موضوعات حوزه علمی ادبیات و زبان‌ها

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1دانشگاه شیراز24 1381.00Q4
2دانشگاه علوم پزشکی شیراز24 1381.00Q4
3چدن نشکن24 1381.00Q4
4افزایش انتقال حرارت24 1381.50Q4
5منطقه بندی24 1381.50Q4
6انتقال حرارت60 1382.50Q4
7بدن24 1382.50Q4
8تصمیم گیری48 1382.50Q4
9تفنگ ریلی36 1382.50Q4
10مدل ریاضی54 1382.56Q4
11مدلسازی54 1382.56Q4
12استخراج36 1382.67Q4
13خوردگی42 1382.71Q4
14ترانسفورماتور24 1382.75Q4
15None10860 1382.95Q4
16آنتون چخوف30 1383.00Q4
17تورم54 1383.00Q4
18جرم42 1383.00Q4
19ضریب انتقال حرارت30 1383.00Q4
20هایدگر24 1383.00Q4
21کمانش30 1383.00Q4
22شبکه‌های عصبی66 1383.09Q4
23برنامه ریزی آرمانی30 1383.20Q4
24تحلیل غیر خطی24 1383.25Q4
25حد بالا24 1383.25Q4
26بزه دیده24 1383.50Q4
27توربین گاز24 1383.50Q4
28حافظه24 1383.50Q4
29داده پردازی24 1383.50Q4
30ژئوئید24 1383.50Q4
31فلوتاسیون30 1383.60Q4
32روش اجزا محدود24 1383.75Q4
33لازم24 1383.75Q4
34مجلس شورای ملی24 1383.75Q4
35ابن خلدون30 1383.80Q4
36اجزا محدود30 1383.80Q4
37اجزای محدود24 1384.00Q4
38ارتفاع24 1384.00Q4
39تحلیل غیرخطی24 1384.00Q4
40تفاضل محدود30 1384.00Q4
41روش حجم محدود24 1384.00Q4
42فرازبانی24 1384.00Q4
43فرسایش24 1384.00Q4
44فصل مشترک24 1384.00Q4
45فناوری اطلاعات24 1384.00Q4
46متعدی30 1384.00Q4
47کشش عمیق30 1384.00Q4
48شبکه عصبی66 1384.09Q4
49هوش مصنوعی48 1384.13Q4
50بازیابی تصویر24 1384.25Q4
51باستانگرایی24 1384.25Q4
52رزین24 1384.25Q4
53مجرد24 1384.25Q4
54کلان شهر24 1384.25Q4
55بهره وری60 1384.30Q4
56سیستم اطلاعات جغرافیایی48 1384.38Q4
57ظاهر60 1384.40Q4
58بالزاک36 1384.50Q4
59بیزانس24 1384.50Q4
60توسعه روستایی36 1384.50Q4
61سایش24 1384.50Q4
62سیمان24 1384.50Q4
63مدلسازی ریاضی24 1384.50Q4
64کارایی54 1384.56Q4
65اکسیداسیون30 1384.60Q4
66بازار کار30 1384.60Q4
67کثرت30 1384.60Q4
68تحلیل پوششی داده‌ها48 1384.63Q4
69توسعه پایدار72 1384.67Q4
70مکتب54 1384.67Q4
71المان محدود42 1384.71Q4
72اثر24 1384.75Q4
73توجیه24 1384.75Q4
74روابط تجربی24 1384.75Q4
75قابلیت اطمینان24 1384.75Q4
76برنامه ریزی خطی30 1384.80Q4
77آوا36 1384.83Q4
78اشتغال90 1384.87Q4
79بارش48 1384.88Q4
80GPS42 1385.00Q4
81اثبات گرایی30 1385.00Q4
82احتراق30 1385.00Q4
83اسماعیلیان24 1385.00Q4
84اصلاحات42 1385.00Q4
85تحلیل دینامیکی48 1385.00Q4
86تحلیل سه بعدی24 1385.00Q4
87تعادل ترجمه‌ای30 1385.00Q4
88سنت ادبی24 1385.00Q4
89فهلویات24 1385.00Q4
90کنترل موجودی24 1385.00Q4
91ترجمه ناپذیری42 1385.14Q4
92افت فشار30 1385.20Q4
93الگوبرداری30 1385.20Q4
94خواص مکانیکی30 1385.20Q4
95شهرنشینی30 1385.20Q4
96اصالت ماهیت24 1385.25Q4
97الزام24 1385.25Q4
98امپریالیسم24 1385.25Q4
99بورس اوراق بهادار24 1385.25Q4
100زمین لغزش24 1385.25Q4
101سخنران24 1385.25Q4
102شهروند48 1385.25Q4
103عروج24 1385.25Q4
104مسیحیان24 1385.25Q4
105منظومه24 1385.25Q4
106الگوریتم ژنتیک126 1385.33Q4
107زبانشناسی تاریخی36 1385.33Q4
108زلزله36 1385.33Q4
109شعر نیما36 1385.33Q4
110شبیه سازی156 1385.35Q4
111تخلخل66 1385.36Q4
112منطق فازی78 1385.38Q4
113باستان شناسی30 1385.40Q4
114رمزگشایی30 1385.40Q4
115مشاهده30 1385.40Q4
116ژئومورفولوژی30 1385.40Q4
117مس42 1385.43Q4
118پهنه بندی42 1385.43Q4
119گویش84 1385.43Q4
120اروپا24 1385.50Q4
121استراتژی36 1385.50Q4
122سوخت آتش زا24 1385.50Q4
123مدخل24 1385.50Q4
124مهدویت24 1385.50Q4
125نیترات ردوکتاز24 1385.50Q4
126طبقه بندی90 1385.53Q4
127سرمایه انسانی42 1385.57Q4
128متمم42 1385.57Q4
129پیام30 1385.60Q4
130اسپرماتوژنز36 1385.67Q4
131گوسان36 1385.67Q4
132عامل42 1385.71Q4
133اسلامی24 1385.75Q4
134ایبسن24 1385.75Q4
135ترجمه و ایدئولوژی24 1385.75Q4
136سنجش24 1385.75Q4
137فرهنگ اسلامی24 1385.75Q4
138محمول24 1385.75Q4
139مدرسه24 1385.75Q4
140مدیریت اسلامی24 1385.75Q4
141معدن مس سرچشمه24 1385.75Q4
142معنایی24 1385.75Q4
143هسته آغازین24 1385.75Q4
144سالیسیلیک اسید30 1385.80Q4
145پدیدار شناسی30 1385.80Q4
146برنامه ریزی شهری36 1385.83Q4
147خستگی36 1385.83Q4
148البرز42 1385.86Q4
149قرون وسطی42 1385.86Q4
150حرکت جوهری48 1385.88Q4
151R-۱۳۴a24 1386.00Q4
152ادبیات جهانی24 1386.00Q4
153بازسازی36 1386.00Q4
154تئوری24 1386.00Q4
155جهان36 1386.00Q4
156دانش زبانی24 1386.00Q4
157دفاع مشروع24 1386.00Q4
158روش اجزای محدود48 1386.00Q4
159زبان دوم48 1386.00Q4
160شاه صفی24 1386.00Q4
161فعل ربطی30 1386.00Q4
162قرن بیستم24 1386.00Q4
163مسیحیت36 1386.00Q4
164موش نژاد Balb/C24 1386.00Q4
165نوع متن42 1386.00Q4
166همزاد30 1386.00Q4
167واقعی24 1386.00Q4
168کیفیت54 1386.00Q4
169ادبیات فرانسه72 1386.08Q4
170پیشوند66 1386.09Q4
171توانش زبانی54 1386.11Q4
172باطن42 1386.14Q4
173چخوف42 1386.14Q4
174ادوارد سعید36 1386.17Q4
175رتبه بندی36 1386.17Q4
176مطالعه تطبیقی36 1386.17Q4
177ژئوشیمی36 1386.17Q4
178استبداد صغیر30 1386.20Q4
179دستور60 1386.20Q4
180صنعت60 1386.20Q4
181نور محمدی30 1386.20Q4
182اسپانیا24 1386.25Q4
183اشکانیان48 1386.25Q4
184تجربه گرایی24 1386.25Q4
185تراوایی24 1386.25Q4
186ترجمه همزمان24 1386.25Q4
187توصیفی24 1386.25Q4
188جاهلی24 1386.25Q4
189داستان نویسی معاصر24 1386.25Q4
