موضوعات حوزه علمی شیلات

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1بار باکتریایی24 1389.00Q3
2سیاه کولی24 1389.50Q3
3تنوع36 1389.83Q3
4ارزیابی ذخایر24 1390.00Q3
5اسپرماتوکریت24 1390.00Q3
6تکثیر مصنوعی48 1390.00Q3
7درصد لقاح36 1390.00Q3
8جیوه54 1390.11Q3
9آلودگی انگلی24 1390.25Q3
10اسپرم48 1390.25Q3
11پرورش میگو24 1390.25Q3
12None126 1390.48Q3
13آب‌های ساحلی24 1390.50Q3
14استان بوشهر24 1390.50Q3
15ماهی کپور24 1390.50Q3
16استان گیلان42 1390.57Q3
17ماکروبنتوز72 1390.58Q3
18بندرعباس36 1390.67Q3
19میگوی سفید هندی54 1390.67Q3
20اسیدهای چرب66 1390.73Q3
21pH24 1390.75Q3
22بافت عضله24 1390.75Q3
23تولید24 1390.75Q3
24جیره30 1390.80Q3
25دیازینون60 1390.80Q3
26ماهی سفید دریای خزر30 1390.80Q3
27میکروستلایت36 1390.83Q2
28پارامترهای اسپرم شناختی36 1390.83Q2
29رودخانه شیرود42 1390.86Q2
30فراوانی42 1390.86Q2
31کورتیزول78 1390.92Q2
32فیل ماهی (Huso huso)72 1391.00Q2
33هم آوری48 1391.00Q2
34پرورش ماهی36 1391.00Q2
35گوازیم دم رشته‌ای36 1391.00Q2
36ماهی آزاد دریای خزر84 1391.07Q2
37استان هرمزگان60 1391.10Q2
38تاس ماهی ایرانی120 1391.10Q2
39ضریب تبدیل غذایی60 1391.10Q2
40ژنتیک جمعیت54 1391.11Q2
41گلوکز48 1391.13Q2
42تحرک اسپرم36 1391.17Q2
43پساب36 1391.17Q2
44ارزیابی حسی66 1391.18Q2
45جزیره هرمز30 1391.20Q2
46ضریب رشد ویژه30 1391.20Q2
47Litopenaeus vannamei24 1391.25Q2
48آلودگی قارچی24 1391.25Q2
49تنوع گونه‌ای24 1391.25Q2
50روی24 1391.25Q2
51سمیت حاد24 1391.25Q2
52بوشهر60 1391.30Q2
53انگل36 1391.33Q2
54پربیوتیک84 1391.36Q2
55دریای عمان126 1391.38Q2
56خلیج فارس408 1391.38Q2
57استان مازندران30 1391.40Q2
58آسیب شناسی بافتی24 1391.50Q2
59آلوین24 1391.50Q2
60بزرگ بی مهرگان کفزی24 1391.50Q2
61تغذیه مجدد24 1391.50Q2
62عضله24 1391.50Q2
63کپور علفخوار24 1391.50Q2
64زمان ماندگاری78 1391.54Q2
65سرم خون30 1391.60Q2
66فیل ماهی96 1391.63Q2
67مازندران48 1391.63Q2
68گرسنگی48 1391.63Q2
69ویتامین C66 1391.64Q2
70استان خوزستان72 1391.67Q2
71تاسماهی ایرانی36 1391.67Q2
72خیار دریایی36 1391.67Q2
73کادمیوم72 1391.67Q2
74غنی سازی42 1391.71Q2
75آرد ماهی24 1391.75Q2
76لارو72 1391.75Q2
77میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)24 1391.75Q2
78هماوری24 1391.75Q2
79پروتکسین24 1391.75Q2
80سن150 1391.76Q2
81پروتئین54 1391.78Q2
82PCR30 1391.80Q2
83آنتی اکسیدان30 1391.80Q2
84فیش فینگر30 1391.80Q2
85ویتامین E30 1391.80Q2
86پارامترهای رشد30 1391.80Q2
87کفزیان30 1391.80Q2
88کلروفیل a30 1391.80Q2
89ارزش غذایی36 1391.83Q2
90آب لب شور42 1391.86Q2
91سرب42 1391.86Q2
92دریای خزر390 1391.86Q2
93فاکتورهای رشد48 1391.88Q2
94کبد48 1391.88Q2
95آبزی پروری54 1391.89Q2
96تراکم120 1391.90Q2
97دما60 1391.90Q2
98ماهی سفید180 1391.90Q2
99کیفیت آب60 1391.90Q2
100بقا78 1391.92Q2
101ایران180 1391.97Q2
102قزل آلای رنگین کمان606 1391.98Q2
103Acipenser persicus30 1392.00Q2
104Cyprinus carpio30 1392.00Q2
105بافت شناسی60 1392.00Q2
106ترکیب صید24 1392.00Q2
107رشد جبرانی30 1392.00Q2
108سیاه ماهی42 1392.00Q2
109غذای زنده24 1392.00Q2
110هرمزگان66 1392.00Q2
111پری بیوتیک42 1392.00Q2
112چربی48 1392.00Q2
113کپور ماهیان24 1392.00Q2
114یخ24 1392.00Q2
115قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)132 1392.05Q2
116فاکتورهای خونی72 1392.08Q2
117رودخانه تجن66 1392.09Q2
118پروبیوتیک156 1392.12Q2
119اردک ماهی42 1392.14Q2
120تکثیر42 1392.14Q2
121ماهیان42 1392.14Q2
122جنسیت36 1392.17Q2
123شاخص‌های زیستی36 1392.17Q2
