موضوعات حوزه علمی اکولوژی

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1ماهی بیاح24 1389.25Q3
2ماهیان24 1389.25Q3
3شبکه‌های عصبی مصنوعی60 1389.30Q3
4اندازه شرکت36 1389.83Q3
5استان فارس42 1390.00Q3
6برنامه ریزی ژنتیک36 1390.00Q3
7ریزماهواره24 1390.00Q3
8ساختار سرمایه48 1390.00Q3
9سرمایه فکری24 1390.00Q3
10سودآوری30 1390.00Q3
11کمپوست زباله شهری24 1390.25Q3
12توسعه مالی36 1390.33Q3
13اجزای عملکرد24 1390.50Q3
14تنوع ژنتیکی72 1390.50Q3
15پرش هیدرولیکی36 1390.50Q3
16استان مازندران24 1390.75Q3
17توسعه پایدار24 1390.75Q3
18گوجه فرنگی24 1390.75Q3
19رشد اقتصادی30 1390.80Q3
20روغن30 1390.80Q3
21کشت مخلوط ردیفی42 1390.86Q2
22درصد جوانه زنی42 1391.00Q2
23ریسک24 1391.00Q2
24فلوریستیک36 1391.00Q2
25عضله36 1391.17Q2
26کلروفیل36 1391.17Q2
27عناصر کم مصرف30 1391.20Q2
28ریخت شناسی84 1391.21Q2
29گیاهان آبزی78 1391.23Q2
30علف هرز102 1391.24Q2
31تاکسونومی48 1391.25Q2
32کاهش عملکرد24 1391.25Q2
33گیاه دانه روغنی24 1391.25Q2
34رشد42 1391.29Q2
35غنای گونه‌ای90 1391.33Q2
36پرندگان آبزی84 1391.36Q2
37None828 1391.37Q2
38آنالیز خوشه‌ای30 1391.40Q2
39حفاظت30 1391.40Q2
40مدلسازی30 1391.40Q2
41سطح برگ42 1391.43Q2
42سرعت جوانه زنی54 1391.44Q2
43کود گاوی66 1391.45Q2
44بورس اوراق بهادار60 1391.50Q2
45تابع تولید24 1391.50Q2
46تغذیه گیاه24 1391.50Q2
47دشمن طبیعی24 1391.50Q2
48قارچ کش24 1391.50Q2
49محیط زیست24 1391.50Q2
50رقابت66 1391.55Q2
51استان خوزستان54 1391.56Q2
52آبیاری30 1391.60Q2
53علف کش30 1391.60Q2
54عملکرد132 1391.64Q2
55دریای خزر84 1391.64Q2
56ایران348 1391.66Q2
57تنوع زیستی102 1391.71Q2
58مس42 1391.71Q2
59کلزا90 1391.73Q2
60آب زلال24 1391.75Q2
61تالاب هورالعظیم24 1391.75Q2
62توسعه گردشگری24 1391.75Q2
63سینتیک24 1391.75Q2
64شاخص زیستی24 1391.75Q2
65عملکرد گل24 1391.75Q2
66تنوع گونه‌ای102 1391.76Q2
67تالاب شادگان78 1391.77Q2
68دور آبیاری36 1391.83Q2
69شوری66 1391.91Q2
70روی72 1391.92Q2
71تالاب انزلی156 1391.92Q2
72آهن42 1392.00Q2
73تاریخ کاشت24 1392.00Q2
74تنش کم آبی24 1392.00Q2
75جو24 1392.00Q2
76زیست توده30 1392.00Q2
77شاخص شانون48 1392.00Q2
78شاخص‌های رشد24 1392.00Q2
79عدم تقارن اطلاعاتی24 1392.00Q2
80ماده آلی24 1392.00Q2
81ماده خشک کل24 1392.00Q2
82پروتئین خام24 1392.00Q2
83کبد36 1392.00Q2
84کپور معمولی30 1392.00Q2
85گرگانرود24 1392.00Q2
86گندم84 1392.07Q2
87تراکم60 1392.10Q2
88فراوانی48 1392.13Q2
89عملکرد بیولوژیک42 1392.14Q2
90نیتروژن120 1392.15Q2
91پتاسیم36 1392.17Q2
92تجزیه خوشه‌ای30 1392.20Q2
93عملکرد کلاله30 1392.20Q2
94کارایی مصرف نیتروژن30 1392.20Q2
95کود شیمیایی30 1392.20Q2
96تنوع84 1392.21Q2