190زنجیره تامین24 1386.25Q4
191شعر نظامی24 1386.25Q4
192شواهد شعری24 1386.25Q4
193غلات24 1386.25Q4
194فاطمیان48 1386.25Q4
195مفعول24 1386.25Q4
196مناسبات قدرت24 1386.25Q4
197گره24 1386.25Q4
198آموزش و پرورش42 1386.29Q4
199تبدیل موجک36 1386.33Q4
200شکل پذیری36 1386.33Q4
201مفهوم84 1386.36Q4
202کتیبه66 1386.36Q4
203کامپوزیت48 1386.38Q4
204ارزیابی عملکرد60 1386.40Q4
205بورس اوراق بهادار تهران60 1386.40Q4
206بیماری30 1386.40Q4
207تابع گرین30 1386.40Q4
208خطر30 1386.40Q4
209فعالیت30 1386.40Q4
210لغت30 1386.40Q4
211لهجه30 1386.40Q4
212مثال30 1386.40Q4
213پیشرفت30 1386.40Q4
214سینتیک42 1386.43Q4
215ترجمه ماشینی102 1386.47Q4
216انسان آرمانی24 1386.50Q4
217بقا48 1386.50Q4
218تغییرات اجتماعی24 1386.50Q4
219جامعه روستایی24 1386.50Q4
220جرم انگاری24 1386.50Q4
221حقوق کیفری24 1386.50Q4
222خراج24 1386.50Q4
223ذهنی24 1386.50Q4
224رفتار لرزه‌ای24 1386.50Q4
225رنسانس24 1386.50Q4
226روایی سازه24 1386.50Q4
227روند24 1386.50Q4
228شعر رمانتیک24 1386.50Q4
229جوهر114 1386.53Q4
230زمین54 1386.56Q4
231مثنوی مولانا42 1386.57Q4
232آندره ژید30 1386.60Q4
233خلافت30 1386.60Q4
234چکیده30 1386.60Q4
235کاتالیست30 1386.60Q4
236بهینه سازی222 1386.62Q4
237رشد اقتصادی84 1386.64Q4
238GIS72 1386.67Q4
239اختلاف36 1386.67Q4
240بورژوازی36 1386.67Q4
241تأویل54 1386.67Q4
242طبیعت گرایی54 1386.67Q4
243مکان یابی36 1386.67Q4
244برهمن24 1386.75Q4
245بریتانیا24 1386.75Q4
246ترس48 1386.75Q4
247تکواژ24 1386.75Q4
248رعیت24 1386.75Q4
249سکاکی24 1386.75Q4
250فرافکنی24 1386.75Q4
251فرهنگ کار24 1386.75Q4
252مدل سازی عددی24 1386.75Q4
253مقاومت فشاری24 1386.75Q4
254وضع24 1386.75Q4
255راهبرد30 1386.80Q4
256هفت وادی30 1386.80Q4
257پوشکین30 1386.80Q4
258گفتار66 1386.82Q4
259بیع36 1386.83Q4
260تراکم36 1386.83Q4
261شورش36 1386.83Q4
262شیعه90 1386.93Q4
263آثار ادبی24 1387.00Q4
264آواشناسی96 1387.00Q4
265احادیث54 1387.00Q4
266اخلاق کار24 1387.00Q4
267تاریخ تصوف30 1387.00Q4
268تربیت مترجم42 1387.00Q4
269جستجوی هویت24 1387.00Q4
270جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی24 1387.00Q4
271جهان‌های ممکن30 1387.00Q4
272حقوق36 1387.00Q4
273حکمت اشراق24 1387.00Q4
274خسارت24 1387.00Q4
275خیر و شر24 1387.00Q4
276راهبردهای یادگیری66 1387.00Q4
277رنگدانه24 1387.00Q4
278سخن36 1387.00Q4
279شعر سنتی30 1387.00Q4
280شمال غرب ایران36 1387.00Q4
281صفویان54 1387.00Q4
282طراحی24 1387.00Q4
283فرد24 1387.00Q4
284فناوری24 1387.00Q4
285منابع30 1387.00Q4
286منابع تاریخی36 1387.00Q4
287هفت اورنگ24 1387.00Q4
288هوش عاطفی24 1387.00Q4
289پیشگیری24 1387.00Q4
290گویش‌های ایرانی24 1387.00Q4
291یادگیری زبان خارجی36 1387.00Q4
292بازخورد60 1387.10Q4
293روستا54 1387.11Q4
294زبان شناسی تاریخی54 1387.11Q4
295جنس42 1387.14Q4
296اقبال36 1387.17Q4
297بازی36 1387.17Q4
298برنامه ریزی درسی36 1387.17Q4
299روابط36 1387.17Q4
300متون دینی36 1387.17Q4
301ناپایداری36 1387.17Q4
302پیوستگی36 1387.17Q4
303زبان مبدا66 1387.18Q4
304حکمت متعالیه30 1387.20Q4
305رستاخیز30 1387.20Q4
306شعر خاقانی60 1387.20Q4
307فازی30 1387.20Q4
308فرهنگ نگاری30 1387.20Q4
309مسند30 1387.20Q4
310نهاد90 1387.20Q4
311شاه54 1387.22Q4
312ادبیات فلسطین24 1387.25Q4
313اطلاعات24 1387.25Q4
314تغییرات فرهنگی24 1387.25Q4
315جابه جایی24 1387.25Q4
316جنایت24 1387.25Q4
317حافظه ترجمه24 1387.25Q4
318خواندمیر24 1387.25Q4
319خوشه همخوانی24 1387.25Q4
320دریاچه ارومیه24 1387.25Q4
321رابطه اجتماعی24 1387.25Q4
322زبان شاعرانه24 1387.25Q4
323زرتشت48 1387.25Q4
324زمینه24 1387.25Q4
325بحران42 1387.29Q4
326ترمودینامیک42 1387.29Q4
327قضا و قدر42 1387.29Q4
328معادل42 1387.29Q4
329نویسنده42 1387.29Q4
330رخساره60 1387.30Q4
331غزنویان96 1387.31Q4
332آدم36 1387.33Q4
333تفسیر قرآن36 1387.33Q4
334خاورمیانه36 1387.33Q4
335روسیه54 1387.33Q4
336روح114 1387.37Q4
337ایران مرکزی30 1387.40Q4
338مسلمانان30 1387.40Q4
339روشنگری54 1387.44Q4
340وحی54 1387.44Q4
341روش66 1387.45Q4
342گزاره66 1387.45Q4
343امر مطلق24 1387.50Q4
344انگیزش درونی24 1387.50Q4
345اهورامزدا36 1387.50Q4
346ایران شناسی24 1387.50Q4
347تروریسم36 1387.50Q4
348حساسیت24 1387.50Q4
349داستان نویسی60 1387.50Q4
350دستور زایشی24 1387.50Q4
351رسوب شناسی24 1387.50Q4
352روایت داستانی36 1387.50Q4
353ساخت شکنی48 1387.50Q4
354صوفیان48 1387.50Q4
355عفت24 1387.50Q4
356عینیت48 1387.50Q4
357لطیفه24 1387.50Q4
358نوسازی36 1387.50Q4
359ولتر36 1387.50Q4
360کرتیر24 1387.50Q4
361گرگان24 1387.50Q4
362محیط رسوبی90 1387.53Q4
363فلسفه294 1387.55Q4
364همگونی54 1387.56Q4
365پارادوکس96 1387.56Q4
366انتقام42 1387.57Q4
367تقویت42 1387.57Q4
368حمیدی42 1387.57Q4
369معماری42 1387.57Q4
370گوته42 1387.57Q4
371آنالیز حساسیت30 1387.60Q4
372برابری30 1387.60Q4
373بی هنجاری30 1387.60Q4
374تشکیک30 1387.60Q4
375تضمن30 1387.60Q4
376تکلیف60 1387.60Q4
377سازند آسماری30 1387.60Q4
378شبه قاره هند30 1387.60Q4
379قرآن مجید30 1387.60Q4
380ملک30 1387.60Q4
381یونان30 1387.60Q4
382رمان نو108 1387.61Q4
383مشروعیت78 1387.62Q4
384اقلیم48 1387.63Q4
385انرژی48 1387.63Q4
