موضوعات حوزه علمی علوم ترویج

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None726 1384.02Q4
2سیستان و بلوچستان (استان)24 1386.00Q4
3تعاونی‌ها24 1386.75Q4
4مشارکت روستایی60 1386.80Q4
5توسعه اجتماعی48 1387.38Q4
6صنایع روستایی30 1387.40Q4
7دانش آموختگان24 1387.50Q4
8عشایر48 1387.50Q4
9محصولات کشاورزی24 1387.50Q4
10مطالعه موردی318 1387.74Q4
11برنامه ریزی روستایی24 1387.75Q4
12فناوری اطلاعات30 1387.80Q4
13توسعه اقتصادی60 1388.00Q4
14همدان24 1388.00Q4
15مازندران36 1388.17Q4
16شوراهای اسلامی روستایی24 1388.25Q4
17بهره وری42 1388.43Q4
18توسعه یافتگی30 1388.60Q4
19مهندسین ناظر30 1388.60Q4
20مدیریت48 1388.63Q4
21کردستان (استان)36 1388.67Q4
22مناطق روستایی132 1388.73Q4
23دانش بومی24 1388.75Q4
24اصفهان (شهرستان)42 1388.86Q3
25کرمانشاه (استان)48 1388.88Q3
26اقتصاد روستایی42 1389.00Q3
27تهران (استان)36 1389.00Q3
28خراسان رضوی24 1389.00Q3
29دهیاری‌ها24 1389.00Q3
30روستاها66 1389.00Q3
31ضایعات گندم30 1389.00Q3
32نواحی روستایی24 1389.00Q3
33کرمانشاه (شهرستان)48 1389.13Q3
34تعاون132 1389.14Q3
35فقر36 1389.17Q3
36توسعه پایدار روستایی114 1389.37Q3
37آموزش عالی48 1389.38Q3
38اصفهان (استان)42 1389.43Q3
39ترویج54 1389.44Q3
40اکوتوریسم24 1389.50Q3
41مازندران (استان)42 1389.57Q3
42کارشناسان کشاورزی42 1389.57Q3
43بیمه محصولات کشاورزی30 1389.60Q3
44گندم60 1389.60Q3
45ترویج کشاورزی168 1389.61Q3
46روستاییان72 1389.67Q3
47چهارمحال و بختیاری (استان)36 1389.67Q3
48دانش فنی24 1389.75Q3
49کارشناسان ترویج24 1389.75Q3
50بخش تعاون30 1389.80Q3
51نیازسنجی36 1389.83Q3
52مدیریت ریسک42 1389.86Q3
53توسعه روستایی378 1390.03Q3
54خصوصی سازی48 1390.13Q3
55ارزیابی42 1390.14Q3
56تاکسونومی عددی42 1390.14Q3
57امکان سنجی36 1390.17Q3
58ایران228 1390.18Q3
59استان کرمانشاه24 1390.25Q3
60عوامل بازدارنده24 1390.25Q3
61گندم کاران84 1390.29Q3
62بخش کشاورزی120 1390.30Q3
63روستا54 1390.33Q3
64گردشگری54 1390.33Q3
65آسیب پذیری30 1390.40Q3
66تعاونی‌های تولیدی30 1390.40Q3
67تعاونی‌های روستایی30 1390.40Q3
68خراسان رضوی (استان)48 1390.50Q3
69خوزستان24 1390.50Q3
70دفاتر ICT روستایی24 1390.50Q3
71مدیریت مشارکتی24 1390.50Q3
72کارایی36 1390.50Q3
73برنج42 1390.57Q3
74استان گیلان30 1390.60Q3
75مهاجرت30 1390.60Q3
76پذیرش نوآوری30 1390.60Q3
77استان فارس120 1390.65Q3
78اشتغال174 1390.66Q3
79آذربایجان شرقی36 1390.67Q3
80مدل لاجیت24 1390.75Q3
81گلستان (استان)36 1390.83Q2
82مدیریت روستایی78 1390.85Q2
83جوانان روستایی66 1390.91Q2
84وزارت جهاد کشاورزی24 1391.00Q2
85کارشناسان جهاد کشاورزی24 1391.00Q2
86کرمانشاه36 1391.00Q2
87یزد (استان)24 1391.00Q2
88کشاورزی پایدار156 1391.04Q2
89تحلیل عاملی96 1391.06Q2
90توسعه کشاورزی132 1391.14Q2
91تمایل42 1391.14Q2
92مشارکت228 1391.16Q2
93تحلیل مسیر30 1391.20Q2
94بیمه24 1391.25Q2
95دانشگاه شیراز24 1391.25Q2
96سبک یادگیری24 1391.25Q2
97نظام‌های بهره برداری24 1391.25Q2
98بازاریابی36 1391.33Q2
99توسعه پایدار114 1391.37Q2
100فارس (استان)96 1391.38Q2
101کشاورزی174 1391.38Q2
102چالش30 1391.40Q2
103گیلان (استان)30 1391.40Q2
104یکپارچه سازی اراضی30 1391.40Q2
105خانوارهای روستایی42 1391.43Q2
106دانش آموختگان کشاورزی42 1391.43Q2
107رضایت مندی42 1391.43Q2
108آموزش54 1391.44Q2