97باکتری حل کننده فسفات24 1392.25Q2
98سد دز24 1392.25Q2
99شاخص کیفی آب24 1392.25Q2
100وزن هزار دانه24 1392.25Q2
101کریجینگ36 1392.33Q2
102عملکرد دانه120 1392.35Q2
103کود دامی66 1392.36Q2
104عناصر غذایی48 1392.38Q2
105پایه پل30 1392.40Q2
106وزن خشک42 1392.43Q2
107فسفر96 1392.44Q1
108آبشستگی54 1392.44Q1
109سرب78 1392.46Q1
110بازده سهام102 1392.47Q1
111آبشکن36 1392.50Q1
112تنش رطوبتی24 1392.50Q1
113موسیلاژ24 1392.50Q1
114هدایت هیدرولیکی24 1392.50Q1
115کود بیولوژیک36 1392.50Q1
116گیاه پالایی48 1392.50Q1
117یکنواختی24 1392.50Q1
118کمپوست54 1392.56Q1
119آلودگی خاک42 1392.57Q1
120شکل زیستی192 1392.59Q1
121اهواز30 1392.60Q1
122تالاب شیرین سو30 1392.60Q1
123شاخص‌های تنوع زیستی30 1392.60Q1
124ماهی30 1392.60Q1
125پیش بینی90 1392.60Q1
126پراکنش جغرافیایی126 1392.62Q1
127برنج48 1392.63Q1
128ارتفاع36 1392.67Q1
129رودخانه دز36 1392.67Q1
130سامانه اطلاعات جغرافیایی36 1392.67Q1
131ضریب دبی36 1392.67Q1
132مازندران36 1392.67Q1
133فلور168 1392.68Q1
134آنالیز حساسیت24 1392.75Q1
135بهره وری انرژی24 1392.75Q1
136دمای هوا24 1392.75Q1
137رسوب معلق24 1392.75Q1
138ماکروبنتوز24 1392.75Q1
139کادمیوم72 1392.75Q1
140اقلیم30 1392.80Q1
141تالاب90 1392.80Q1
142سودوموناس30 1392.80Q1
143اسانس66 1392.82Q1
144کود زیستی66 1392.82Q1
145GIS72 1392.83Q1
146پروتئین36 1392.83Q1
147گیاه دارویی150 1392.84Q1
148شاخص سطح برگ114 1392.84Q1
149روند48 1392.88Q1
150مالی رفتاری48 1392.88Q1
151کاربری اراضی48 1392.88Q1
152ذرت90 1392.93Q1
153استان همدان30 1393.00Q1
154بارندگی42 1393.00Q1
155تحلیل خوشه‌ای24 1393.00Q1
156تورم30 1393.00Q1
157خاک24 1393.00Q1
158خوزستان24 1393.00Q1
159درصد روغن42 1393.00Q1
160رگرسیون چندمتغیره24 1393.00Q1
161ریخت سنجی24 1393.00Q1
162سفیدرود24 1393.00Q1
163ضریب ازدحام نسبی24 1393.00Q1
164غالبیت48 1393.00Q1
165نرخ ارز24 1393.00Q1
166نقدشوندگی36 1393.00Q1
167پایداری30 1393.00Q1
168نسبت برابری زمین180 1393.03Q1
169خلیج فارس42 1393.14Q1
170کشت مخلوط42 1393.14Q1
171کود آلی84 1393.14Q1
172رودخانه کارون36 1393.17Q1
173ریسک اعتباری36 1393.17Q1
174هدایت الکتریکی36 1393.17Q1
175ارزش در معرض خطر30 1393.20Q1
176اکوتوریسم30 1393.20Q1
177زمین آمار90 1393.20Q1
178مدل54 1393.22Q1
179حاصلخیزی خاک24 1393.25Q1
180سرریز جانبی24 1393.25Q1
181شاخص برداشت96 1393.25Q1
182کشاورزی پایدار96 1393.25Q1
183گرمایش جهانی24 1393.25Q1
184تبخیر و تعرق36 1393.33Q1
185رطوبت خاک54 1393.33Q1
186بهینه سازی120 1393.35Q1
187ازتوباکتر48 1393.38Q1
188بهره وری30 1393.40Q1
189بورس اوراق بهادار تهران90 1393.40Q1
190بیوسولفور30 1393.40Q1
