک24 1392.50Q1
1537اختلاط36 1392.50Q1
1538برنامه ریزی ریاضی مثبت24 1392.50Q1
1539جذب324 1392.50Q1
1540حدود آتربرگ24 1392.50Q1
1541دشت بیرجند24 1392.50Q1
1542رواناب شهری24 1392.50Q1
1543زمان تاخیر24 1392.50Q1
1544هم دما36 1392.50Q1
1545همبستگی مکانی24 1392.50Q1
1546کارایی انرژی24 1392.50Q1
1547کود آلی72 1392.50Q1
1548گوره24 1392.50Q1
1549آب زیرزمینی480 1392.51Q1
1550تصمیم گیری چند معیاره78 1392.54Q1
1551ایزوترم جذب54 1392.56Q1
1552سرریز54 1392.56Q1
1553اطمینان پذیری42 1392.57Q1
1554کرم خاکی42 1392.57Q1
1555درون یابی102 1392.59Q1
1556آب آلوده30 1392.60Q1
1557تخمین پارامتر30 1392.60Q1
1558تغذیه گرایی30 1392.60Q1
1559سوپر جاذب30 1392.60Q1
1560ضریب یکنواختی90 1392.60Q1
1561فشار آب منفذی30 1392.60Q1
1562ناحیه بندی30 1392.60Q1
1563بیودیزل48 1392.63Q1
1564یکنواختی پخش48 1392.63Q1
1565اعتبارسنجی66 1392.64Q1
1566جذب سطحی216 1392.64Q1
1567شبیه ساز باران84 1392.64Q1
1568آستانه36 1392.67Q1
1569تبریز36 1392.67Q1
1570تخصیص آب90 1392.67Q1
1571خصوصیات شیمیایی خاک54 1392.67Q1
1572دبی جریان36 1392.67Q1
1573پیاز رطوبتی54 1392.67Q1
1574کریجینگ معمولی72 1392.67Q1
1575یزد60 1392.70Q1
1576بهره وری مصرف آب84 1392.71Q1
1577دوره بازگشت42 1392.71Q1
1578منحنی فرمان42 1392.71Q1
1579تابش خورشیدی66 1392.73Q1
1580تحلیل حساسیت210 1392.74Q1
1581استهلاک کارمایه24 1392.75Q1
1582اسید هومیک24 1392.75Q1
1583الگوی جریان168 1392.75Q1
1584تجمع زیستی24 1392.75Q1
1585حفره آبشستگی24 1392.75Q1
1586خاکپوش24 1392.75Q1
1587زمان پیشروی24 1392.75Q1
1588محلول آبی48 1392.75Q1
1589مکان یابی48 1392.75Q1
1590میکرولایسیمتر24 1392.75Q1
1591پیش بینی جریان روزانه24 1392.75Q1
1592کریجینگ شاخص24 1392.75Q1
1593کشاورزان24 1392.75Q1
1594ایزوترم90 1392.80Q1
1595تامین آب30 1392.80Q1
1596تخمین30 1392.80Q1
1597فسفاتاز قلیایی30 1392.80Q1
1598مدل سازی معکوس30 1392.80Q1
1599راندمان کاربرد42 1392.86Q1
1600پروفیل سطح آب42 1392.86Q1
1601پایه پل114 1392.89Q1
1602کربن فعال114 1392.89Q1
1603پساب شهری60 1392.90Q1
1604ARIMA36 1393.00Q1
1605آبشکن T شکل30 1393.00Q1
1606الگوریتم24 1393.00Q1
1607بارش- رواناب30 1393.00Q1
1608بافت سنگین24 1393.00Q1
1609تحلیل آماری24 1393.00Q1
1610تحکیم42 1393.00Q1
1611تونل باد42 1393.00Q1
1612جریان غیرماندگار72 1393.00Q1
1613حد آستانه24 1393.00Q1
1614دمای سطح زمین42 1393.00Q1
1615سد انحرافی24 1393.00Q1
1616شاخص‌های ارزیابی66 1393.00Q1
