موضوعات حوزه علمی روان شناسی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None1398 1383.09Q4
2مورفین54 1385.56Q4
3حافظه آشکار24 1386.25Q4
4آگاهی واج شناختی24 1387.75Q4
5رضایت زناشویی24 1387.75Q4
6ساختار عاملی30 1387.80Q4
7موش صحرایی24 1388.00Q4
8روایی36 1388.33Q4
9اسکیزوفرنیا48 1388.38Q4
10پایایی54 1388.44Q4
11هوش هیجانی66 1388.45Q4
12اختلال دوقطبی36 1388.67Q4
13اختلال شناختی24 1388.75Q4
14افسردگی اساسی24 1388.75Q4
15دانش آموزان60 1389.00Q3
16سلامت روان30 1389.00Q3
17کودکان84 1389.36Q3
18احساس تنهایی24 1389.50Q3
19حافظه54 1389.56Q3
20جنسیت42 1389.57Q3
21قضاوت اخلاقی24 1389.75Q3
22حل مساله30 1390.00Q3
23عملکرد تحصیلی42 1390.14Q3
24بازداری رفتاری24 1390.25Q3
25نگرش24 1390.25Q3
26افسردگی186 1390.26Q3
27دانشجویان78 1390.46Q3
28خواندن24 1390.50Q3
29شخصیت84 1390.50Q3
30کارکردهای اجرایی90 1390.53Q3
31پیشرفت تحصیلی66 1390.55Q3
32شناخت54 1390.56Q3
33نارساخوانی30 1390.60Q3
34سلامت عمومی42 1390.71Q3
35اضطراب102 1390.76Q3
36نوجوان30 1390.80Q3
37سوء مصرف مواد42 1390.86Q2
38اعتبار36 1391.00Q2
39مشکلات رفتاری36 1391.00Q2
40فراشناخت66 1391.09Q2
41خودکارآمدی48 1391.13Q2
42دست برتری30 1391.20Q2
43کودک24 1391.25Q2
44اعتیاد42 1391.29Q2
45ویژگی‌های روان سنجی30 1391.40Q2
46توجه42 1391.43Q2
47نوجوانان72 1391.67Q2
48تحول24 1391.75Q2
49هنجاریابی30 1391.80Q2
50سالمندان36 1391.83Q2
51اختلال استرس پس از سانحه42 1391.86Q2
52عزت نفس42 1391.86Q2
53زبان فارسی24 1392.00Q2
54توجه انتخابی54 1392.11Q2
55حمایت اجتماعی30 1392.40Q2
56زمان واکنش24 1392.50Q1
57کارکرد اجرایی24 1392.50Q1
58نظریه ذهن30 1392.60Q1
59بازداری24 1392.75Q1
60بهزیستی روان شناختی36 1393.00Q1
61تصمیم گیری24 1393.00Q1
62تنظیم شناختی هیجان24 1393.00Q1
63سبک‌های دلبستگی24 1393.00Q1
64نشخوار فکری24 1393.00Q1
65رفتاری30 1393.20Q1
66کمال گرایی54 1393.22Q1
67تحصیلی24 1393.25Q1
68علوم شناختی24 1393.25Q1
69خودپنداره24 1393.50Q1
70دلبستگی48 1393.50Q1
71هیجان72 1393.58Q1
72کیفیت زندگی54 1393.67Q1
73تحلیل عاملی24 1393.75Q1
74همدلی24 1393.75Q1
75تنیدگی30 1393.80Q1
76تاب آوری36 1393.83Q1
77شادکامی36 1393.83Q1
78آلزایمر24 1394.00Q1
79بیش فعالی42 1394.14Q1
80ناتوانی یادگیری30 1394.20Q1
81حافظه کاری60 1394.30Q1
82ادراک زمان30 1394.40Q1
83مهارت‌های اجتماعی24 1394.50Q1
84تعهد42 1395.14Q1
85حافظه روزمره24 1395.25Q1
86فرزندپروری30 1395.60Q1
87انعطاف پذیری شناختی24 1396.00Q1
88ذهن آگاهی60 1396.10Q1
89تنظیم هیجان30 1396.20Q1
90سازگاری60 1396.30Q1
91زناشویی42 1396.43Q1
92پذیرش42 1396.43Q1
93اتیسم24 1396.50Q1
94حافظه‌ی کاری30 1396.60Q1
95اجتماعی24 1396.75Q1
z