موضوعات حوزه علمی علوم انسانی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None396 1383.26Q4
2شهر24 1383.50Q4
3کارایی24 1383.50Q4
4سرمایه اجتماعی24 1383.75Q4
5سرمایه گذاری24 1383.75Q4
6اصفهان24 1384.00Q4
7برنامه ریزی24 1384.00Q4
8محیط زیست30 1384.20Q4
9رشد اقتصادی24 1384.25Q4
10فناوری اطلاعات و ارتباطات42 1384.29Q4
11توسعه پایدار48 1384.38Q4
12فرهنگ30 1384.40Q4
13شعر فارسی54 1384.56Q4
14آموزش از راه دور90 1384.67Q4
15تاریخ ایران36 1384.67Q4
16آموزش24 1384.75Q4
17مهاجرت24 1384.75Q4
18ایران30 1384.80Q4
19توسعه36 1384.83Q4
20بحران24 1385.00Q4
21شاهنامه30 1385.00Q4
22قرآن24 1385.00Q4
23مشارکت اجتماعی24 1385.00Q4
24دانشگاه پیام نور54 1385.11Q4
25پیشرفت تحصیلی24 1385.25Q4
26مشارکت24 1385.50Q4
27آموزش عالی30 1385.60Q4
28دین24 1385.75Q4
29معرفت شناسی24 1385.75Q4
30مدیریت دانش30 1385.80Q4
31تحلیل خوشه‌ای42 1385.86Q4
32دانش24 1386.00Q4
33دانشجو24 1386.00Q4
34سنت30 1386.20Q4
35اشتغال24 1386.25Q4
36نگرش30 1386.40Q4
37عرفان24 1387.50Q4
z