1617شبکه آبیاری قزوین24 1393.00Q1
1618شبیه سازی مونت کارلو30 1393.00Q1
1619ضریب تغییرات24 1393.00Q1
1620غلظت رسوب30 1393.00Q1
1621مدل جذب24 1393.00Q1
1622مدل‌های هوشمند24 1393.00Q1
1623معادله فیلیپ30 1393.00Q1
1624نوسانات فشار24 1393.00Q1
1625کود سبز24 1393.00Q1
1626SWAT102 1393.06Q1
1627نسبت جذب سدیم66 1393.09Q1
1628آبشستگی192 1393.09Q1
1629بیابان زایی60 1393.10Q1
1630آبشکن54 1393.11Q1
1631برنامه ریزی ژنتیک102 1393.12Q1
1632نانو ذرات48 1393.13Q1
1633کیتوزان48 1393.13Q1
1634تکیه گاه پل42 1393.14Q1
1635خراسان جنوبی42 1393.14Q1
1636WetSpa36 1393.17Q1
1637تخریب اراضی36 1393.17Q1
1638رواناب سطحی36 1393.17Q1
1639زهاب36 1393.17Q1
1640طول پرش36 1393.17Q1
1641عمق پایاب36 1393.17Q1
1642مدیریت تقاضا36 1393.17Q1
1643مطالعه آزمایشگاهی36 1393.17Q1
1644نسبت گرادیان36 1393.17Q1
1645واسنجی276 1393.20Q1
1646TOPSIS30 1393.20Q1
1647آب آبی30 1393.20Q1
1648آلودگی نیترات30 1393.20Q1
1649آنتروپی30 1393.20Q1
1650بعد فرکتال30 1393.20Q1
1651تکیه گاه30 1393.20Q1
1652رشت30 1393.20Q1
1653مصرف انرژی30 1393.20Q1
1654پروفیل خاک30 1393.20Q1
1655جریان غلیظ114 1393.21Q1
1656الکترود آلومینیوم24 1393.25Q1
1657الگوی کشت بهینه24 1393.25Q1
1658بعد فرکتالی48 1393.25Q1
1659تبخیر- تعرق واقعی24 1393.25Q1
1660ترسیب کربن24 1393.25Q1
1661تنفس خاک24 1393.25Q1
1662عدالت24 1393.25Q1
1663فرایند فنتون24 1393.25Q1
1664منحنی حذف پیوستار24 1393.25Q1
1665کروم شش ظرفیتی48 1393.25Q1
1666ویژگی‌های فیزیکی خاک42 1393.29Q1
1667توزیع مکانی78 1393.31Q1
1668اندازه گیری جریان36 1393.33Q1
1669سرریز اوجی36 1393.33Q1
1670مدل هیدرولوژیکی36 1393.33Q1
1671مدیریت منابع آب144 1393.33Q1
1672ریزمقیاس نمایی84 1393.36Q1
1673مدیریت آب66 1393.36Q1
1674ستون خاک48 1393.38Q1
1675گرفتگی قطره چکان30 1393.40Q1
1676پردازش تصویر84 1393.43Q1
1677سینتیک150 1393.44Q1
1678آبدهی ویژه24 1393.50Q1
1679بارش روزانه24 1393.50Q1
1680تخصیص بهینه60 1393.50Q1
1681تورم24 1393.50Q1
1682توپوگرافی بستر24 1393.50Q1
1683سد خاکی48 1393.50Q1
1684سوسک کلرادوی سیب زمینی24 1393.50Q1
1685شاخص‌های زیستی24 1393.50Q1
1686مدل هیبرید24 1393.50Q1
1687مدل ون گنوختن24 1393.50Q1
1688مصالح درشت دانه24 1393.50Q1
1689منحنی رخنه84 1393.50Q1
1690ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی24 1393.50Q1
1691پرسپترون چندلایه24 1393.50Q1
1692پروفیل غلظت24 1393.50Q1
1693پهنه سیلاب24 1393.50Q1
1694پویایی سیستم‌ها24 1393.50Q1