386برنامه ریزی48 1387.63Q4
387صدق48 1387.63Q4
388کمدی48 1387.63Q4
389مشروطیت114 1387.63Q4
390پیش بینی66 1387.64Q4
391گفت و گو66 1387.64Q4
392نحو282 1387.66Q4
393انسان گرایی54 1387.67Q4
394تعریف36 1387.67Q4
395جو36 1387.67Q4
396خواندن54 1387.67Q4
397مسندالیه36 1387.67Q4
398می36 1387.67Q4
399وند36 1387.67Q4
400مدل سازی114 1387.68Q4
401زبان مقصد60 1387.70Q4
402باد42 1387.71Q4
403داستایفسکی42 1387.71Q4
404نقد و تحلیل42 1387.71Q4
405هویت ایرانی42 1387.71Q4
406بختیاری24 1387.75Q4
407تدریس24 1387.75Q4
408تشبیه و تنزیه24 1387.75Q4
409تعریض24 1387.75Q4
410حل عددی24 1387.75Q4
411سختی24 1387.75Q4
412سفرنامه نویسی24 1387.75Q4
413سیرالعباد الی المعاد24 1387.75Q4
414شعر آزاد24 1387.75Q4
415شیوه بیان24 1387.75Q4
416عباسیان72 1387.75Q4
417فره24 1387.75Q4
418نصراله منشی24 1387.75Q4
419همسر24 1387.75Q4
420هوم24 1387.75Q4
421کنترل اجتماعی24 1387.75Q4
422گاف انرژی24 1387.75Q4
423ادب102 1387.76Q4
424ماهیت78 1387.77Q4
425آثار60 1387.80Q4
426اسامی خاص30 1387.80Q4
427تحلیل خوشه‌ای30 1387.80Q4
428راهبردهای فراشناختی30 1387.80Q4
429شبکه‌های عصبی مصنوعی60 1387.80Q4
430شناخت شناسی30 1387.80Q4
431عدم30 1387.80Q4
432فاعل30 1387.80Q4
433مکتب‌های ادبی30 1387.80Q4
434نفوذ30 1387.80Q4
435نمایش نامه30 1387.80Q4
436همسانی30 1387.80Q4
437وجود180 1387.80Q4
438بازیابی36 1387.83Q4
439برزخ36 1387.83Q4
440جهانی سازی36 1387.83Q4
441داستان رستم و اسفندیار36 1387.83Q4
442متون کهن36 1387.83Q4
443وجه التزامی36 1387.83Q4
444پیشگویی36 1387.83Q4
445کشاورزی36 1387.83Q4
446جذب42 1387.86Q4
447ذهنیت42 1387.86Q4
448شراب42 1387.86Q4
449شکل42 1387.86Q4
450عالم مثال42 1387.86Q4
451فرهنگ ایرانی42 1387.86Q4
452کشت بافت42 1387.86Q4
453غرب90 1387.87Q4
454معجزه48 1387.88Q4
455مهارت خواندن48 1387.88Q4
456تضعیف54 1387.89Q4
457شعر نیمایی54 1387.89Q4
458معنی138 1387.91Q4
459مازندران72 1387.92Q4
460نفس222 1387.92Q4
461خواب84 1387.93Q4
462جبر90 1387.93Q4
463حدیث90 1387.93Q4
464تفسیر378 1387.97Q4
465آفتاب24 1388.00Q4
466اجزای عملکرد24 1388.00Q4
467احوال24 1388.00Q4
468استخدام24 1388.00Q4
469اشراق42 1388.00Q4
470اشمیت24 1388.00Q4
471الدین24 1388.00Q4
472العقل24 1388.00Q4
473انحطاط24 1388.00Q4
474انعطاف پذیری30 1388.00Q4
475بزهکاری24 1388.00Q4
476تالشی24 1388.00Q4
477ترجمه پذیری48 1388.00Q4
478تلفظ24 1388.00Q4
479جغرافیای تاریخی24 1388.00Q4
480جوانی24 1388.00Q4
481حقوق بشر42 1388.00Q4
482خط فارسی24 1388.00Q4
483دهخدا24 1388.00Q4
484دولت78 1388.00Q4
485دوگانگی42 1388.00Q4
486روایات تفسیری24 1388.00Q4
487روایت اسطوره‌ای42 1388.00Q4
488سعادت42 1388.00Q4
489شرفنامه24 1388.00Q4
490شهید48 1388.00Q4
491عرش24 1388.00Q4
492عقل نظری24 1388.00Q4
493فرانسه66 1388.00Q4
494مادی24 1388.00Q4
495مدایح نبوی36 1388.00Q4
496موج نو24 1388.00Q4
497میکروفاسیس36 1388.00Q4
498نظریه انواع ادبی24 1388.00Q4
499واج42 1388.00Q4
500وزیر36 1388.00Q4
501پیدایش24 1388.00Q4
502کارکرد اجتماعی24 1388.00Q4
503کنیزک24 1388.00Q4
504گلشیری60 1388.00Q4
505زبان روسی210 1388.03Q4
506استبداد144 1388.04Q4
507حرف اضافه78 1388.08Q4
508اعتبار60 1388.10Q4
509فرهنگ نویسی60 1388.10Q4
510اصالت وجود54 1388.11Q4
511رگرسیون48 1388.13Q4
512ساسانیان144 1388.13Q4
513نشانداری48 1388.13Q4
514خراسان138 1388.13Q4
515تعدیل42 1388.14Q4
516حدیث نفس42 1388.14Q4
517دیالکتیک42 1388.14Q4
518سلیمان42 1388.14Q4
519سنجش از دور84 1388.14Q4
520صوت42 1388.14Q4
521سفر270 1388.16Q4
522جاودانگی114 1388.16Q4
523اسم خاص36 1388.17Q4
524خاموشی36 1388.17Q4
525دموکراسی36 1388.17Q4
526شاعری36 1388.17Q4
527چینه نگاری سکانسی36 1388.17Q4
528کتاب مقدس36 1388.17Q4
529ملاصدرا96 1388.19Q4
530آسیای مرکزی30 1388.20Q4
531ادیب الممالک فراهانی30 1388.20Q4
532افلاک30 1388.20Q4
533بند30 1388.20Q4
534ترجمه شناسی30 1388.20Q4
535حزین30 1388.20Q4
536خوشه بندی30 1388.20Q4
537خیال210 1388.20Q4
538راهکار ترجمه30 1388.20Q4
539سرعت30 1388.20Q4
540شوروی30 1388.20Q4
541محور جانشینی30 1388.20Q4
542مطبوعات30 1388.20Q4
543میراث فرهنگی30 1388.20Q4
544واسازی30 1388.20Q4
545کلام اسلامی30 1388.20Q4
546ارزشیابی84 1388.21Q4
547قانون84 1388.21Q4
548انگلیس54 1388.22Q4
549حریری54 1388.22Q4
550جامعه شناسی132 1388.23Q4
551تناقض78 1388.23Q4
552اسلام258 1388.23Q4
553ادب معاصر24 1388.25Q4
554امر24 1388.25Q4
555تعهد120 1388.25Q4
556تلفیق24 1388.25Q4
557توسعه انسانی24 1388.25Q4
558تک گویی نمایشی24 1388.25Q4
559داستان دقوقی24 1388.25Q4
560دیالوگ24 1388.25Q4
561رمانتیک72 1388.25Q4
562ساخت اطلاعاتی24 1388.25Q4
563سروش24 1388.25Q4
564سغدی24 1388.25Q4
565شهرکرد24 1388.25Q4
566عباس میرزا24 1388.25Q4
567عقل کلی24 1388.25Q4
568عناصر سبکی24 1388.25Q4
569فناوری اطلاعات و ارتباطات24 1388.25Q4
570مقبولیت48 1388.25Q4
571مولف24 1388.25Q4
572هگل48 1388.25Q4
573وجودشناسی24 1388.25Q4
574کنترل48 1388.25Q4
575پست مدرنیسم90 1388.27Q4
576اینترنت66 1388.27Q4
577امنیت42 1388.29Q4
578ذرت42 1388.29Q4
579زلف42 1388.29Q4
580متناقض نما84 1388.29Q4
581مدلول42 1388.29Q4
582مسعود سعد42 1388.29Q4
583هوسرل42 1388.29Q4
584بازده سهام60 1388.30Q4
