موضوعات حوزه علمی بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1بنیه بذر24 1381.50Q4
2تلاقی بین گونه‌ای24 1381.50Q4
3قوه نامیه24 1381.50Q4
4کشت سرشاخه‌ای24 1381.75Q4
5یونجه‌های یکساله24 1381.75Q4
6پلی پلوئید24 1382.00Q4
7سرعت جوانه زنی36 1383.17Q4
8لولیوم36 1383.17Q4
9سیتوژنتیک و میتوز24 1383.25Q4
10گل محمدی (. Rosa damascene Mill)24 1383.50Q4
11پلی پلوئیدی30 1383.60Q4
12None96 1383.63Q4
13تکثیر درون شیشه‌ای24 1383.75Q4
14سیاه تاغ24 1383.75Q4
15تجزیه کلاستر30 1384.00Q4
16خواب بذر36 1384.33Q4
17عملکرد بذر48 1384.38Q4
18یونجه یکساله66 1385.00Q4
19تجزیه به مولفه‌های اصلی72 1385.08Q4
20سیتوژنتیک96 1385.13Q4
21گل محمدی48 1385.38Q4
22ژنوتیپ66 1385.55Q4
23جوانه زنی162 1386.22Q4
24SDS-PAGE24 1386.50Q4
25شاخص بنیه24 1386.50Q4
26شاخه زایی و ریشه زایی24 1386.50Q4
27یونجه108 1386.50Q4
28تجزیه علیت30 1386.60Q4
29Secale montanum24 1386.75Q4
30همبستگی24 1386.75Q4
31گیاهان دارویی24 1386.75Q4
32تجزیه به مولفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای36 1386.83Q4
33اسپرس66 1387.36Q4
34فتوسنتز24 1387.50Q4
35Festuca arundinacea30 1387.60Q4
36ضریب همبستگی36 1387.67Q4
37تحمل خشکی24 1387.75Q4
38کاریوتیپ156 1387.77Q4
39تاغ36 1387.83Q4
40وراثت پذیری84 1387.86Q4
41اندام زایی30 1388.00Q4
42شوری48 1388.25Q4
43اکالیپتوس60 1388.30Q4
44کشت درون شیشه‌ای42 1388.43Q4
45عملکرد78 1388.46Q4
46راش24 1388.50Q4
47کیکم24 1388.50Q4
48کشت بافت144 1388.58Q4
49عملکرد علوفه138 1388.61Q4
50آگروپیرون36 1388.67Q4
51تنوع90 1388.67Q4
52صفات مورفولوژیکی42 1388.71Q4
53الکتروفورز66 1388.73Q4
54کشت جنین30 1388.80Q4
55فیزیولوژی24 1389.00Q3
56کالوس78 1389.23Q3
57کلزا24 1389.25Q3
58بروموس36 1389.50Q3
59تجزیه چند متغیره24 1389.50Q3
60باززایی72 1389.75Q3
61بذر48 1390.00Q3
62محیط کشت36 1390.00Q3
63گز روغنی24 1390.00Q3
64تجزیه خوشه‌ای222 1390.03Q3
65علف باغ30 1390.20Q3
66تنش خشکی126 1390.24Q3
67تنوع ژنتیکی480 1390.39Q3
68فسکیوی بلند42 1390.57Q3
69ریزازدیادی180 1390.67Q3
70تنش شوری48 1390.75Q3
71شاخه زایی30 1390.80Q3
72کیفیت علوفه72 1390.83Q2
73جوانه زنی بذر42 1390.86Q2
74کروموزوم42 1390.86Q2
75آویشن54 1391.00Q2
76ریشه زایی60 1391.00Q2
77پراکسیداز42 1391.14Q2
78نشانگرهای مولکولی30 1391.20Q2
79صفات مورفولوژیک36 1391.67Q2
80RAPD48 1391.75Q2
81ریزنمونه24 1391.75Q2
82رازیانه42 1392.14Q2
83ترکیب پذیری عمومی24 1392.25Q2
84فیلوژنی24 1392.25Q2
85علوفه24 1392.50Q1
86اسانس42 1392.86Q1
87گیاه دارویی48 1393.00Q1
88نشانگر مولکولی36 1393.17Q1
89بلوط ایرانی42 1393.43Q1
90خشکی36 1393.50Q1
91پرولین30 1393.60Q1
92ایران72 1393.92Q1
93آژیلوپس30 1394.00Q1
94بیان ژن48 1394.13Q1
95اکسین30 1394.40Q1
96متابولیت‌های ثانویه30 1394.40Q1
97تنظیم کننده‌های رشد گیاهی24 1394.50Q1
98تنوع زیستی24 1394.50Q1
99تولید علوفه24 1394.50Q1
100ساکارز24 1394.50Q1
101مرتع54 1394.67Q1
102زاگرس42 1394.86Q1
103ترسیب کربن30 1395.00Q1
104خصوصیات خاک30 1395.20Q1
105خاک24 1395.25Q1
106سنجش از دور24 1395.25Q1
107نشانگر ISSR30 1395.40Q1
108پده24 1395.75Q1
109مراتع60 1395.90Q1
110یکنواختی30 1396.00Q1
111غنا30 1396.20Q1
112پوشش گیاهی30 1396.80Q1
z