موضوعات حوزه علمی صنایع

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1سینتیک42 1380.71Q4
2کنترل بهینه24 1381.00Q4
3None180 1381.67Q4
4اجزا محدود36 1381.83Q4
5تحلیل غیرخطی48 1382.13Q4
6ترک24 1382.50Q4
7روش اجزای محدود24 1382.50Q4
8مدل ریاضی24 1382.50Q4
9روش اجزا محدود24 1382.75Q4
10خوردگی36 1382.83Q4
11بتن30 1383.00Q4
12انتقال حرارت24 1383.25Q4
13بهره برداری از مخزن24 1383.25Q4
14برنامه ریزی خطی48 1383.88Q4
15دانه بندی24 1384.00Q4
16مدل سازی42 1384.00Q4
17ریزساختار36 1384.17Q4
18مدلسازی24 1384.25Q4
19شبیه سازی114 1384.32Q4
20شبکه‌های عصبی54 1384.44Q4
21کامپوزیت24 1384.50Q4
22خواص مکانیکی60 1384.60Q4
23آلومینا24 1385.00Q4
24زلزله36 1385.00Q4
25شبکه عصبی مصنوعی24 1385.25Q4
26شبکه‌های عصبی مصنوعی24 1385.50Q4
27برنامه ریزی تولید24 1386.25Q4
28بهینه سازی114 1386.26Q4
29تورم30 1386.40Q4
30برنامه ریزی چند هدفه24 1386.50Q4
31تصمیم گیری چند معیاره30 1386.60Q4
32برنامه ریزی خطی فازی24 1387.50Q4
33کنترل فرآیند آماری24 1388.00Q4
34رتبه بندی24 1388.25Q4
35شبکه عصبی54 1388.44Q4
36زمانبندی پروژه24 1388.50Q4
37مکان یابی24 1388.50Q4
38الگوریتم ژنتیک318 1388.94Q3
39خوشه بندی30 1389.00Q3
40شبیه سازی تبرید30 1389.00Q3
41کنترل موجودی66 1389.09Q3
42داده کاوی30 1389.20Q3
43منطق فازی54 1389.22Q3
44مدیریت پروژه42 1389.29Q3
45ارزیابی عملکرد36 1389.50Q3
46کارت امتیازی متوازن48 1389.50Q3
47مدیریت ریسک36 1389.67Q3
48تحلیل پوششی داده‌ها66 1389.73Q3
49پیش بینی24 1390.25Q3
50مدیریت زنجیره تامین54 1390.33Q3
51زمانبندی42 1390.43Q3
52انتخاب تامین کنندگان30 1390.80Q3
53برنامه ریزی آرمانی24 1391.00Q2
54برنامه ریزی ریاضی24 1391.00Q2
55زنجیره تامین126 1391.71Q2
56تخفیف24 1392.00Q2
57زمان بندی پروژه24 1392.50Q1
58قیمت گذاری42 1392.57Q1
59نگهداری و تعمیرات30 1392.60Q1
60بهینه سازی چندهدفه36 1392.67Q1
61الگوریتم شبیه سازی تبرید24 1392.75Q1
62بهینه سازی استوار30 1392.80Q1
63قابلیت اطمینان42 1392.86Q1
64انتخاب تامین کننده36 1393.33Q1
65زمان بندی42 1393.43Q1
66مکان یابی تسهیلات30 1394.40Q1
z