585سبک ادبی60 1388.30Q4
586تجلی168 1388.32Q4
587آموزش از راه دور36 1388.33Q4
588اختیار90 1388.33Q4
589ارتباطات54 1388.33Q4
590الأدب36 1388.33Q4
591تئاتر36 1388.33Q4
592تسامح36 1388.33Q4
593تغییر54 1388.33Q4
594تهران90 1388.33Q4
595دگرگونی36 1388.33Q4
596شابی36 1388.33Q4
597عارفان36 1388.33Q4
598غزل سعدی36 1388.33Q4
599پیشرفت تحصیلی36 1388.33Q4
600چندآوایی36 1388.33Q4
601کارآفرینی36 1388.33Q4
602ابلیس66 1388.36Q4
603باستان گرایی66 1388.36Q4
604إیران48 1388.38Q4
605ایرانی48 1388.38Q4
606ایلخانان96 1388.38Q4
607تکوین48 1388.38Q4
608خداوند48 1388.38Q4
609راهبردهای ترجمه48 1388.38Q4
610المقارنة30 1388.40Q4
611انتخابات30 1388.40Q4
612تشابه30 1388.40Q4
613جسم30 1388.40Q4
614حضور90 1388.40Q4
615درام تاریخی30 1388.40Q4
616دوره بازگشت ادبی30 1388.40Q4
617رابطه30 1388.40Q4
618زبان فرانسه90 1388.40Q4
619سلطه30 1388.40Q4
620شبکه عصبی مصنوعی30 1388.40Q4
621شکنجه30 1388.40Q4
622فصاحت60 1388.40Q4
623مهارت زبانی30 1388.40Q4
624نظیره گویی30 1388.40Q4
625هدهد30 1388.40Q4
626صورت102 1388.41Q4
627مترجم102 1388.41Q4
628شرق114 1388.42Q4
629آموزش ترجمه42 1388.43Q4
630نقش معنایی42 1388.43Q4
631سند54 1388.44Q4
632مرد54 1388.44Q4
633واج شناسی66 1388.45Q4
634عقل318 1388.47Q4
635آذربایجان شرقی24 1388.50Q4
636ابن منظور24 1388.50Q4
637استان مازندران24 1388.50Q4
638العرفان24 1388.50Q4
639تحلیل آماری36 1388.50Q4
640تحلیل محتوایی36 1388.50Q4
641تقلید156 1388.50Q4
642تک آوایی24 1388.50Q4
643جملات پرسشی24 1388.50Q4
644حدیقه سنایی36 1388.50Q4
645خلق24 1388.50Q4
646دازاین24 1388.50Q4
647راه24 1388.50Q4
648راوندی36 1388.50Q4
649زبان دین24 1388.50Q4
650ساختار سازمانی36 1388.50Q4
651ساختارشناسی36 1388.50Q4
652سبک بازگشت24 1388.50Q4
653شخصیت‌ها24 1388.50Q4
654طبقه اجتماعی48 1388.50Q4
655علامه طباطبایی36 1388.50Q4
656علت و معلول24 1388.50Q4
657فارسی دری24 1388.50Q4
658فراشناخت24 1388.50Q4
659فضاسازی24 1388.50Q4
660مادر60 1388.50Q4
661متن ادبی60 1388.50Q4
662متون24 1388.50Q4
663معناشناسی تاریخی24 1388.50Q4
664ملک الشعراء بهار24 1388.50Q4
665کهگیلویه و بویراحمد24 1388.50Q4
666گرجستان24 1388.50Q4
667گرشاسب36 1388.50Q4
668یادگیری سازمانی24 1388.50Q4
669آتش150 1388.52Q4
670واقعیت150 1388.52Q4
671جمله90 1388.53Q4
672مدیریت66 1388.55Q4
673ساخت موضوعی54 1388.56Q4
674نوگرایی108 1388.56Q4
675آموزش زبان192 1388.56Q4
676الگو42 1388.57Q4
677امامت42 1388.57Q4
678انتخاب42 1388.57Q4
679نسخه42 1388.57Q4
680کلاسیک42 1388.57Q4
681تعادل72 1388.58Q4
682شکسپیر72 1388.58Q4
683هزل72 1388.58Q4
684کنش144 1388.58Q4
685آزمون30 1388.60Q4
686ابراهیم طوقان30 1388.60Q4
687ادبیات پسامدرن30 1388.60Q4
688اصالت30 1388.60Q4
689تعهد اجتماعی30 1388.60Q4
690ساختار داستانی30 1388.60Q4
691شبیه سازی مونت کارلو30 1388.60Q4
692شعر کلاسیک فارسی60 1388.60Q4
693عراقی30 1388.60Q4
694فارس60 1388.60Q4
695متون ادبی60 1388.60Q4
696پوشش30 1388.60Q4
697آموزش258 1388.60Q4
698بدیع162 1388.63Q4
699تاثیر114 1388.63Q4
700توسعه84 1388.64Q4
701یادگیری138 1388.65Q4
702تاریخ ترجمه36 1388.67Q4
703تبیین36 1388.67Q4
704حکومت54 1388.67Q4
705عمل36 1388.67Q4
706مولانا جلال الدین36 1388.67Q4
707پراکسیداز36 1388.67Q4
708ساخت78 1388.69Q4
709بومی سازی60 1388.70Q4
710خلاقیت144 1388.71Q4
711تضاد126 1388.71Q4
712حبسیه42 1388.71Q4
713رنج42 1388.71Q4
714سرنوشت42 1388.71Q4
715مانویت42 1388.71Q4
716پرسشنامه42 1388.71Q4
717روش تحقیق66 1388.73Q4
718جامعه252 1388.74Q4
719ابوالعلا24 1388.75Q4
720ارداویرافنامه24 1388.75Q4
721ارگتیو24 1388.75Q4
722اصلاح طلبی24 1388.75Q4
723الشریف الرضی24 1388.75Q4
724القصة24 1388.75Q4
725المعجم24 1388.75Q4
726الموت24 1388.75Q4
727امام حسین24 1388.75Q4
728باور24 1388.75Q4
729بیگانگی اجتماعی24 1388.75Q4
730تشبیه مرکب24 1388.75Q4
731جهاد اکبر24 1388.75Q4
732جهش24 1388.75Q4
733حاکمیت24 1388.75Q4
734خداینامه24 1388.75Q4
735خلا24 1388.75Q4
736دریافت24 1388.75Q4
737رشد48 1388.75Q4
738روابط اجتماعی24 1388.75Q4
739روابط انسانی24 1388.75Q4
740سازگاری اجتماعی24 1388.75Q4
741ضمیر ناخودآگاه24 1388.75Q4
742علم حضوری24 1388.75Q4
743علوم طبیعی24 1388.75Q4
744عین القضاه24 1388.75Q4
745فرهنگ سیاسی48 1388.75Q4
746مارسل پروست24 1388.75Q4
747مجاز مرسل24 1388.75Q4
748معلقات سبع24 1388.75Q4
749مهارت‌های زبانی24 1388.75Q4
750نظربازی24 1388.75Q4
751کاربرد شناسی24 1388.75Q4
752کوروش24 1388.75Q4
753گفتمان شرق شناسانه24 1388.75Q4
754اخوان78 1388.77Q4
755هنر234 1388.77Q4
756ابونواس54 1388.78Q4
757نهضت ترجمه54 1388.78Q4
758پژوهش54 1388.78Q4
759بینامتنی84 1388.79Q4
760تمدن84 1388.79Q4
761حال84 1388.79Q4
762خدا204 1388.79Q4
763آرمان گرایی30 1388.80Q4
764العصر العباسی30 1388.80Q4
765النحو30 1388.80Q4
766بحران هویت30 1388.80Q4
767تاکید60 1388.80Q4
768تحقیق پیمایشی30 1388.80Q4
769تشخیص90 1388.80Q4
770جریان30 1388.80Q4
771خلیج فارس90 1388.80Q4
772خنده30 1388.80Q4
773زبان ادبی60 1388.80Q4
774ضمیر60 1388.80Q4
775عادت واره30 1388.80Q4
776فراهنجاری30 1388.80Q4
777قرن نهم30 1388.80Q4
778نی30 1388.80Q4
779وقف30 1388.80Q4
780پهلوانی30 1388.80Q4
