موضوعات حوزه علمی جنگلداری

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1تالاب انزلی24 1381.50Q4
2لیگنین کرافت24 1382.00Q4
3None600 1382.38Q4
4جنگلهای شمال36 1382.67Q4
5حوزه آبخیز36 1382.83Q4
6رسوب معلق24 1383.00Q4
7تغذیه مصنوعی30 1383.20Q4
8زیتوده30 1383.20Q4
9Stipa barbata24 1383.25Q4
10تولید رسوب24 1383.25Q4
11افرا42 1383.29Q4
12فرسایش بادی42 1383.29Q4
13خزانه30 1383.40Q4
14Salsola rigida24 1383.50Q4
15تپه‌های ماسه‌ای24 1384.00Q4
16رودخانه36 1384.17Q4
17قزل آلای رنگین کمان30 1384.20Q4
18واحد دامی24 1384.25Q4
19ژئومورفولوژی30 1384.40Q4
20برنامه ریزی خطی24 1384.50Q4
21زمین شناسی24 1384.50Q4
22نونهال24 1384.50Q4
23کیفیت علوفه30 1384.60Q4
24ارتفاع تاج24 1384.75Q4
25خاک شناسی24 1384.75Q4
26فرسایش آبی24 1384.75Q4
27پخش سیلاب24 1384.75Q4
28بارانک42 1384.86Q4
29بیابان زایی36 1385.00Q4
30سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی24 1385.00Q4
31واحد کاری24 1385.00Q4
32رویش قطری78 1385.08Q4
33فلور42 1385.14Q4
34مقاومت برشی42 1385.14Q4
35شماره منحنی24 1385.25Q4
36نفوذپذیری42 1385.29Q4
37تولید نهال30 1385.40Q4
38مدول الاستیسیته42 1385.43Q4
39ارزیابی54 1385.44Q4
40درجه روانی24 1385.75Q4
41ملج30 1385.80Q4
42هرس30 1385.80Q4
43رشد ارتفاعی48 1385.88Q4
44TWINSPAN30 1386.00Q4
45تغذیه24 1386.00Q4
46تنش شوری24 1386.00Q4
47جوهرزدایی24 1386.00Q4
48درصد زنده مانی30 1386.00Q4
49رشد قطری42 1386.00Q4
50زیتون30 1386.00Q4
51سن24 1386.00Q4
52منحنی سنجه رسوب24 1386.00Q4
53چوب راش24 1386.00Q4
54استان چهارمحال و بختیاری48 1386.13Q4
55بادام48 1386.13Q4
56کلیر30 1386.20Q4
57حجم سرپا24 1386.25Q4
58مناطق خشک24 1386.25Q4
59یزد24 1386.25Q4
60جوامع گیاهی36 1386.33Q4
61خزانه سلکسیون36 1386.33Q4
62تجزیه و تحلیل خوشه‌ای30 1386.40Q4
63خراسان30 1386.40Q4
64مکانیک خاک30 1386.40Q4
65زمین لغزش48 1386.50Q4
66شادابی48 1386.50Q4
67داغداغان30 1386.60Q4
68زربین66 1386.64Q4
69تاغ36 1386.67Q4
70خشکسالی60 1386.70Q4
71استان مرکزی42 1386.71Q4
72عوامل محیطی42 1386.71Q4
73تخته فیبر سخت24 1386.75Q4
74جنگلهای طبیعی24 1386.75Q4
75مدل ریاضی24 1386.75Q4
76توسکا54 1386.78Q4
77جنگلهای خزری30 1386.80Q4
78تیپ جنگل42 1386.86Q4
79جست42 1386.86Q4
80گردو42 1386.86Q4
81ارتفاع درخت30 1387.00Q4
82تصمیم گیری گروهی24 1387.00Q4
83حفره24 1387.00Q4
84عناصر سنگین24 1387.00Q4
85نوئل42 1387.00Q4
86کاج36 1387.00Q4
