موضوعات حوزه علمی علوم پایه

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None264 1378.91Q4
2پترولوژی24 1383.25Q4
3پرمین24 1383.75Q4
4میکروفاسیس66 1383.91Q4
5محیط رسوبی36 1384.33Q4
6پالئواکولوژی24 1384.75Q4
7ایران24 1385.00Q4
8بیواستراتیگرافی24 1385.00Q4
9دیابت24 1385.00Q4
10ژئوشیمی30 1385.00Q4
11افیولیت30 1385.60Q4
12دگرسانی24 1385.75Q4
13نایین24 1385.75Q4
14ایران مرکزی30 1385.80Q4
15سازند آسماری30 1385.80Q4
16سازند قم24 1386.00Q4
z