1695گردابه36 1393.50Q1
1696گروه پایه کج24 1393.50Q1
1697دریاچه ارومیه174 1393.55Q1
1698آب سبز54 1393.56Q1
1699روش حجم محدود54 1393.56Q1
1700ضریب بده54 1393.56Q1
1701مدل LARS-WG42 1393.57Q1
1702آسیب پذیری102 1393.59Q1
1703عدم قطعیت264 1393.59Q1
1704بهسازی30 1393.60Q1
1705شاخص کیفیت خاک30 1393.60Q1
1706فاکتور آلودگی30 1393.60Q1
1707فاکتور انتقال60 1393.60Q1
1708قدرت یونی30 1393.60Q1
1709تبدیل موجک48 1393.63Q1
1710تحلیل فراوانی48 1393.63Q1
1711داده کاوی102 1393.65Q1
1712تصمیم گیری چندمعیاره36 1393.67Q1
1713ضربه قوچ54 1393.67Q1
1714مدل AquaCrop72 1393.67Q1
1715نفوذ عمقی36 1393.67Q1
1716FLOW-۳D42 1393.71Q1
1717LARS-WG42 1393.71Q1
1718آب مغناطیسی42 1393.71Q1
1719اثربخشی42 1393.71Q1
1720بارش-رواناب42 1393.71Q1
1721WEAP48 1393.75Q1
1722آلاینده‌های نفتی24 1393.75Q1
1723بنتونیت48 1393.75Q1
1724تلفات آب48 1393.75Q1
1725حوضه آبریز دریاچه ارومیه24 1393.75Q1
1726سطح پوشش برف24 1393.75Q1
1727سودوموناس72 1393.75Q1
1728شکاف24 1393.75Q1
1729قوس ۹۰ درجه72 1393.75Q1
1730لانگمویر24 1393.75Q1
1731محیط آبی24 1393.75Q1
1732مسلح سازی خاک24 1393.75Q1
1733نروفازی24 1393.75Q1
1734کابل24 1393.75Q1
1735کوفتگی24 1393.75Q1
1736AHP60 1393.80Q1
1737آزمون من کندال30 1393.80Q1
1738الگوریتم جامعه مورچگان30 1393.80Q1
1739بازتاب طیفی خاک30 1393.80Q1
1740روش‌های عددی30 1393.80Q1
1741بهینه سازی چندهدفه36 1393.83Q1
1742سناریو36 1393.83Q1
1743روش سطح پاسخ48 1393.88Q1
1744HadCM۳54 1393.89Q1
1745مدل SWAT108 1393.94Q1
1746ANFIS54 1394.00Q1
1747DTPA24 1394.00Q1
1748MATLAB24 1394.00Q1
1749PSO36 1394.00Q1
1750آستانه شوری24 1394.00Q1
1751استحصال آب باران30 1394.00Q1
1752افزودنی‌های خاک30 1394.00Q1
1753بیوتیت36 1394.00Q1
1754حوضه کرخه30 1394.00Q1
1755خاک گچی24 1394.00Q1
1756درجه شیب24 1394.00Q1
1757سوپر فسفات تریپل24 1394.00Q1
1758ظرفیت بافری24 1394.00Q1
1759فسفر معدنی24 1394.00Q1
1760مدل درختی M۵42 1394.00Q1
1761مدل‌های آشفتگی24 1394.00Q1
1762هدایت هیدرولیکی خاک24 1394.00Q1
1763هیدروگراف واحد36 1394.00Q1
1764واجذب30 1394.00Q1
1765کارست24 1394.00Q1
1766IHACRES48 1394.13Q1
1767دراستیک42 1394.14Q1
1768نیم تغییرنما36 1394.17Q1
1769MODFLOW66 1394.18Q1
1770جذب نیتروژن30 1394.20Q1
1771عمق خاک30 1394.20Q1
1772CE-QUAL-W۲24 1394.25Q1
1773اصلاح کننده خاک24 1394.25Q1
1774باران شبیه سازی شده24 1394.25Q1
1775جاذب24 1394.25Q1
1776مدل MODFLOW24 1394.25Q1
1777مقاومت فروروی48 1394.25Q1