87هزینه96 1387.06Q4
88پراکسیداز54 1387.11Q4
89نمدار42 1387.14Q4
90سازگاری210 1387.23Q4
91شوری48 1387.25Q4
92استان هرمزگان42 1387.29Q4
93پهنه بندی42 1387.29Q4
94قوه نامیه48 1387.38Q4
95منظم تصادفی30 1387.40Q4
96واقعیت زمینی42 1387.43Q4
97تولید96 1387.44Q4
98بلند مازو54 1387.44Q4
99آکاسیا24 1387.50Q4
100تجزیه خوشه‌ای24 1387.50Q4
101جاده24 1387.50Q4
102روشنی24 1387.50Q4
103پلی پروپیلن72 1387.50Q4
104پوشش گیاهی120 1387.50Q4
105بارندگی54 1387.56Q4
106کلن192 1387.56Q4
107سوزنی برگان42 1387.57Q4
108صحت30 1387.60Q4
109GIS90 1387.67Q4
110جهت42 1387.71Q4
111شکل زمین42 1387.71Q4
112کردستان42 1387.71Q4
113شیوه تک گزینی24 1387.75Q4
114مکان یابی72 1387.75Q4
115چرای دام24 1387.75Q4
116رشد180 1387.80Q4
117رویش حجمی30 1387.80Q4
118رویه زمینی30 1387.80Q4
119فراوانی30 1387.80Q4
120کرم خاکی30 1387.80Q4
121آلودگی هوا36 1387.83Q4
122رویشگاه36 1387.83Q4
123جنگل‌های خزری42 1387.86Q4
124عکس‌های هوایی42 1387.86Q4
125تنوع48 1387.88Q4
126بهره برداری54 1387.89Q4
127جنگل114 1387.89Q4
128استان ایلام24 1388.00Q4
129تصاویر ماهواره‌ای42 1388.00Q4
130جنگل خیرودکنار36 1388.00Q4
131دانه زاد24 1388.00Q4
132رنگ بری24 1388.00Q4
133عکس هوایی24 1388.00Q4
134مرتع60 1388.00Q4
135نهالستان96 1388.00Q4
136گیلاس وحشی30 1388.00Q4
137رویش ارتفاعی48 1388.13Q4
138اصفهان42 1388.14Q4
139طبقه بندی108 1388.17Q4
140قطر258 1388.19Q4
141بذرکاری30 1388.20Q4
142پلی اتیلن سنگین30 1388.20Q4
143کشت بافت30 1388.20Q4
144گرگان30 1388.20Q4
145فنولوژی72 1388.25Q4
146عملکرد42 1388.29Q4
147سنجش از دور78 1388.31Q4
148ساقه کلزا36 1388.33Q4
149خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک48 1388.38Q4
150فلزات سنگین48 1388.38Q4
151جنگلهای زاگرس78 1388.38Q4
152آلودگی30 1388.40Q4
153خمیر کاغذ42 1388.43Q4
154کاه گندم42 1388.43Q4
155ایران204 1388.44Q4
156صنوبر498 1388.47Q4
157تنک کردن36 1388.50Q4
158خمیر CMP24 1388.50Q4
159ساقاب24 1388.50Q4
160ضریب کاپا24 1388.50Q4
161مشخصه‌های کمی24 1388.50Q4
162مواد استخراجی60 1388.50Q4
163پارک جنگلی24 1388.50Q4
164پوسیدگی24 1388.50Q4
165تاج پوشش192 1388.53Q4
166خط نمونه54 1388.56Q4
167جنگل‌های ارسباران42 1388.57Q4
168رواناب42 1388.57Q4
169کوبیدگی خاک42 1388.57Q4
170اقلیم60 1388.60Q4
171راش444 1388.61Q4
172جهت جغرافیایی48 1388.63Q4
173جوانه زنی192 1388.66Q4
174شاخه زاد36 1388.67Q4