781پیامبر (ص)30 1388.80Q4
782ژاک دریدا30 1388.80Q4
783شهر96 1388.81Q3
784همبستگی96 1388.81Q3
785ارزش66 1388.82Q3
786دین264 1388.82Q3
787آرایه36 1388.83Q3
788اضداد36 1388.83Q3
789امام خمینی36 1388.83Q3
790سبک شعری36 1388.83Q3
791علوم میان رشته‌ای36 1388.83Q3
792نقد بلاغی36 1388.83Q3
793نوواژه36 1388.83Q3
794هدف36 1388.83Q3
795وام گیری36 1388.83Q3
796آموزش عالی150 1388.84Q3
797آفرینش120 1388.85Q3
798سجع42 1388.86Q3
799شاخص42 1388.86Q3
800مسجد42 1388.86Q3
801اعراب48 1388.88Q3
802ترانه48 1388.88Q3
803حرکت144 1388.88Q3
804پایایی96 1388.88Q3
805زبان شناسی258 1388.88Q3
806عقلانیت54 1388.89Q3
807مصدر54 1388.89Q3
808نسل54 1388.89Q3
809متن282 1388.89Q3
810موضوع114 1388.89Q3
811تنش60 1388.90Q3
812خردگرایی60 1388.90Q3
813عصر عباسی60 1388.90Q3
814قاعده افزایی60 1388.90Q3
815کانت60 1388.90Q3
816توانش ارتباطی66 1388.91Q3
817عاشق66 1388.91Q3
818سالک72 1388.92Q3
819شاعر72 1388.92Q3
820علی (ع)72 1388.92Q3
821پسوند72 1388.92Q3
822پیامبر72 1388.92Q3
823ادبیت78 1388.92Q3
824تعامل78 1388.92Q3
825فردگرایی78 1388.92Q3
826قیاس78 1388.92Q3
827دانش84 1388.93Q3
828آگاهی96 1388.94Q3
829صرف96 1388.94Q3
830نمایش96 1388.94Q3
831تطبیق114 1388.95Q3
832عشق1044 1388.95Q3
833وحدت138 1388.96Q3
834ایران1290 1388.96Q3
835آب حیات24 1389.00Q3
836آخرت24 1389.00Q3
837آشنایی30 1389.00Q3
838اتحاد30 1389.00Q3
839احساسات30 1389.00Q3
840ادبیات مهاجرت30 1389.00Q3
841استنباط42 1389.00Q3
842اعضای هیات علمی30 1389.00Q3
843المعنی36 1389.00Q3
844امیرارسلان24 1389.00Q3
845انتقال30 1389.00Q3
846انسجام متن36 1389.00Q3
847انقلاب مشروطیت24 1389.00Q3
848ایمان90 1389.00Q3
849بهاء ولد24 1389.00Q3
850تذکره نویسی24 1389.00Q3
851ترجمه تحت اللفظی48 1389.00Q3
852ترجمه شفاهی30 1389.00Q3
853تعالی30 1389.00Q3
854تناسب114 1389.00Q3
855جابه جایی اسطوره24 1389.00Q3
856خسرو و شیرین نظامی42 1389.00Q3
857خشکسالی42 1389.00Q3
858خطا72 1389.00Q3
859خوارزمشاهیان42 1389.00Q3
860خواننده54 1389.00Q3
861خودی42 1389.00Q3
862دریدا90 1389.00Q3
863رمان تاریخی36 1389.00Q3
864ساختار آوایی24 1389.00Q3
865شباهت36 1389.00Q3
866شعر حجم24 1389.00Q3
867شعر منثور24 1389.00Q3
868ظهور30 1389.00Q3
869فارسی باستان48 1389.00Q3
870فرایند36 1389.00Q3
871فقر126 1389.00Q3
872فنا144 1389.00Q3
873قرائت30 1389.00Q3
874قرن نوزدهم30 1389.00Q3
875محمد (ص)36 1389.00Q3
876مسایل اجتماعی24 1389.00Q3
877مقالات شمس تبریزی42 1389.00Q3
878موفقیت تحصیلی30 1389.00Q3
879نحو عربی36 1389.00Q3
880نخستین انسان24 1389.00Q3
881نظام زبانی24 1389.00Q3
882نگارگری48 1389.00Q3
883هماهنگی30 1389.00Q3
884هملت24 1389.00Q3
885هویت جنسیتی24 1389.00Q3
886وهمناک24 1389.00Q3
887پارادایم36 1389.00Q3
888پست مدرن42 1389.00Q3
889کرمانشاه42 1389.00Q3
890کلمات24 1389.00Q3
891گناه66 1389.00Q3
892اصفهان192 1389.03Q3
893معرفت شناسی162 1389.04Q3
894شرق شناسی144 1389.04Q3
895طرح114 1389.05Q3
896ارتباط108 1389.06Q3
897حروف اضافه108 1389.06Q3
898جوانان198 1389.06Q3
899خانواده198 1389.06Q3
900صوفی96 1389.06Q3
901کلمه96 1389.06Q3
902دلالت84 1389.07Q3
903تاویل408 1389.07Q3
904رمانتیسم318 1389.08Q3
905قالب78 1389.08Q3
906زندگی198 1389.09Q3
907سامانیان66 1389.09Q3
908ادبیات شفاهی60 1389.10Q3
909تصریف60 1389.10Q3
910فتوت60 1389.10Q3
911معتزله114 1389.11Q3
912مغولان54 1389.11Q3
913آیه48 1389.13Q3
914بافت زبانی48 1389.13Q3
915دقت48 1389.13Q3
916شعر عرفانی96 1389.13Q3
917فرهنگ سازمانی96 1389.13Q3
918نوآوری234 1389.13Q3
919متنبی138 1389.13Q3
920نقد ادبی714 1389.13Q3
921آذربایجان42 1389.14Q3
922ادغام42 1389.14Q3
923امروالقیس42 1389.14Q3
924تحلیل ساختاری84 1389.14Q3
925سویا42 1389.14Q3
926طبقه42 1389.14Q3
927وزارت42 1389.14Q3
928تاثیر و تاثر78 1389.15Q3
929جهانی شدن150 1389.16Q3
930روش شناسی150 1389.16Q3
931بافت موقعیتی36 1389.17Q3
932تطبیقی36 1389.17Q3
933خلافت عباسی36 1389.17Q3
934دستور نقش گرا36 1389.17Q3
935دکارت36 1389.17Q3
936رثا36 1389.17Q3
937رقابت36 1389.17Q3
938زبان محاوره36 1389.17Q3
939غزل فارسی36 1389.17Q3
940معراج نامه36 1389.17Q3
941وجه شبه36 1389.17Q3
942کشش جبرانی36 1389.17Q3
943گفتمان ادبی36 1389.17Q3
944کرمان96 1389.19Q3
945آرزو30 1389.20Q3
946الأدب العربی30 1389.20Q3
947الهام90 1389.20Q3
948تنوع30 1389.20Q3
949رده بندی30 1389.20Q3
950صیرورت30 1389.20Q3
951ضرورت30 1389.20Q3
952مشبه30 1389.20Q3
953معیار60 1389.20Q3
954نفی60 1389.20Q3
955کانونی شدگی30 1389.20Q3
956واژه198 1389.21Q3
957معراج84 1389.21Q3
958تابو54 1389.22Q3
959تکیه54 1389.22Q3
960ژرف ساخت78 1389.23Q3
961نیما228 1389.24Q3
962آزادی276 1389.24Q3
963ابداع24 1389.25Q3
964ابراهیم24 1389.25Q3
965ابراهیم ادهم24 1389.25Q3
966احساس تنهایی24 1389.25Q3
967الشعر السیاسی24 1389.25Q3
968الغزل24 1389.25Q3
969اهل بیت48 1389.25Q3
970بزرگمهر24 1389.25Q3
971بکت24 1389.25Q3
972بیگانه24 1389.25Q3
973حل تحلیلی24 1389.25Q3
974حیث واقع24 1389.25Q3
975رهایی24 1389.25Q3
976زئولیت24 1389.25Q3
977زبان نمادین24 1389.25Q3
978سیستم‌های اطلاعاتی24 1389.25Q3
979شیخ24 1389.25Q3
980شیخ اشراق48 1389.25Q3
981طنز و مطایبه24 1389.25Q3
