موضوعات حوزه علمی فیزیک

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1FP-LAPW24 1382.75Q4
2ابررساناهای دمای بالا30 1384.40Q4
3None114 1384.42Q4
4بزرگی36 1384.50Q4
5اورانیوم42 1384.71Q4
6نسبیت عام24 1384.75Q4
7پارامترهای چشمه24 1384.75Q4
8ابررسانای دمای بالا48 1385.50Q4
9موتاسیون30 1385.60Q4
10گرافیت24 1385.75Q4
11بهره انرژی30 1385.80Q4
12تابش گاما30 1385.80Q4
13عناصر کم مقدار24 1386.00Q4
14ساختار الکترونی42 1386.43Q4
15زمین لرزه24 1386.50Q4
16سرعت گروه24 1386.50Q4
17ناهمسانگردی60 1386.60Q4
18تخلخل60 1386.70Q4
19چگالی24 1386.75Q4
20جایگزیدگی30 1386.80Q4
21ژئوئید24 1387.00Q4
22کنترل کیفی42 1387.14Q4
23آلایش24 1387.25Q4
24تبدیل فوریه24 1387.25Q4
25لیزر24 1387.25Q4
26میکروگرانی سنجی24 1387.25Q4
27روش مونت کارلو72 1387.33Q4
28همجوشی48 1387.38Q4
29معادله حالت24 1387.50Q4
30مقاومت ویژه الکتریکی36 1387.50Q4
31مولیبدن24 1387.50Q4
32همبستگی الکترونی24 1387.50Q4
33ابررسانایی90 1387.53Q4
34جذب سطحی42 1387.57Q4
35تصحیح برون راند نرمال24 1387.75Q4
36کانال یونی24 1387.75Q4
37رواناب24 1388.00Q4
38طیف سنجی گاما24 1388.00Q4
39پرتودهی66 1388.09Q4
40تبدیل موجک پیوسته30 1388.20Q4
41انرژی فعال سازی24 1388.25Q4
42مس24 1388.25Q4
43نانو لوله‌های کربنی24 1388.25Q4
44مونت کارلو42 1388.29Q4
45پایداری42 1388.29Q4
46افت فشار24 1388.50Q4
47پخش جوی24 1388.50Q4
48شار نوترون36 1388.67Q4
49سیکلوترون30 1388.80Q4
50ارتفاع سنجی ماهواره‌ای42 1388.86Q3
51پذیرفتاری مغناطیسی48 1388.88Q3
52گذار فاز48 1388.88Q3
53توزیع بیولوژیکی24 1389.00Q3
54رشد بلور24 1389.00Q3
55ساغند30 1389.00Q3
56خلیج فارس36 1389.17Q3
57دقت عددی30 1389.20Q3
58توموگرافی24 1389.25Q3
59مشتق قائم24 1389.25Q3
60پراکندگی24 1389.25Q3
61کد MCNP30 1389.40Q3
62MCNP42 1389.43Q3
63شبکه عصبی مصنوعی42 1389.43Q3
64نانولوله‌های کربنی42 1389.43Q3
65چگالی جریان بحرانی42 1389.43Q3
66لیزر الکترون آزاد24 1389.50Q3
67ناپایداری24 1389.50Q3
68پوسته24 1389.50Q3
69لایه نازک54 1389.56Q3
70سیگنال تحلیلی48 1389.63Q3
71مگنتوتلوریک78 1389.69Q3
72استخراج با حلال24 1389.75Q3
73روش ماتریس انتقال24 1389.75Q3
74برآورد عمق30 1389.80Q3
75حل عددی24 1390.00Q3
76رادیودارو54 1390.00Q3
77فوتولومینسانس30 1390.00Q3
78گرانی24 1390.00Q3
79گندم24 1390.00Q3
80پرتوهای کیهانی36 1390.17Q3
81پرتو گاما132 1390.27Q3
82مدل سازی42 1390.29Q3
83خواص مکانیکی24 1390.50Q3
84ژئوفیزیک24 1390.50Q3
85خورشید42 1390.57Q3
86شبیه سازی عددی30 1390.60Q3
87ماده تاریک30 1390.60Q3
88نانوکامپوزیت24 1390.75Q3
89گرانی سنجی48 1390.75Q3
90پلاسما54 1390.78Q3
91نوفه42 1390.86Q2
92GPS42 1391.00Q2