124تولیدمثل90 1392.20Q2
125رژیم غذایی120 1392.20Q2
126کیفیت30 1392.20Q2
127ازون برون24 1392.25Q2
128استرس120 1392.25Q2
129فیتوفاگ24 1392.25Q2
130قزل آلای خال قرمز24 1392.25Q2
131مانان الیگوساکارید24 1392.25Q2
132نگهداری در سردخانه24 1392.25Q2
133کپور معمولی (Cyprinus carpio)66 1392.27Q2
134فلزات سنگین204 1392.29Q2
135تالاب انزلی78 1392.31Q2
136Oncorhynchus mykiss36 1392.33Q2
137حمل و نقل36 1392.33Q2
138بازماندگی312 1392.35Q2
139ماهیان خاویاری48 1392.38Q2
140استخر پرورش ماهی30 1392.40Q2
141بتائین30 1392.40Q2
142تخم گشایی30 1392.40Q2
143تولید مثل30 1392.40Q2
144رسیدگی جنسی30 1392.40Q2
145ایمونوژن42 1392.43Q2
146شاخص‌های رشد180 1392.43Q1
147شوری132 1392.45Q1
148اسید چرب48 1392.50Q1
149بقاء36 1392.50Q1
150تاس ماهی سیبری24 1392.50Q1
151تخمدان24 1392.50Q1
152ریخت سنجی36 1392.50Q1
153شدت نور24 1392.50Q1
154طول بلوغ24 1392.50Q1
155فراسنجه‌های خونی24 1392.50Q1
156ماهی کلمه24 1392.50Q1
157ماهی کیلکا48 1392.50Q1
158محرومیت غذایی24 1392.50Q1
159نسبت جنسی24 1392.50Q1
160گیلان36 1392.50Q1
161آبشش66 1392.55Q1
162رشد852 1392.60Q1
163باکتری30 1392.60Q1
164ترکیب لاشه126 1392.67Q1
165زئوپلانکتون108 1392.67Q1
166روغن ماهی60 1392.70Q1
167Sparidentex hasta24 1392.75Q1
168ترکیب بدن48 1392.75Q1
169زی توده24 1392.75Q1
170زیستگاه24 1392.75Q1
171سین بیوتیک24 1392.75Q1
172آئروموناس هیدروفیلا30 1392.80Q1
173درجه حرارت30 1392.80Q1
174پرورش30 1392.80Q1
175شاخص‌های خونی72 1392.83Q1
176استان گلستان78 1392.85Q1
177انجماد48 1392.88Q1
178آرتمیا66 1392.91Q1
179فیتوپلانکتون108 1392.94Q1
180تغذیه198 1392.97Q1
181آسیب شناسی24 1393.00Q1
182استخرهای پرورشی24 1393.00Q1
183اکسیداسیون چربی24 1393.00Q1
184تراکم ذخیره سازی24 1393.00Q1
185ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)24 1393.00Q1
186مولد24 1393.00Q1
187کپور نقره‌ای42 1393.00Q1
188ماهی78 1393.08Q1
189شاخص رشد60 1393.10Q1
190ماهی قزل آلای رنگین کمان60 1393.10Q1
191کپور معمولی228 1393.16Q1
192هماتولوژی36 1393.17Q1
193عملکرد رشد66 1393.18Q1
194ریزماهواره84 1393.21Q1
195آستاگزانتین24 1393.25Q1
196جلبک‌های دریایی24 1393.25Q1
197پراکنش66 1393.27Q1
198آلودگی102 1393.29Q1
199انعطاف پذیری ریختی30 1393.40Q1
200تور ترال30 1393.40Q1
201ریخت سنجی هندسی60 1393.40Q1
202کرمانشاه30 1393.40Q1
203جیره غذایی42 1393.43Q1
204ترکیبات لاشه24 1393.50Q1
205زئولیت24 1393.50Q1
206صید ضمنی24 1393.50Q1
207ضدعفونی24 1393.50Q1
208ماهی قرمز24 1393.50Q1
209ماهی کپور معمولی36 1393.50Q1
210کپور24 1393.50Q1
211میگوی سفید غربی42 1393.57Q1
212آبزیان30 1393.60Q1
213سمیت30 1393.60Q1
214فاکتور وضعیت30 1393.60Q1
215میگو60 1393.60Q1
216سوریمی78 1393.62Q1
217خون36 1393.67Q1
218بیهوشی42 1393.71Q1
219بچه ماهی سفید24 1393.75Q1
220فاکتورهای ایمنی24 1393.75Q1
221کپورماهیان54 1393.78Q1
222سیر30 1393.80Q1
223ژلاتین30 1393.80Q1
224تنظیم اسمزی36 1393.83Q1
225نوکلئوتید42 1393.86Q1
226تنوع ژنتیکی108 1393.89Q1
227Barbus grypus24 1394.00Q1
228آلوئه ورا30 1394.00Q1
229لیپاز30 1394.00Q1
230ماهی قزل آلا24 1394.00Q1
231نایسین24 1394.00Q1
232نگهداری30 1394.00Q1
233یخ گذاری24 1394.00Q1
234A. persicus30 1394.20Q1
235تنوع زیستی30 1394.20Q1
236ایمنی36 1394.50Q1
237O. mykiss42 1394.57Q1
238بافت36 1394.67Q1
239ماندگاری54 1394.67Q1
240شاخص‌های خون شناسی24 1394.75Q1
241آنزیم‌های کبدی30 1395.00Q1
242آویشن24 1395.00Q1
243خون شناسی42 1395.14Q1
244کیتوزان36 1395.33Q1
245هضم پذیری24 1395.75Q1
z