موضوعات حوزه علمی علوم

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1تنش شوری24 1383.25Q4
2زاگرس24 1384.50Q4
3گرانیتوئید24 1385.50Q4
4سازند آسماری30 1385.60Q4
5منطق فازی30 1385.80Q4
6پالئواکولوژی36 1386.00Q4
7ژئوشیمی48 1386.00Q4
8ایران مرکزی36 1386.17Q4
9فرامینیفرا24 1386.25Q4
10چینه نگاری سکانسی24 1386.25Q4
11سنگ منشا30 1386.40Q4
12بیواستراتیگرافی24 1386.50Q4
13خلیج فارس24 1386.50Q4
14البرز36 1386.67Q4
15ایران150 1386.76Q4
16کپه داغ36 1387.00Q4
17فرورانش24 1387.25Q4
18ژوراسیک24 1388.25Q4
19None1308 1389.31Q3
z