موضوعات حوزه علمی تاریخ

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1None1068 1384.97Q4
2اسطرلاب24 1387.00Q4
3شاه سلطان حسین36 1387.50Q4
4پژوهش24 1387.75Q4
5ماوراالنهر24 1388.00Q4
6امیرکبیر30 1388.40Q4
7جنگ جهانی دوم30 1388.40Q4
8دهقانان30 1388.60Q4
9دولت24 1388.75Q4
10فتوح اسلامی24 1388.75Q4
11نظام الملک24 1388.75Q4
12خوارزمشاهیان42 1388.86Q3
13سیاست مذهبی42 1388.86Q3
14ابن خلدون24 1389.00Q3
15افشاریه36 1389.00Q3
16اوستا24 1389.00Q3
17ایلام30 1389.00Q3
18خلفای راشدین24 1389.00Q3
19معتزله42 1389.00Q3
20اصلاحات54 1389.11Q3
21خوارزم42 1389.14Q3
22ترکان36 1389.17Q3
23قانون36 1389.17Q3
24ترجمه30 1389.20Q3
25جاده ابریشم30 1389.20Q3
26روحانیت24 1389.25Q3
27ری24 1389.25Q3
28هنر48 1389.25Q3
29پارسیان24 1389.25Q3
30روابط خارجی42 1389.29Q3
31استعمار30 1389.40Q3
32ایلخانان240 1389.43Q3
33انقلاب مشروطیت24 1389.50Q3
34اهل حدیث24 1389.50Q3
35حجاز24 1389.50Q3
36عباس میرزا36 1389.50Q3
37مدرسه24 1389.50Q3
38کتیبه24 1389.50Q3
39پیامبر (ص)54 1389.56Q3
40انگلستان42 1389.57Q3
41زن42 1389.57Q3
42فرهنگ اسلامی30 1389.60Q3
43فقه48 1389.63Q3
44هند66 1389.64Q3
45ایرانیان54 1389.67Q3
46جمعیت36 1389.67Q3
47رضاخان54 1389.67Q3
48مهاجران ایرانی36 1389.67Q3
49مغول60 1389.70Q3
50سیره نبوی24 1389.75Q3
51فلسفه تاریخ24 1389.75Q3
52مطبوعات48 1389.75Q3
53پیش از تاریخ24 1389.75Q3
54اسلام150 1389.80Q3
55اهل سنت30 1389.80Q3
56دیوان سالاری30 1389.80Q3
57سمرقند30 1389.80Q3
58اعراب36 1389.83Q3
59تاریخ150 1389.84Q3
60بنی امیه42 1389.86Q3
61آلمان24 1390.00Q3
62انقلاب مشروطه102 1390.00Q3
63شیخ الاسلام24 1390.00Q3
64مسلمانان36 1390.00Q3
65تبریز72 1390.08Q3
66علما60 1390.10Q3
67خوارج36 1390.17Q3
68سنت36 1390.17Q3
69استبداد30 1390.20Q3
70اسطوره30 1390.20Q3
71خواجه نظام الملک30 1390.20Q3
72تسنن24 1390.25Q3
73شاه عباس48 1390.25Q3
74علم تاریخ24 1390.25Q3
75فضاهای شهری24 1390.25Q3
76غزنویان66 1390.27Q3
77جنگ42 1390.29Q3
78ایران باستان36 1390.33Q3
79آسیای مرکزی30 1390.40Q3
80اردبیل30 1390.40Q3
81نماد30 1390.40Q3
82تمدن72 1390.42Q3
83شهر54 1390.44Q3
84مشروطیت108 1390.44Q3
85جبل عامل24 1390.50Q3
86حق24 1390.50Q3
87حکومت24 1390.50Q3
88ساختار قدرت24 1390.50Q3
89سبک24 1390.50Q3
90شیخ مفید24 1390.50Q3
91طغرل24 1390.50Q3
92فرهنگ و تمدن24 1390.50Q3
93هندسه24 1390.50Q3
94فرهنگ78 1390.54Q3
95بغداد66 1390.55Q3