982عرفان عاشقانه24 1389.25Q3
983عناصر فرهنگی48 1389.25Q3
984فراگیری24 1389.25Q3
985مازندرانی24 1389.25Q3
986مسائل اجتماعی24 1389.25Q3
987موش و گربه24 1389.25Q3
988مکتب فرانسوی24 1389.25Q3
989هستی72 1389.25Q3
990پذیرش24 1389.25Q3
991پهلوان24 1389.25Q3
992پیش گویی24 1389.25Q3
993گونه24 1389.25Q3
994یشت24 1389.25Q3
995فعل246 1389.27Q3
996آسمان66 1389.27Q3
997اشتقاق132 1389.27Q3
998روایات66 1389.27Q3
999واژه سازی108 1389.28Q3
1000تصویرگری42 1389.29Q3
1001طلب42 1389.29Q3
1002قناعت42 1389.29Q3
1003مانی42 1389.29Q3
1004مذهب84 1389.29Q3
1005پروست42 1389.29Q3
1006کوه42 1389.29Q3
1007ترجمه1278 1389.29Q3
1008دستور زبان فارسی144 1389.29Q3
1009فضا102 1389.29Q3
1010ادبیات فارسی366 1389.30Q3
1011مقایسه162 1389.30Q3
1012تاریخ ادبیات60 1389.30Q3
1013وام واژه60 1389.30Q3
1014فرهنگ618 1389.30Q3
1015ادبیات786 1389.31Q3
1016موسیقی468 1389.31Q3
1017اشاعره90 1389.33Q3
1018التقاط36 1389.33Q3
1019انسان معاصر54 1389.33Q3
1020جنگ جهانی اول36 1389.33Q3
1021حروف جر36 1389.33Q3
1022خاک54 1389.33Q3
1023دوزخ36 1389.33Q3
1024زمان دستوری36 1389.33Q3
1025شناخت144 1389.33Q3
1026طب36 1389.33Q3
1027عدل54 1389.33Q3
1028علم بلاغت36 1389.33Q3
1029فرهنگ عامه126 1389.33Q3
1030موازنه36 1389.33Q3
1031نفس اماره36 1389.33Q3
1032وقت36 1389.33Q3
1033ویکتور هوگو36 1389.33Q3
1034چین54 1389.33Q3
1035مدرنیسم174 1389.34Q3
1036توصیف186 1389.35Q3
1037شعر عربی330 1389.36Q3
1038سنایی غزنوی114 1389.37Q3
1039آز48 1389.38Q3
1040رباعیات96 1389.38Q3
1041نجوم48 1389.38Q3
1042شعر نو300 1389.38Q3
1043تاریخ نگاری108 1389.39Q3
1044اشاره30 1389.40Q3
1045الشعر الفارسی30 1389.40Q3
1046الفخر30 1389.40Q3
1047امریکا30 1389.40Q3
1048امید60 1389.40Q3
1049جرجی زیدان30 1389.40Q3
1050دوره صفویه30 1389.40Q3
1051راوی300 1389.40Q3
1052زبان‌های ایرانی30 1389.40Q3
1053سیبویه30 1389.40Q3
1054ماده تاریخ30 1389.40Q3
1055نقد ساختاری30 1389.40Q3
1056وحدت وجود330 1389.40Q3
1057کهن گرایی30 1389.40Q3
1058زبان1032 1389.42Q3
1059تاریخ جهانگشای جوینی42 1389.43Q3
1060تعهد سازمانی84 1389.43Q3
1061تغییر اقلیم42 1389.43Q3
1062خشونت84 1389.43Q3
1063مرگ اندیشی42 1389.43Q3
1064مرید42 1389.43Q3
1065تجربه دینی54 1389.44Q3
1066زمان و مکان54 1389.44Q3
1067سارتر54 1389.44Q3
1068علم162 1389.44Q3
1069هخامنشیان54 1389.44Q3
1070ایجاز120 1389.45Q3
1071بازنمایی120 1389.45Q3
1072ریشه شناسی120 1389.45Q3
1073بوستان سعدی66 1389.45Q3
1074برنج90 1389.47Q3
1075ارسطو102 1389.47Q3
1076الشعر102 1389.47Q3
1077شبه قاره102 1389.47Q3
1078لحن102 1389.47Q3
1079ابن سینا138 1389.48Q3
1080آرایه‌های ادبی96 1389.50Q3
1081آنتوسیانین24 1389.50Q3
1082ابوالفرج رونی24 1389.50Q3
1083اثر ادبی36 1389.50Q3
1084ادبیات عربی108 1389.50Q3
1085ادبیات متعهد24 1389.50Q3
1086ازدواج96 1389.50Q3
1087استقلال24 1389.50Q3
1088اصطلاحات دیوانی24 1389.50Q3
1089الجزایر24 1389.50Q3
1090امثال36 1389.50Q3
1091تثبیت24 1389.50Q3
1092تصریح48 1389.50Q3
1093تغذیه24 1389.50Q3
1094تقدیر24 1389.50Q3
1095تموز36 1389.50Q3
1096توبه60 1389.50Q3
1097ثعالبی24 1389.50Q3
1098جن24 1389.50Q3
1099خرابات24 1389.50Q3
1100داستان نویسی معاصر ایران24 1389.50Q3
1101دوزبانه24 1389.50Q3
1102رفتار36 1389.50Q3
1103روی ماه خداوند را ببوس24 1389.50Q3
1104رویکرد انتقادی24 1389.50Q3
1105ریشه24 1389.50Q3
1106زردشت24 1389.50Q3
1107ساختار گرایی36 1389.50Q3
1108سبب24 1389.50Q3
1109سببی24 1389.50Q3
1110سهروردی144 1389.50Q3
1111شکوائیه24 1389.50Q3
1112صورت گرایی48 1389.50Q3
1113مسعود غزنوی36 1389.50Q3
1114ناظم حکمت24 1389.50Q3
1115نهی24 1389.50Q3
1116همگرایی60 1389.50Q3
1117هوشنگ ابتهاج24 1389.50Q3
1118پیر مغان24 1389.50Q3
1119کسب24 1389.50Q3
1120کنشگر36 1389.50Q3
1121یوسف48 1389.50Q3
1122یوسف و زلیخا36 1389.50Q3
1123رمز282 1389.51Q3
1124تلمیح126 1389.52Q3
1125قرآن984 1389.52Q3
1126بدبینی90 1389.53Q3
1127زیبایی90 1389.53Q3
1128نگرش180 1389.53Q3
1129نقد شعر78 1389.54Q3
1130سپهری144 1389.54Q3
1131تفکر66 1389.55Q3
1132شیراز66 1389.55Q3
1133کودکی66 1389.55Q3
1134رئالیسم174 1389.55Q3
1135آرمانشهر54 1389.56Q3
1136اعتراض54 1389.56Q3
1137زبانشناسی54 1389.56Q3
1138تربیت42 1389.57Q3
1139جغرافیا42 1389.57Q3
1140خطاب42 1389.57Q3
1141داستان پردازی42 1389.57Q3
1142دیدگاه42 1389.57Q3
1143روان کاوی42 1389.57Q3
1144ساختار نحوی42 1389.57Q3
1145غربت42 1389.57Q3
1146نقد اجتماعی42 1389.57Q3
1147هجا114 1389.58Q3
1148اقبال لاهوری72 1389.58Q3
1149تحلیل عاملی72 1389.58Q3
1150رودکی246 1389.59Q3
1151اسم60 1389.60Q3
1152اصطلاح60 1389.60Q3
1153اقتدار30 1389.60Q3
1154الشعر الجاهلی30 1389.60Q3
1155بلخ30 1389.60Q3
1156بومی گرایی30 1389.60Q3
1157تداخل30 1389.60Q3
1158خسرو30 1389.60Q3
1159زندگی روزمره30 1389.60Q3
1160سازه30 1389.60Q3
1161ساقی30 1389.60Q3
1162سرمایه30 1389.60Q3
1163سیستان30 1389.60Q3
1164شالوده شکنی60 1389.60Q3
1165عصر جاهلی30 1389.60Q3
1166علوم سیاسی30 1389.60Q3
1167فر30 1389.60Q3
1168فساد30 1389.60Q3
1169فعل مجهول30 1389.60Q3
1170قطران تبریزی30 1389.60Q3
1171مسعود سعد سلمان30 1389.60Q3
1172نیکل30 1389.60Q3