175کاربری اراضی42 1388.71Q4
176سامانه اطلاعات جغرافیایی66 1388.73Q4
177قطر یقه48 1388.75Q4
178هوازدگی24 1388.75Q4
179چرا24 1388.75Q4
180کرمانشاه72 1388.75Q4
181ترکیب گونه‌ای30 1388.80Q4
182تعداد در هکتار30 1388.80Q4
183فاصله کاشت90 1388.80Q4
184ارتفاع348 1388.81Q3
185درصد جوانه زنی36 1388.83Q3
186مریوان36 1388.83Q3
187مدل رگرسیونی42 1388.86Q3
188ون42 1388.86Q3
189پالونیا54 1388.89Q3
190سرو نقره‌ای66 1388.91Q3
191خصوصیات خاک78 1388.92Q3
192زنده مانی408 1388.96Q3
193PCA24 1389.00Q3
194بارش24 1389.00Q3
195تبریزی24 1389.00Q3
196تجدید حیات طبیعی24 1389.00Q3
197دما60 1389.00Q3
198ساختار30 1389.00Q3
199شکل زیستی54 1389.00Q3
200مبدا بذر48 1389.00Q3
201هزینه ساعتی24 1389.00Q3
202وی ول36 1389.00Q3
203چنار30 1389.00Q3
204چوبکشی24 1389.00Q3
205ارتفاع از سطح دریا126 1389.05Q3
206جنگلکاری216 1389.06Q3
207بلوط192 1389.06Q3
208بذر144 1389.08Q3
209کاج تهران72 1389.08Q3
210شاخص66 1389.09Q3
211نیاز رویشگاهی102 1389.12Q3
212ساختار توده48 1389.13Q3
213چمستان48 1389.13Q3
214تک گزینی42 1389.14Q3
215خواص نوری36 1389.17Q3
216غنای گونه‌ای36 1389.17Q3
217لیگنین36 1389.17Q3
218کاج الدار36 1389.17Q3
219گیلان102 1389.18Q3
220استان فارس30 1389.20Q3
221بستر کاشت30 1389.20Q3
222شدت نور نسبی30 1389.20Q3
223کاغذ بازیافتی30 1389.20Q3
224کاغذ روزنامه باطله54 1389.22Q3
225تحلیل عاملی24 1389.25Q3
226تخته خرده چوب144 1389.25Q3
227خلخال24 1389.25Q3
228زیست شناسی24 1389.25Q3
229صفات مورفولوژیکی24 1389.25Q3
230مسیرهای چوبکشی24 1389.25Q3
231واکشیدگی ضخامت60 1389.30Q3
232عدد کاپا78 1389.31Q3
233اکالیپتوس114 1389.32Q3
234طرح جنگلداری36 1389.33Q3
235کاج تدا54 1389.33Q3
236کبوده36 1389.33Q3
237حجم78 1389.38Q3
238زادآوری طبیعی78 1389.38Q3
239سازگارکننده60 1389.40Q3
240فرایند تحلیل سلسله مراتبی30 1389.40Q3
241رویش192 1389.41Q3
242ارس132 1389.41Q3
243نور42 1389.43Q3
244تولید چوب78 1389.46Q3
245ازت24 1389.50Q3
246اسکیدر چرخ لاستیکی36 1389.50Q3
247مونه بندی24 1389.50Q3
248گروه‌های اکولوژیک24 1389.50Q3
249چوب66 1389.55Q3
250DCA30 1389.60Q3
251آبیاری60 1389.60Q3
252بنه174 1389.62Q3
253پراکنش48 1389.63Q3
254نهال84 1389.64Q3
255آب و هوا24 1389.75Q3
256اسالم48 1389.75Q3
257استیلاسیون48 1389.75Q3
258اکالیپتوس کاملدولنسیس48 1389.75Q3
259جنگل شناسی48 1389.75Q3
260مورفولوژی24 1389.75Q3
261کاج بروسیا72 1389.75Q3