96جنبش جنگل42 1390.57Q3
97مذهب42 1390.57Q3
98خلافت عباسی114 1390.58Q3
99اهل کتاب30 1390.60Q3
100خلیفه30 1390.60Q3
101قم30 1390.60Q3
102اروپا48 1390.63Q3
103مغولان66 1390.64Q3
104ممالیک84 1390.64Q3
105جهاد36 1390.67Q3
106سلطنت36 1390.67Q3
107مس سنگی36 1390.67Q3
108یمن36 1390.67Q3
109زیدیه60 1390.70Q3
110یهود42 1390.71Q3
111تمدن اسلامی114 1390.74Q3
112آل مظفر24 1390.75Q3
113روایت24 1390.75Q3
114طاهریان24 1390.75Q3
115مرجئه24 1390.75Q3
116ملی گرایی24 1390.75Q3
117نوسازی24 1390.75Q3
118نوگرایی24 1390.75Q3
119ایران588 1390.77Q3
120آسیای صغیر30 1390.80Q3
121اندلس60 1390.80Q3
122روسیه90 1390.80Q3
123صحابه30 1390.80Q3
124عصر ناصری30 1390.80Q3
125امام صادق (ع)36 1390.83Q2
126طبرستان36 1390.83Q2
127نصیرالدین طوسی36 1390.83Q2
128صنعت42 1390.86Q2
129معاویه42 1390.86Q2
130قزوین48 1390.88Q2
131مجلس شورای ملی54 1390.89Q2
132تشیع168 1390.89Q2
133هخامنشیان72 1390.92Q2
134شیعه90 1390.93Q2
135امام علی (ع)42 1391.00Q2
136جهان اسلام24 1391.00Q2
137دوره اسلامی36 1391.00Q2
138دوره مس و سنگ24 1391.00Q2
139سامانیان84 1391.00Q2
140صدر24 1391.00Q2
141علوم عقلی24 1391.00Q2
142علویان42 1391.00Q2
143قطب الدین شیرازی30 1391.00Q2
144مسجد24 1391.00Q2
145ناسیونالیسم30 1391.00Q2
146نظام آموزشی24 1391.00Q2
147اصفهان102 1391.06Q2
148خلافت72 1391.08Q2
149امویان66 1391.09Q2
150انگلیس48 1391.13Q2
151ناصرالدین شاه96 1391.13Q2
152کوفه48 1391.13Q2
153ساسانیان258 1391.14Q2
154اوضاع اقتصادی42 1391.14Q2
155بخارا42 1391.14Q2
156زردشتیان42 1391.14Q2
157تجارت144 1391.17Q2
158الحضارة30 1391.20Q2
159رضاشاه120 1391.20Q2
160نیشابور60 1391.20Q2
161گیلان60 1391.20Q2
162اقتصاد96 1391.25Q2
163اورارتو24 1391.25Q2
164تسامح24 1391.25Q2
165دوره صفوی24 1391.25Q2
166شهرنشینی24 1391.25Q2
167غرب24 1391.25Q2
168غزالی24 1391.25Q2
169نخبگان24 1391.25Q2
170پزشکی24 1391.25Q2
171سلجوقیان258 1391.26Q2
172اندیشه سیاسی42 1391.29Q2
173تصوف126 1391.29Q2
174گسترش تشیع42 1391.29Q2
175سفال180 1391.30Q2
176پهلوی اول66 1391.36Q2
177اشکانیان48 1391.38Q2
178آق قویونلوها30 1391.40Q2
179شهر اسلامی30 1391.40Q2
180علم30 1391.40Q2
181مسیحیت30 1391.40Q2
182صفویه312 1391.42Q2
183دوره ساسانی42 1391.43Q2
184مصر138 1391.43Q2
185قریش54 1391.44Q2
186وزارت54 1391.44Q2
187فاطمیان90 1391.47Q2
188حدیث36 1391.50Q2
189دوره صفویه24 1391.50Q2