109آموزش کارآفرینی48 1391.50Q2
110ارزشیابی24 1391.50Q2
111اسکان عشایر24 1391.50Q2
112شبکه‌های آبیاری و زهکشی24 1391.50Q2
113فناوری اطلاعات و ارتباطات42 1391.57Q2
114ترویج و آموزش کشاورزی30 1391.60Q2
115توسعه66 1391.64Q2
116تحلیل تشخیصی36 1391.67Q2
117شرکت تعاونی36 1391.67Q2
118سکونتگاه‌های روستایی48 1391.75Q2
119پایداری24 1391.75Q2
120پذیرش84 1391.79Q2
121انسجام اجتماعی30 1391.80Q2
122رضایت شغلی30 1391.80Q2
123نگرش204 1391.82Q2
124دانش102 1391.88Q2
125کشاورزی دقیق54 1391.89Q2
126درآمد30 1392.00Q2
127نیازسنجی آموزشی42 1392.00Q2
128کشاورزان گندم کار24 1392.00Q2
129کشاورزی ارگانیک48 1392.00Q2
130آموزش کشاورزی84 1392.07Q2
131توانمندسازی84 1392.07Q2
132زنان روستایی198 1392.09Q2
133کشاورزان60 1392.10Q2
134کارآفرینی کشاورزی42 1392.14Q2
135کارآفرینی198 1392.15Q2
136پیشرفت تحصیلی54 1392.22Q2
137دانشجویان تحصیلات تکمیلی24 1392.25Q2
138لرستان (استان)24 1392.25Q2
139عملکرد66 1392.27Q2
140تعاونی108 1392.28Q2
141موفقیت42 1392.29Q2
142اثربخشی60 1392.30Q2
143نیاز آموزشی72 1392.33Q2
144شالیکاران30 1392.40Q2
145کیفیت زندگی42 1392.43Q2
146خشکسالی144 1392.46Q1
147تشکل آب بران24 1392.50Q1
148رضایتمندی24 1392.50Q1
149آموزش عالی کشاورزی96 1392.56Q1
150نگرش کشاورزان30 1392.60Q1
151کیفیت تدریس30 1392.60Q1
152محیط زیست48 1392.63Q1
153فقر روستایی36 1392.67Q1
154اعضای هیات علمی24 1392.75Q1
155زنان24 1392.75Q1
156مدیریت آب54 1392.78Q1
157سرمایه اجتماعی114 1392.79Q1
158استان خوزستان30 1392.80Q1
159استان زنجان30 1392.80Q1
160عوامل اقتصادی30 1392.80Q1
161استان تهران42 1392.86Q1
162ایلام (استان)42 1392.86Q1
163گردشگری روستایی96 1392.88Q1
164باغداران30 1393.00Q1
165ریسک پذیری24 1393.00Q1
166مراتع24 1393.00Q1
167کارشناسان24 1393.00Q1
168تعاونی کشاورزی54 1393.22Q1
169مدیریت تلفیقی آفات48 1393.25Q1
170دانشجوی کشاورزی30 1393.40Q1
171روش دلفی30 1393.40Q1
172تعاونی تولید روستایی42 1393.43Q1
173خلاقیت24 1393.50Q1
174زنجان (شهرستان)24 1393.50Q1
175دانشجویان کشاورزی156 1393.58Q1
176تعاونی‌های تولید کشاورزی30 1393.60Q1
177امنیت غذایی54 1393.67Q1
178تعاونی روستایی42 1393.71Q1
179تعاونی‌های کشاورزی42 1393.71Q1
180استان همدان24 1393.75Q1
181استان گلستان24 1393.75Q1
182شرکت‌های تعاونی48 1393.75Q1
183عوامل محیطی24 1393.75Q1
184دهیاری30 1393.80Q1
185استان ایلام48 1393.88Q1
186موانع48 1393.88Q1
187روحیه کارآفرینی48 1394.00Q1
188نظام بهره برداری30 1394.20Q1
189تئوری رفتار برنامه ریزی شده36 1394.33Q1
190نوآوری36 1394.33Q1
191کارآفرینی سازمانی36 1394.33Q1
192بیکاری24 1394.50Q1
193دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی24 1394.50Q1
194رفتار زیست محیطی24 1394.50Q1
195سازمان جهاد کشاورزی24 1394.50Q1
196توسعه کارآفرینی54 1394.56Q1
197تعاونی تولید کشاورزی30 1394.60Q1
198تعاونی‌های تولید24 1394.75Q1
199نظریه رفتار برنامه ریزی شده24 1394.75Q1
200تعاونی تولید36 1394.83Q1
201استان بوشهر24 1395.00Q1
202رفتار24 1395.00Q1
203هوش هیجانی30 1395.00Q1
204هنرستان کشاورزی36 1395.17Q1
205سرمایة اجتماعی30 1395.20Q1
206اثرات اقتصادی24 1395.25Q1
207قصد کارآفرینانه48 1395.25Q1
208عملکرد شغلی30 1395.40Q1
209دریاچه ارومیه24 1395.75Q1
210توسعة روستایی30 1396.20Q1
211معیشت24 1396.25Q1
z