262رطوبت خاک30 1389.80Q3
263شبیه سازی30 1389.80Q3
264فرآیند تحلیل سلسله مراتبی30 1389.80Q3
265خصوصیات کمی و کیفی36 1389.83Q3
266قطر تاج36 1389.83Q3
267منابع طبیعی36 1389.83Q3
268جوانه زنی بذر42 1389.86Q3
269سرعت جوانه زنی42 1389.86Q3
270بلندمازو144 1389.88Q3
271جنگل طبیعی48 1389.88Q3
272شیب96 1389.88Q3
273مقاومت خمشی96 1389.88Q3
274مطالعه زمانی66 1389.91Q3
275آماربرداری صددرصد42 1390.00Q3
276تمایل به پرداخت42 1390.00Q3
277جامعه شناسی گیاهی30 1390.00Q3
278خواص مکانیکی72 1390.00Q3
279زبان گنجشک78 1390.00Q3
280ساختار مکانی36 1390.00Q3
281سلولاز24 1390.00Q3
282شبکه جاده جنگلی36 1390.00Q3
283عناصر غذایی42 1390.00Q3
284قرق24 1390.00Q3
285قطع هدایت شده24 1390.00Q3
286مدلسازی24 1390.00Q3
287هرس ریشه24 1390.00Q3
288پالایش36 1390.00Q3
289چوبکشی زمینی36 1390.00Q3
290گونه راش24 1390.00Q3
291خاک252 1390.02Q3
292کاغذ روزنامه60 1390.10Q3
293بازیافت48 1390.13Q3
294قطر برابر سینه84 1390.14Q3
295خشکه دار78 1390.15Q3
296تراکم102 1390.18Q3
297بازده66 1390.18Q3
298تحلیل رگرسیون30 1390.20Q3
299تغییرات فصلی30 1390.20Q3
300زمان سنجی30 1390.20Q3
301صنوبرکاری30 1390.20Q3
302تنوع ژنتیکی84 1390.21Q3
303منطقه حفاظت شده24 1390.25Q3
304نیتروژن48 1390.25Q3
305همبستگی24 1390.25Q3
306ویژگی‌های مکانیکی96 1390.25Q3
307کیفیت48 1390.25Q3
308راش شرقی84 1390.29Q3
309هیدروکسید سدیم42 1390.29Q3
310کنف42 1390.29Q3
311تنوع گونه‌ای102 1390.29Q3
312ارسباران54 1390.33Q3
313پده72 1390.33Q3
314گاه شناسی درختی36 1390.33Q3
315قارچ رنگین کمان30 1390.40Q3
316گیاه دارویی30 1390.40Q3
317ممرز174 1390.41Q3
318مازندران66 1390.45Q3
319تحلیل مولفه‌های اصلی24 1390.50Q3
320تنوع گیاهی24 1390.50Q3
321جهت دامنه36 1390.50Q3
322ریخت شناسی36 1390.50Q3
323ضریب قدکشیدگی48 1390.50Q3
324فیزیوگرافی60 1390.50Q3
325قلمه48 1390.50Q3
326ناو اسالم24 1390.50Q3
327کارتن کهنه24 1390.50Q3
328تنش خشکی114 1390.53Q3
329بلوط ایرانی246 1390.54Q3
330نمونه برداری42 1390.57Q3
331چسبندگی داخلی30 1390.60Q3
332توسکای ییلاقی48 1390.63Q3
333زاگرس258 1390.65Q3
334جنگل کاری234 1390.67Q3
335سپیدار24 1390.75Q3
336مرکب زدایی آنزیمی24 1390.75Q3
337مرکب زدایی شیمیایی24 1390.75Q3
338استقرار30 1390.80Q3
339تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی30 1390.80Q3
340شفارود30 1390.80Q3
341پراکنش مکانی36 1390.83Q2
342رقابت42 1390.86Q2