93استخراج حلالی24 1391.00Q2
94یون سپهر30 1391.20Q2
95پراکنش زیستی24 1391.25Q2
96نظریه تابعی چگالی210 1391.34Q2
97وارون سازی102 1391.35Q2
98خواص مغناطیسی60 1391.40Q2
99ایران144 1391.42Q2
100بهینه سازی72 1391.42Q2
101شبیه سازی132 1391.45Q2
102تقریب بستگی قوی24 1391.50Q2
103جذب36 1391.67Q2
104دزیمتری54 1391.67Q2
105ضریب کیفیت36 1391.67Q2
106رآکتور تحقیقاتی تهران42 1391.71Q2
107ربایش الکترون24 1391.75Q2
108میدان گرانی24 1391.75Q2
109گسل24 1391.75Q2
110دریای عمان30 1391.80Q2
111مقاومت ویژه42 1391.86Q2
112اورانیم156 1391.96Q2
113تهران30 1392.00Q2
114نوترون42 1392.00Q2
115پرتو کیهانی24 1392.00Q2
116ترمولومینسانس48 1392.13Q2
117بارش42 1392.14Q2
118پلاسمای کانونی42 1392.14Q2
119فروشویی زیستی30 1392.20Q2
120آهن24 1392.25Q2
121باریکه الکترونی24 1392.25Q2
122تاج خورشید24 1392.25Q2
123پرتودرمانی24 1392.25Q2
124الگوریتم ژنتیک54 1392.33Q2
125تابع گرین144 1392.33Q2
126مدل هابارد36 1392.33Q2
127شبکه عصبی30 1392.40Q2
128جذب زیستی42 1392.43Q2
129توپوگرافی24 1392.50Q1
130ریزساختار24 1392.50Q1
131جداسازی42 1392.57Q1
132سطح مقطع42 1392.57Q1
133براکی تراپی30 1392.60Q1
134تغییر اقلیم72 1392.75Q1
135مغناطیس سنجی24 1392.75Q1
136میدان مغناطیسی54 1392.78Q1
137شبیه سازی دینامیک مولکولی30 1392.80Q1
138پرتو ایکس30 1392.80Q1
139افروزش شوکی24 1393.00Q1
140تخمین عمق30 1393.00Q1
141شمال غرب ایران24 1393.00Q1
142نشان دارسازی30 1393.00Q1
143پارامتر نظم24 1393.00Q1
144سینتیک66 1393.09Q1
145نانوذرات72 1393.17Q1
146ایران مرکزی30 1393.20Q1
147نانوسیم24 1393.25Q1
148نقاط کوانتومی24 1393.25Q1
149گاف انرژی42 1393.29Q1
150میدان پتانسیل36 1393.33Q1
151ساختار نواری42 1393.43Q1
152توریم66 1393.45Q1
153ترابرد الکتریکی24 1393.50Q1
154نقص24 1393.50Q1
155پیش بینی24 1393.50Q1
156گرافین30 1393.60Q1
157راکتور تحقیقاتی تهران24 1393.75Q1
158ابرپارامغناطیس30 1394.00Q1
159اکسید روی30 1394.00Q1
160پلی وینیل الکل30 1394.20Q1
161وردسپهر24 1394.25Q1
162گاف نواری24 1394.25Q1
163ماشین بردار پشتیبان24 1394.50Q1
164کد MCNPX42 1394.57Q1
165درهم تنیدگی36 1394.67Q1
166خواص ساختاری42 1394.71Q1
167قطبش اسپینی24 1394.75Q1
168خواص اپتیکی60 1394.90Q1
169تابع دی الکتریک30 1395.00Q1
170خواص نوری24 1395.00Q1
171سل-ژل30 1395.00Q1
172قرص‌های برافزایشی24 1395.00Q1
173شبیه سازی مونت کارلو36 1395.33Q1
174ضریب شکست24 1395.75Q1
175ترمودینامیک24 1396.00Q1
176مدل WRF36 1396.17Q1
177سطح مقطع جزئی24 1396.25Q1
178آنتروپی24 1396.50Q1
179نظریه‌ی تابعی چگالی24 1396.50Q1
180پلاسمای کوانتومی30 1396.60Q1
181تابع پاسخ24 1396.75Q1
z