1173هشت کتاب30 1389.60Q3
1174کشتارگاه30 1389.60Q3
1175کلسیم30 1389.60Q3
1176گشتاسپ30 1389.60Q3
1177طبیعت306 1389.61Q3
1178اشعار78 1389.62Q3
1179عثمانی78 1389.62Q3
1180ابوالفضل بیهقی48 1389.63Q3
1181حدیقه96 1389.63Q3
1182کلیات شمس48 1389.63Q3
1183عارف114 1389.63Q3
1184حیرت66 1389.64Q3
1185صبر66 1389.64Q3
1186معرفت216 1389.64Q3
1187خیام276 1389.65Q3
1188ساختار822 1389.66Q3
1189ابوالقاسم شابی36 1389.67Q3
1190التناص54 1389.67Q3
1191انگیزش54 1389.67Q3
1192بافت موقعیت36 1389.67Q3
1193تکامل36 1389.67Q3
1194دیرش36 1389.67Q3
1195زبان شعر54 1389.67Q3
1196سازمان36 1389.67Q3
1197سیر36 1389.67Q3
1198شطح108 1389.67Q3
1199شطحیات36 1389.67Q3
1200صلح54 1389.67Q3
1201قلم36 1389.67Q3
1202ماده36 1389.67Q3
1203میترا36 1389.67Q3
1204ناهمگونی36 1389.67Q3
1205گروه فعلی54 1389.67Q3
1206هرمنوتیک186 1389.68Q3
1207بافت174 1389.69Q3
1208انسان شناسی78 1389.69Q3
1209استعاره690 1389.70Q3
1210عین القضات60 1389.70Q3
1211مضامین مشترک60 1389.70Q3
1212کرامات60 1389.70Q3
1213نثر102 1389.71Q3
1214اندیشه144 1389.71Q3
1215شعر1782 1389.71Q3
1216اقتصاد84 1389.71Q3
1217برنامه درسی126 1389.71Q3
1218سندباد42 1389.71Q3
1219شعر کلاسیک84 1389.71Q3
1220موسیقی بیرونی42 1389.71Q3
1221هستی شناسی126 1389.71Q3
1222پایه66 1389.73Q3
1223گیلان66 1389.73Q3
1224جذب سطحی90 1389.73Q3
1225مکان114 1389.74Q3
1226الرمزیة24 1389.75Q3
1227الواقعیة24 1389.75Q3
1228الوطن24 1389.75Q3
1229انار24 1389.75Q3
1230اندازه شرکت24 1389.75Q3
1231اهداف24 1389.75Q3
1232ایزدمهر24 1389.75Q3
1233باران24 1389.75Q3
1234تاثر24 1389.75Q3
1235تاریخی24 1389.75Q3
1236جوینی24 1389.75Q3
1237حباب24 1389.75Q3
1238حسنک وزیر24 1389.75Q3
1239خودآگاهی48 1389.75Q3
1240دو زبانگی24 1389.75Q3
1241رشته تحصیلی24 1389.75Q3
1242روشنفکر24 1389.75Q3
1243زاویه دید192 1389.75Q3
1244شاعران24 1389.75Q3
1245شرح شطحیات24 1389.75Q3
1246شریعتی24 1389.75Q3
1247شعر نو فارسی24 1389.75Q3
1248غم24 1389.75Q3
1249فرید24 1389.75Q3
1250لبنان24 1389.75Q3
1251مرادی کرمانی24 1389.75Q3
1252معناشناسی168 1389.75Q3
1253مورفومتری24 1389.75Q3
1254مکاتب ادبی24 1389.75Q3
1255نشان داری24 1389.75Q3
1256هندوستان120 1389.75Q3
1257کشف24 1389.75Q3
1258گردو24 1389.75Q3
1259ادبیات داستانی270 1389.76Q3
1260مطالعات ترجمه78 1389.77Q3
1261انقلاب مشروطه54 1389.78Q3
1262تک گویی درونی54 1389.78Q3
1263خبر54 1389.78Q3
1264سیاست300 1389.78Q3
1265انسان438 1389.78Q3
1266امثال و حکم84 1389.79Q3
1267سایه144 1389.79Q3
1268آفلاتوکسین30 1389.80Q3
1269الوصف30 1389.80Q3
1270تحلیل مقابله‌ای30 1389.80Q3
1271تذکره60 1389.80Q3
1272داستان عامیانه30 1389.80Q3
1273دربار30 1389.80Q3
1274رده شناسی زبان30 1389.80Q3
1275ریتم30 1389.80Q3
1276زبان عربی360 1389.80Q3
1277ساختار سرمایه30 1389.80Q3
1278ساختارگرایی تکوینی30 1389.80Q3
1279سیاه30 1389.80Q3
1280شهر آشوب30 1389.80Q3
1281عدد30 1389.80Q3
1282عدم قطعیت60 1389.80Q3
1283فرج بعد از شدت30 1389.80Q3
1284لیلی30 1389.80Q3
1285مدیحه سرایی30 1389.80Q3
1286معنی بیگانه30 1389.80Q3
1287مهارت‌های ارتباطی30 1389.80Q3
1288کریم خان زند30 1389.80Q3
1289انواع ادبی156 1389.81Q3
1290دریا66 1389.82Q3
1291دل66 1389.82Q3
1292زهد102 1389.82Q3
1293واقع گرایی102 1389.82Q3
1294ادبیات مشروطه36 1389.83Q3
1295جداسازی36 1389.83Q3
1296روان شناسی زبان36 1389.83Q3
1297مشبه به36 1389.83Q3
1298گوجه فرنگی36 1389.83Q3
1299صور خیال300 1389.84Q3
1300تبریز78 1389.85Q3
1301شادی78 1389.85Q3
1302دستور زبان204 1389.85Q3
1303آهنگ42 1389.86Q3
1304ادراک42 1389.86Q3
1305اغراق42 1389.86Q3
1306عراق126 1389.86Q3
1307مصباح الهدایه42 1389.86Q3
1308منظومه عاشقانه42 1389.86Q3
1309نادر ابراهیمی42 1389.86Q3
1310نقد روانشناختی42 1389.86Q3
1311وفاداری42 1389.86Q3
1312کاربرد زبان42 1389.86Q3
1313کاووس42 1389.86Q3
1314کیفیت ترجمه42 1389.86Q3
1315گفتگو132 1389.86Q3
1316رده شناسی90 1389.87Q3
1317شعر معاصر فارسی180 1389.87Q3
1318هند186 1389.87Q3
1319ادبیات کودکان48 1389.88Q3
1320دریای خزر48 1389.88Q3
1321صحت48 1389.88Q3
1322طریقت48 1389.88Q3
1323گونه شناسی96 1389.88Q3
1324افلاطون150 1389.88Q3
1325تراژدی156 1389.88Q3
1326معادل یابی54 1389.89Q3
1327مقامات114 1389.89Q3
1328القرآن الکریم60 1389.90Q3
1329بهشت60 1389.90Q3
1330وصف120 1389.90Q3
1331مرگ522 1389.91Q3
1332خودکشی66 1389.91Q3
1333نبوت66 1389.91Q3
1334درک مطلب138 1389.91Q3
1335نشانه144 1389.92Q3
1336تجربه عرفانی78 1389.92Q3
1337منوچهری84 1389.93Q3
1338نوشتار84 1389.93Q3
1339قلب90 1389.93Q3
1340درونمایه96 1389.94Q3
1341مخاطب192 1389.94Q3
1342داستان912 1389.94Q3
1343تصوف636 1389.94Q3
1344ادب عربی108 1389.94Q3
1345تشبیه648 1389.94Q3
1346روایی108 1389.94Q3
1347رضایت شغلی138 1389.96Q3
1348سهراب سپهری330 1389.96Q3
1349ابهام198 1390.00Q3
1350اتوبیوگرافی24 1390.00Q3
1351استعمار114 1390.00Q3
1352اسدی طوسی24 1390.00Q3
1353اصطلاحات عرفانی54 1390.00Q3
1354اصول اخلاقی24 1390.00Q3
1355اضافه24 1390.00Q3
1356العراق36 1390.00Q3
1357المدح24 1390.00Q3
1358الکویت24 1390.00Q3
1359امیرخسرو36 1390.00Q3
1360باشلار42 1390.00Q3
1361بحر36 1390.00Q3
1362برادرکشی24 1390.00Q3