190زندگی روزانه24 1391.50Q2
191عثمانی‌ها24 1391.50Q2
192غالیان36 1391.50Q2
193مالیات36 1391.50Q2
194مسیحیان48 1391.50Q2
195هخامنشی48 1391.50Q2
196گورستان24 1391.50Q2
197کشاورزی66 1391.55Q2
198خلیج فارس108 1391.56Q2
199بین النهرین42 1391.57Q2
200دین42 1391.57Q2
201چین42 1391.57Q2
202خوزستان30 1391.60Q2
203مشروعیت60 1391.60Q2
204باستان شناسی78 1391.62Q2
205جغرافیای تاریخی78 1391.62Q2
206سیستان66 1391.64Q2
207طبری36 1391.67Q2
208عصر آهن108 1391.67Q2
209قرآن78 1391.69Q2
210خراسان144 1391.71Q2
211اسماعیلیان42 1391.71Q2
212غلو42 1391.71Q2
213عصر قاجار66 1391.73Q2
214بیت المقدس24 1391.75Q2
215شیخیه24 1391.75Q2
216شیعه امامیه24 1391.75Q2
217صفوی48 1391.75Q2
218عرب24 1391.75Q2
219فرهنگ ایرانی24 1391.75Q2
220متفقین24 1391.75Q2
221مسعودی24 1391.75Q2
222وهابیت24 1391.75Q2
223سکه54 1391.78Q2
224صفویان138 1391.78Q2
225عصر مفرغ84 1391.79Q2
226استان زنجان30 1391.80Q2
227استان کردستان30 1391.80Q2
228خلفای عباسی30 1391.80Q2
229زندیه30 1391.80Q2
230هنر اسلامی30 1391.80Q2
231دوران اسلامی66 1391.82Q2
232آب36 1391.83Q2
233زرتشتیان36 1391.83Q2
234وقف36 1391.83Q2
235کلام36 1391.83Q2
236زنان126 1391.86Q2
237مشهد42 1391.86Q2
238مکه48 1391.88Q2
239ساسانی60 1391.90Q2
240عثمانی204 1391.94Q2
241کرمان108 1391.94Q2
242تاریخ نگاری294 1391.96Q2
243امامیه66 1392.00Q2
244امپراتوری عثمانی36 1392.00Q2
245تهران24 1392.00Q2
246سفرنامه36 1392.00Q2
247سیراف24 1392.00Q2
248عاشورا24 1392.00Q2
249عباسیان72 1392.00Q2
250فتوت30 1392.00Q2
251فرهنگ دالما24 1392.00Q2
252قفقاز90 1392.00Q2
253ماوراءالنهر36 1392.00Q2
254مهر30 1392.00Q2
255نادرشاه36 1392.00Q2
256گاهنگاری66 1392.00Q2
257یزد48 1392.00Q2
258یهودیان54 1392.00Q2
259گونه شناسی78 1392.08Q2
260بررسی باستان شناسی72 1392.08Q2
261اشکانی60 1392.10Q2
262آل بویه96 1392.13Q2
263آذربایجان126 1392.14Q2
264شمال غرب ایران42 1392.14Q2
265فلات مرکزی42 1392.14Q2
266جغرافیا36 1392.17Q2
267اسماعیلیه60 1392.20Q2
268تعزیه30 1392.20Q2
269جزیره العرب30 1392.20Q2
270عدالت54 1392.22Q2
271ابن ابی الحدید24 1392.25Q2
272انقلاب اسلامی24 1392.25Q2
273صوفیان24 1392.25Q2
274کوچ نشینی24 1392.25Q2
275اصناف42 1392.29Q2
276معماری96 1392.31Q2
277سیره36 1392.33Q2
278قاجار264 1392.34Q2
279دوره قاجار84 1392.36Q2
280جنگ جهانی اول96 1392.38Q2
281تاریخ نگاری اسلامی78 1392.38Q2