343جاده جنگلی66 1390.91Q2
344آتش سوزی90 1390.93Q2
345اوری36 1391.00Q2
346جذب آب54 1391.00Q2
347حفاظت24 1391.00Q2
348خمیرکاغذ OCC24 1391.00Q2
349رطوبت30 1391.00Q2
350رگرسیون30 1391.00Q2
351سرب42 1391.00Q2
352سوزنی برگ60 1391.00Q2
353ضریب شکل24 1391.00Q2
354چندسازه84 1391.00Q2
355گرازبن24 1391.00Q2
356مراحل تحولی66 1391.09Q2
357آماربرداری42 1391.14Q2
358ارتفاع کل42 1391.14Q2
359گلازنی42 1391.14Q2
360جنگل خیرود78 1391.15Q2
361مردم محلی36 1391.17Q2
362الگوی پراکنش مکانی30 1391.20Q2
363ریزازدیادی30 1391.20Q2
364ویژگی‌های رویشی30 1391.20Q2
365آلکالین فسفاتاز24 1391.25Q2
366اسید فسفاتاز24 1391.25Q2
367تراکم تاج پوشش24 1391.25Q2
368توپوگرافی48 1391.25Q2
369تکثیر غیرجنسی24 1391.25Q2
370جنگل‌های زاگرس شمالی24 1391.25Q2
371دپو24 1391.25Q2
372ریشه زایی48 1391.25Q2
373چوب پلاستیک24 1391.25Q2
374معیار42 1391.29Q2
375اره موتوری36 1391.33Q2
376خواب بذر36 1391.33Q2
377صدمات بهره برداری36 1391.33Q2
378قطع درخت54 1391.33Q2
379فتوسنتز48 1391.38Q2
380ویژگی‌های خاک48 1391.38Q2
381زادآوری174 1391.38Q2
382ساقه برنج30 1391.40Q2
383استان گلستان54 1391.44Q2
384زمین آمار54 1391.44Q2
385سرخدار54 1391.44Q2
386باران ربایی66 1391.45Q2
387ارزش تفریحی24 1391.50Q2
388افت چوب24 1391.50Q2
389رسوب24 1391.50Q2
390ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی60 1391.50Q2
391کریجینگ48 1391.50Q2
392ویژگی‌های نوری90 1391.53Q2
393مسیر چوبکشی54 1391.56Q2
394تخریب جنگل42 1391.57Q2
395کربن42 1391.57Q2
396سنندج30 1391.60Q2
397پتاسیم30 1391.60Q2
398پراکنش قطری30 1391.60Q2
399باگاس90 1391.67Q2
400شمشاد36 1391.67Q2
401خواص فیزیکی48 1391.75Q2
402دارابکلا24 1391.75Q2
403رسته بندی24 1391.75Q2
404مشارکت48 1391.75Q2
405پارک ملی گلستان24 1391.75Q2
406تحلیل سلسله مراتبی102 1391.76Q2
407هدایت الکتریکی30 1391.80Q2
408خمیر کرافت36 1391.83Q2
409توسعه پایدار42 1391.86Q2
410پرولین42 1391.86Q2
411صنوبر دلتوئیدس66 1391.91Q2
412آبگیری30 1392.00Q2
413آذربایجان شرقی24 1392.00Q2
414الیاف بازیافتی30 1392.00Q2
415انجیلی30 1392.00Q2
416بادام کوهی24 1392.00Q2
417تغییر اقلیم48 1392.00Q2
418زاگرس شمالی108 1392.00Q2
419زبری سطح30 1392.00Q2
420سفیدپلت36 1392.00Q2
421لایه گذاری24 1392.00Q2
422یکنواختی48 1392.00Q2
423اقاقیا72 1392.08Q2
424جاده‌های جنگلی54 1392.11Q2
425پلت54 1392.11Q2
426فسفر48 1392.13Q2
427غنا42 1392.14Q2