1778آبیاری قطره‌ای سطحی36 1394.33Q1
1779بهره برداری بهینه72 1394.33Q1
1780حاکمیت شرکتی36 1394.33Q1
1781عمق سطح ایستابی36 1394.33Q1
1782ماشین بردار پشتیبان108 1394.33Q1
1783سیلاب شهری48 1394.38Q1
1784HYDRUS-۱D30 1394.40Q1
1785اقلام تعهدی اختیاری30 1394.40Q1
1786بیلان آبی30 1394.40Q1
1787تصفیه خانه30 1394.40Q1
1788دشت مشهد60 1394.40Q1
1789فلز سنگین60 1394.40Q1
1790SDSM54 1394.44Q1
1791نقشه برداری رقومی خاک54 1394.44Q1
1792تبخیر-تعرق78 1394.46Q1
1793ارزش اقتصادی24 1394.50Q1
1794ایندول استیک اسید24 1394.50Q1
1795بهره وری اقتصادی24 1394.50Q1
1796جیبرلیک اسید24 1394.50Q1
1797غلظت عناصر غذایی24 1394.50Q1
1798قارچ36 1394.50Q1
1799مدل گیاهی24 1394.50Q1
1800کاربرد تناوبی آب شور24 1394.50Q1
1801زیست توده42 1394.57Q1
1802برنامه ریزی بیان ژن102 1394.59Q1
1803خاک ورزی حفاظتی30 1394.60Q1
1804دشت سیستان30 1394.60Q1
1805مقاومت القایی30 1394.60Q1
1806زرینه رود36 1394.67Q1
1807کربوکسی متیل سلولز36 1394.67Q1
1808بازار آب24 1394.75Q1
1809شاخص تنش آبی گیاه24 1394.75Q1
1810مدل آشفتگی48 1394.75Q1
1811Flow-۳D30 1394.80Q1
1812تالاب مصنوعی30 1394.80Q1
1813ارزیابی ریسک36 1394.83Q1
1814کیفیت آب آبیاری36 1394.83Q1
1815SWMM24 1395.00Q1
1816امنیت غذایی24 1395.00Q1
1817بهسازی خاک24 1395.00Q1
1818تراز آب زیرزمینی48 1395.00Q1
1819مدیریت خشکسالی30 1395.00Q1
1820مدیریت سود24 1395.00Q1
1821نمک زدایی36 1395.00Q1
1822کیفیت حسابرسی24 1395.00Q1
1823بحران آب48 1395.13Q1
1824GLUE24 1395.25Q1
1825آزمون من- کندال24 1395.25Q1
1826توزیع حاشیه‌ای24 1395.25Q1
1827رگرسیون خطی چندمتغیره24 1395.25Q1
1828شاخص بارش استاندارد24 1395.25Q1
1829شاخص زمین انباشتگی24 1395.25Q1
1830وتیور24 1395.25Q1
1831الگوریتم سبال42 1395.29Q1
1832آب نامتعارف30 1395.40Q1
1833بیوچار30 1395.40Q1
1834تخلخل خاک30 1395.40Q1
1835عدم تقارن اطلاعاتی30 1395.40Q1
1836فاکتور تجمع زیستی30 1395.40Q1
1837تغییراقلیم42 1395.43Q1
1838ریسک سقوط قیمت سهام24 1395.50Q1
1839مناطق خشک24 1395.50Q1
1840کفایت آبیاری24 1395.50Q1
1841اسید هیومیک42 1395.57Q1
1842شبکه‌ی عصبی مصنوعی30 1395.60Q1
1843اعتبار سنجی24 1395.75Q1
1844تغذیه آبخوان24 1395.75Q1
1845لندست ۸30 1395.80Q1
1846رگرسیون حداقل مربعات جزئی24 1396.00Q1
1847سرریز لبه تیز24 1396.00Q1
1848تحلیل ریسک24 1396.25Q1
1849زغال زیستی24 1396.25Q1
1850گرافن اکساید24 1396.75Q1
1851عصاره گیری دنباله ای24 1397.00Q1
1852نانوکامپوزیت30 1397.00Q1
z