282امام کاظم (ع)60 1392.40Q2
283بازار30 1392.40Q2
284دشت قزوین30 1392.40Q2
285پایتخت30 1392.40Q2
286زاگرس مرکزی114 1392.42Q2
287تاریخ نگری42 1392.43Q2
288تخت جمشید42 1392.43Q2
289ابن اثیر24 1392.50Q1
290بررسی باستان شناختی84 1392.50Q1
291دوره اشکانی24 1392.50Q1
292دوره قاجاریه24 1392.50Q1
293کربلا24 1392.50Q1
294قاجاریه198 1392.55Q1
295الگوی استقرار54 1392.56Q1
296تیموریان72 1392.58Q1
297تفسیر30 1392.60Q1
298جاهلیت30 1392.60Q1
299مجازات30 1392.60Q1
300گسترش اسلام30 1392.60Q1
301نقد تاریخی36 1392.67Q1
302پارس36 1392.67Q1
303نوسنگی78 1392.69Q1
304شبه قاره هند60 1392.70Q1
305آتشکده42 1392.71Q1
306بلوچستان24 1392.75Q1
307تاریخ تشکیلات اسلامی24 1392.75Q1
308روایت تاریخی24 1392.75Q1
309شهرسازی24 1392.75Q1
310طبقات اجتماعی24 1392.75Q1
311قهستان24 1392.75Q1
312مدارس48 1392.75Q1
313تاریخ اجتماعی30 1392.80Q1
314حصار30 1392.80Q1
315مازندران42 1392.86Q1
316شیعیان54 1392.89Q1
317امنیت48 1393.00Q1
318تجدد60 1393.00Q1
319دشت مهران24 1393.00Q1
320دوره نوسنگی24 1393.00Q1
321زاگرس24 1393.00Q1
322سبک زندگی24 1393.00Q1
323شیراز42 1393.00Q1
324عصر صفوی24 1393.00Q1
325علی (ع)24 1393.00Q1
326قبیله24 1393.00Q1
327لایه نگاری24 1393.00Q1
328محوطه‌های باستانی30 1393.00Q1
329مدارس جدید24 1393.00Q1
330مهاجرت78 1393.00Q1
331اصلاحات ارضی36 1393.17Q1
332کرمانشاه30 1393.20Q1
333فارس84 1393.21Q1
334الگوی استقراری48 1393.25Q1
335اهل بیت علیهم السلام24 1393.25Q1
336تعصب24 1393.25Q1
337عراق42 1393.29Q1
338کردستان78 1393.38Q1
339جادو30 1393.40Q1
340شاه عباس اول30 1393.40Q1
341جبال24 1393.50Q1
342سیاست48 1393.50Q1
343نقش24 1393.50Q1
344گفتمان24 1393.50Q1
345شرق شناسی30 1393.60Q1
346منابع تاریخی30 1393.60Q1
347پهلوی48 1393.63Q1
348تاریخ نگاری محلی36 1393.67Q1
349همدان36 1393.67Q1
350سلاطین دهلی42 1393.71Q1
351مشروطه108 1393.72Q1
352ایلات24 1393.75Q1
353امامت30 1393.80Q1
354هویت54 1393.89Q1
355GIS36 1394.00Q1
356جنگ‌های صلیبی24 1394.00Q1
357معماری اسلامی36 1394.00Q1
358زبان فارسی48 1394.13Q1
359فرارود30 1394.20Q1
360XRF24 1394.25Q1
361کاشان48 1394.25Q1
362المرشد فی طب العین24 1394.50Q1
363لرستان36 1394.50Q1
364مکان یابی30 1394.60Q1
365آناتولی48 1394.63Q1
366دوران روستانشینی24 1394.75Q1
367تبرستان24 1395.25Q1
368ملایر24 1395.50Q1
369دوره‌ی ساسانی36 1395.83Q1
370مس وسنگ24 1396.00Q1
z