موضوعات حوزه علمی میان رشته‌ای

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None144 1386.21Q4
2ارزیابی30 1386.60Q4
3کارآفرین24 1387.75Q4
4نظام ملی نوآوری60 1388.30Q4
5ارزیابی عملکرد60 1389.00Q3
6مرکز رشد66 1389.18Q3
7کسب و کار24 1389.25Q3
8مراکز رشد36 1389.33Q3
9کارت امتیازی متوازن30 1389.40Q3
10اقتصاد دانش محور24 1389.50Q3
11بنگاه‌های کوچک و متوسط36 1389.67Q3
12سرمایه فکری24 1390.00Q3
13فناوری150 1390.24Q3
14سرمایه گذاری مستقیم خارجی24 1390.25Q3
15پارک‌های علم و فناوری48 1390.25Q3
16تحقیق و توسعه108 1390.28Q3
17ایران36 1390.33Q3
18مزیت رقابتی48 1390.50Q3
19دانش54 1390.56Q3
20حقوق مالکیت فکری30 1390.80Q3
21کارآفرینی108 1390.89Q2
22نوآوری252 1390.93Q2
23توسعه24 1391.00Q2
24سازمان‌های پژوهش و فناوری30 1391.00Q2
25پارک فناوری24 1391.00Q2
26دانشگاه کارآفرین48 1391.13Q2
27سرمایه انسانی42 1391.14Q2
28تجاری سازی78 1391.23Q2
29مدیریت دانش180 1391.27Q2
30توسعه فناوری42 1391.29Q2
31ارزیابی فناوری24 1391.50Q2
32انتقال فناوری126 1391.52Q2
33آموزش30 1392.00Q2
34عوامل کلیدی موفقیت24 1392.50Q1
35پارک علم و فناوری126 1392.57Q1
36شرکت‌های کوچک و متوسط54 1392.89Q1
37فناوری اطلاعات36 1393.00Q1
38انتقال دانش24 1393.25Q1
39اقتصاد دانش بنیان36 1393.50Q1
40فرایند تحلیل سلسله مراتبی30 1393.80Q1
41امنیت42 1393.86Q1
42تحلیل سلسله مراتبی24 1394.00Q1
43شرکت دانش بنیان42 1394.14Q1
44شرکت‌های دانش بنیان66 1394.45Q1
45نوآوری باز48 1394.63Q1
46نهان نگاری24 1394.75Q1
47امام حسین (ع)24 1395.00Q1
48دانش بنیان24 1395.00Q1
49رایانش ابری24 1395.25Q1
50مدل کسب و کار24 1395.25Q1
51رمزنگاری30 1395.60Q1
z