موضوعات حوزه علمی ریاضی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1شبکه عصبی24 1388.75Q4
2واحد تصمیم گیرنده24 1388.75Q4
3زنجیر مارکوف24 1389.00Q3
4تحلیل حساسیت42 1389.43Q3
5اعداد فازی60 1389.60Q3
6تصمیم گیری چند معیاره24 1390.75Q3
7None1770 1390.95Q2
8تحلیل پوششی داده‌ها492 1391.12Q2
9رتبه بندی60 1391.40Q2
10مکان یابی30 1391.40Q2
11تحلیل سلسله مراتبی24 1391.50Q2
12تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)36 1391.83Q2
13ارزیابی عملکرد102 1392.06Q2
14برنامه ریزی خطی54 1392.33Q2
15کارایی180 1392.63Q1
16برنامه ریزی آرمانی60 1393.00Q1
17داده کاوی24 1393.00Q1
18انتخاب تامین کننده66 1393.36Q1
19الگوریتم ژنتیک90 1393.53Q1
20زنجیره تامین54 1393.67Q1
21بهینه سازی چندهدفه24 1393.75Q1
22لجستیک امداد24 1393.75Q1
23تصمیم گیری چندمعیاره36 1393.83Q1
24برنامه ریزی ریاضی24 1394.00Q1
25کنترل بهینه30 1394.00Q1
26بهینه سازی نامقید24 1394.25Q1
27تصمیم گیری چند شاخصه24 1394.25Q1
28فرآیند تحلیل سلسله مراتبی30 1394.60Q1
29ماتریس عملیاتی24 1395.00Q1
30عدم قطعیت66 1395.09Q1
31بهینه سازی استوار66 1395.36Q1
32همگرایی سراسری24 1395.75Q1
33الگوریتم‌های فراابتکاری24 1396.00Q1
34تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای24 1396.25Q1
35ریسک24 1396.50Q1
36&#xFE۸E42 1397.00Q1
37تحلیل پوششی داده ها30 1397.60Q1
z