191فلز سنگین30 1393.40Q1
192آب42 1393.43Q1
193تبخیر42 1393.43Q1
194شبکه عصبی مصنوعی96 1393.44Q1
195فراوانی نسبی24 1393.50Q1
196قیمت سهام24 1393.50Q1
197سنجش از دور90 1393.53Q1
198سری زمانی42 1393.57Q1
199کیفیت آب126 1393.57Q1
200گیاهان دارویی60 1393.60Q1
201دریاچه ارومیه48 1393.63Q1
202ورمی کمپوست90 1393.67Q1
203میکوریزا42 1393.71Q1
204شبیه سازی90 1393.73Q1
205Cyprinus carpio24 1393.75Q1
206تاکسونومی عددی24 1393.75Q1
207تنش خشکی48 1393.75Q1
208واسنجی24 1393.75Q1
209کانی شناسی رس24 1393.75Q1
210عدم قطعیت54 1393.78Q1
211فلزات سنگین216 1393.83Q1
212شبکه عصبی42 1393.86Q1
213AHP48 1393.88Q1
214نیتروکسین78 1393.92Q1
215آرسنیک24 1394.00Q1
216تالاب میقان30 1394.00Q1
217تحلیل حساسیت24 1394.00Q1
218عملکرد اقتصادی30 1394.00Q1
219ماده خشک36 1394.00Q1
220مالچ30 1394.00Q1
221پهنه بندی126 1394.00Q1
222تبخیر- تعرق48 1394.13Q1
223نیاز آبی48 1394.13Q1
224تصاویر ماهواره‌ای36 1394.17Q1
225مدل سازی66 1394.18Q1
226جغرافیای گیاهی30 1394.20Q1
227رتبه بندی30 1394.20Q1
228سرمایه گذاری30 1394.20Q1
229تبریز24 1394.25Q1
230سیستم اطلاعات جغرافیایی72 1394.25Q1
231فرایند تحلیل سلسله مراتبی24 1394.25Q1
232فلزات24 1394.25Q1
233پروفیل سرعت24 1394.25Q1
234پروفیل سطح آب24 1394.25Q1
235آبشستگی موضعی36 1394.33Q1
236خشکسالی90 1394.40Q1
237الگوریتم ژنتیک72 1394.50Q1
238اوره24 1394.50Q1
239روندیابی24 1394.50Q1
240من کندال36 1394.50Q1
241کرمان24 1394.50Q1
242کشت خالص24 1394.50Q1
243LARS-WG42 1394.57Q1
244رواناب42 1394.57Q1
245نیترات72 1394.58Q1
246درون یابی30 1394.60Q1
247بارش78 1394.62Q1
248سرعت رشد محصول42 1394.71Q1
249PCA24 1394.75Q1
250آبخوان24 1394.75Q1
251آلودگی48 1394.75Q1
252زاگرس24 1394.75Q1
253مرتع24 1394.75Q1
254تغییر اقلیم186 1394.77Q1
255تالاب میانکاله36 1394.83Q1
256پوشش گیاهی72 1394.83Q1
257کیفیت آب زیرزمینی36 1394.83Q1
258رسوبات42 1394.86Q1
259SWOT24 1395.00Q1
260دما42 1395.00Q1
261رسوب36 1395.00Q1
262کشاورزی30 1395.00Q1
263تحلیل عاملی42 1395.14Q1
264منطق فازی42 1395.14Q1
265تجمع زیستی30 1395.20Q1
266برگ24 1395.25Q1
267سبد سهام24 1395.25Q1
268اعتبارسنجی30 1395.40Q1
269NDVI24 1395.50Q1
270تصمیم گیری چند معیاره30 1395.60Q1
271مکان یابی42 1395.86Q1
272آب‌های زیرزمینی48 1395.88Q1
273آب زیرزمینی126 1395.90Q1
274آسیب پذیری30 1396.00Q1
275الگوریتم ازدحام ذرات24 1396.00Q1
276دریاچه‌ی ارومیه24 1396.00Q1
277شبکه‌ی عصبی مصنوعی36 1396.00Q1
278فازی24 1396.00Q1
279مدل LARS-WG24 1396.00Q1
280مدل SWAT24 1396.00Q1
281منابع آب30 1396.20Q1
282SDSM24 1396.25Q1
283سیستان24 1396.25Q1
284خوشه بندی42 1396.43Q1
285تغذیه‌ی مصنوعی24 1396.50Q1
z