428ایلام114 1392.16Q2
429جست گروه30 1392.20Q2
430خواص فیزیکی و مکانیکی60 1392.20Q2
431روشنه90 1392.20Q2
432آنالیز زمین24 1392.25Q2
433استان گیلان24 1392.25Q2
434بانک بذر خاک24 1392.25Q2
435تاج بارش48 1392.25Q2
436خشکیدگی48 1392.25Q2
437لرستان72 1392.25Q2
438تنوع زیستی84 1392.29Q2
439الگوی مکانی114 1392.37Q2
440رگرسیون لجستیک78 1392.38Q2
441عوامل فیزیوگرافی30 1392.40Q2
442بهره برداری جنگل72 1392.42Q2
443تابع K رایپلی42 1392.43Q2
444جنگل شصت کلاته42 1392.43Q2
445جنگل‌های زاگرس222 1392.46Q1
446جمعیت24 1392.50Q1
447زاگرس میانی24 1392.50Q1
448شاخص‌های تنوع24 1392.50Q1
449وزن مخصوص ظاهری48 1392.50Q1
450مدیریت جنگل54 1392.56Q1
451چهارمحال و بختیاری54 1392.67Q1
452اصلاح شیمیایی24 1392.75Q1
453بوشهر24 1392.75Q1
454ساختار جنگل48 1392.75Q1
455پروونانس24 1392.75Q1
456آفات30 1392.80Q1
457توان اکولوژیک30 1392.80Q1
458خوزستان30 1392.80Q1
459کربن آلی42 1392.86Q1
460ویژگی‌های فیزیکی60 1392.90Q1
461البرز24 1393.00Q1
462ماندگاری42 1393.00Q1
463مقاومت‌های کاغذ24 1393.00Q1
464ویژگی‌های کمی و کیفی24 1393.00Q1
465پارک جنگلی نور30 1393.00Q1
466آتش سوزی جنگل66 1393.09Q1
467کنار54 1393.11Q1
468ویژگی‌های مقاومتی84 1393.21Q1
469رقابت درون گونه‌ای24 1393.25Q1
470زوال24 1393.25Q1
471شصت کلاته گرگان24 1393.25Q1
472مقاومت کششی24 1393.25Q1
473نانورس24 1393.25Q1
474ویژگی‌های کاغذ24 1393.25Q1
475بافت خاک30 1393.40Q1
476بذر بلوط30 1393.40Q1
477مرکب زدایی30 1393.40Q1
478کلروفیل42 1393.43Q1
479نشاسته کاتیونی78 1393.46Q1
480ترسیب کربن102 1393.47Q1
481معادلات آلومتریک36 1393.67Q1
482گیاه پالایی54 1393.67Q1
483زی توده66 1393.73Q1
484آناتومی چوب24 1393.75Q1
485مقاومت به نفوذ24 1393.75Q1
486سطح تاج24 1394.00Q1
487سیستم اطلاعات جغرافیایی30 1394.00Q1
488محیط کشت36 1394.00Q1
489نرخ رشد نسبی24 1394.00Q1
490هوش مصنوعی30 1394.00Q1
491پرسشنامه24 1394.00Q1
492پهن برگ24 1394.00Q1
493چوب پلیمر24 1394.00Q1
494پرسپترون چندلایه30 1394.20Q1
495ارزش خالص فعلی24 1394.25Q1
496نانوسیلیکا24 1394.25Q1
497کایتوزان24 1394.25Q1
498شبکه عصبی مصنوعی78 1394.31Q1
499سطح برگ36 1394.33Q1
500زراعت چوب48 1394.50Q1
501ویژگی‌های ساختاری30 1394.60Q1
502کربنات کلسیم رسوبی42 1394.71Q1
503مدل سازی66 1395.18Q1
504زوال بلوط30 1395.20Q1
505جنگل تصادفی24 1395.25Q1
506جنگل‌های هیرکانی132 1395.36Q1
507کیفیت خاک24 1395.75Q1
z