1363بسامد120 1390.00Q3
1364تئوفیل گوتیه24 1390.00Q3
1365ترجمه شعر24 1390.00Q3
1366تقدیرگرایی24 1390.00Q3
1367تمایز36 1390.00Q3
1368تنزیه24 1390.00Q3
1369توانایی ترجمه24 1390.00Q3
1370توتم36 1390.00Q3
1371تورات36 1390.00Q3
1372تیشتر30 1390.00Q3
1373جانوران24 1390.00Q3
1374جناس114 1390.00Q3
1375حب الهی30 1390.00Q3
1376حسامیزی36 1390.00Q3
1377حق72 1390.00Q3
1378حکایات24 1390.00Q3
1379خصایص سبکی24 1390.00Q3
1380دنیاگرایی24 1390.00Q3
1381دیوان ناصرخسرو24 1390.00Q3
1382روانی24 1390.00Q3
1383روی48 1390.00Q3
1384رویکرد24 1390.00Q3
1385ریا30 1390.00Q3
1386زبان آلمانی30 1390.00Q3
1387زبان حماسی24 1390.00Q3
1388زولا42 1390.00Q3
1389سازگاری24 1390.00Q3
1390سبک شعر54 1390.00Q3
1391سرخ24 1390.00Q3
1392سطح فکری36 1390.00Q3
1393سیاست خارجی24 1390.00Q3
1394سینمای ایران30 1390.00Q3
1395شبستری36 1390.00Q3
1396شعر المقاومة24 1390.00Q3
1397شعر غنایی78 1390.00Q3
1398شهرزاد36 1390.00Q3
1399ضبط24 1390.00Q3
1400عزالدین مناصره24 1390.00Q3
1401عزلت24 1390.00Q3
1402عصر صفوی24 1390.00Q3
1403عصیان36 1390.00Q3
1404عناصر غذایی36 1390.00Q3
1405فراخوانی30 1390.00Q3
1406فردیت36 1390.00Q3
1407فیه ما فیه36 1390.00Q3
1408قزوین30 1390.00Q3
1409مارکسیسم24 1390.00Q3
1410مجهول54 1390.00Q3
1411محیط کشت36 1390.00Q3
1412مردم60 1390.00Q3
1413معنا شناسی36 1390.00Q3
1414مقالات پژوهشی24 1390.00Q3
1415مقام24 1390.00Q3
1416منطق54 1390.00Q3
1417میان رشته24 1390.00Q3
1418میکروسکوپ الکترونی30 1390.00Q3
1419ناامیدی24 1390.00Q3
1420نابرابری36 1390.00Q3
1421ناسیونالیسم30 1390.00Q3
1422نامه72 1390.00Q3
1423نظریه پردازی24 1390.00Q3
1424نیهیلیسم24 1390.00Q3
1425هنجارها24 1390.00Q3
1426ولی66 1390.00Q3
1427پتاسیم42 1390.00Q3
1428پوچی42 1390.00Q3
1429پژوهش میان رشته‌ای30 1390.00Q3
1430پیامبر اعظم (ص)24 1390.00Q3
1431پیامبران36 1390.00Q3
1432پیر126 1390.00Q3
1433کلام120 1390.00Q3
1434کلون سازی30 1390.00Q3
1435کلیدواژه عربی: الأدب المقارن30 1390.00Q3
1436گذشته42 1390.00Q3
1437گرایش42 1390.00Q3
1438یادگیری واژگان30 1390.00Q3
1439یاس30 1390.00Q3
1440یقین24 1390.00Q3
1441تصویر486 1390.02Q3
1442سنایی630 1390.03Q3
1443عرفان1872 1390.03Q3
1444تمثیل510 1390.05Q3
1445شعر مشروطه108 1390.06Q3
1446حافظ1068 1390.06Q3
1447زبان عرفانی102 1390.06Q3
1448مثنوی1134 1390.07Q3
1449آداب و رسوم84 1390.07Q3
1450تصویرسازی84 1390.07Q3
1451عروض156 1390.08Q3
1452غزلیات150 1390.08Q3
1453نقاب132 1390.09Q3
1454نقد ترجمه126 1390.10Q3
1455هدایت126 1390.10Q3
1456تمهیدات60 1390.10Q3
1457ارزیابی114 1390.11Q3
1458فریدون114 1390.11Q3
1459مضمون228 1390.11Q3
1460هجو114 1390.11Q3
1461القرآن48 1390.13Q3
1462رویا192 1390.13Q3
1463مینی مالیسم48 1390.13Q3
1464اوستا234 1390.13Q3
1465اساطیر ایرانی42 1390.14Q3
1466حقیقت168 1390.14Q3
1467درد42 1390.14Q3
1468دولت آبادی84 1390.14Q3
1469شتر42 1390.14Q3
1470عملکرد294 1390.14Q3
1471غزل نو42 1390.14Q3
1472قید84 1390.14Q3
1473لفظ42 1390.14Q3
1474وطن162 1390.15Q3
1475جامی198 1390.15Q3
1476رنگ192 1390.16Q3
1477حدیقه الحقیقه114 1390.16Q3
1478محتوا264 1390.16Q3
1479قصه222 1390.16Q3
1480SDS-PAGE36 1390.17Q3
1481ادبیات نمایشی72 1390.17Q3
1482ایرانیان36 1390.17Q3
1483جام36 1390.17Q3
1484دال36 1390.17Q3
1485دانشور72 1390.17Q3
1486دایره36 1390.17Q3
1487رویت36 1390.17Q3
1488سبک عراقی144 1390.17Q3
1489شاه نامه36 1390.17Q3
1490صحت دستوری36 1390.17Q3
1491فیه مافیه36 1390.17Q3
1492کاریکلماتور36 1390.17Q3
1493سبک852 1390.17Q3
1494زیبایی شناسی276 1390.17Q3
1495مشروطه138 1390.17Q3
1496المرأة66 1390.18Q3
1497صنایع ادبی66 1390.18Q3
1498فارسی میانه66 1390.18Q3
1499دیوان288 1390.19Q3
1500سلجوقیان96 1390.19Q3
1501وجه96 1390.19Q3
1502زمان510 1390.19Q3
1503تحول126 1390.19Q3
1504کرامت126 1390.19Q3
1505مقاومت156 1390.19Q3
1506نمایشنامه156 1390.19Q3
1507میان رشته‌ای186 1390.19Q3
1508آرایه ادبی30 1390.20Q3
1509آغازگر30 1390.20Q3
1510اغتنام فرصت30 1390.20Q3
1511انشا60 1390.20Q3
1512انگاره30 1390.20Q3
1513تاریخ کاشت30 1390.20Q3
1514تعلیمی30 1390.20Q3
1515جانشینی30 1390.20Q3
1516حالت30 1390.20Q3
1517حقیقت محمدی30 1390.20Q3
1518دعا60 1390.20Q3
1519روابط خارجی30 1390.20Q3
1520روانکاوی30 1390.20Q3
1521رودابه30 1390.20Q3
1522شعر زنان30 1390.20Q3
1523شناسایی30 1390.20Q3
1524صعالیک30 1390.20Q3
1525صلاح عبدالصبور30 1390.20Q3
1526عرب30 1390.20Q3
1527علوم اجتماعی30 1390.20Q3
1528فیل30 1390.20Q3
1529قبیله30 1390.20Q3
1530ماهی سفید30 1390.20Q3
1531مجازات30 1390.20Q3
1532مکتب آمریکایی30 1390.20Q3
1533میرزاده عشقی90 1390.20Q3
1534نسخ خطی60 1390.20Q3
1535نیتروژن30 1390.20Q3
1536واژه بست30 1390.20Q3
1537پادشاه30 1390.20Q3
1538پروتئین60 1390.20Q3
1539کهن نمونه30 1390.20Q3
1540هفت پیکر294 1390.20Q3
1541ترجمه ادبی114 1390.21Q3
1542سیمرغ114 1390.21Q3
1543تغزل84 1390.21Q3
1544سمبل84 1390.21Q3
1545حروف54 1390.22Q3
1546پنبه54 1390.22Q3
1547شهود132 1390.23Q3
1548نور156 1390.23Q3
1549حکایت282 1390.23Q3
1550بیهقی102 1390.24Q3
1551تحلیل204 1390.24Q3
1552آبیاری24 1390.25Q3
1553آیین72 1390.25Q3
1554آیینه24 1390.25Q3
1555اجتماعی48 1390.25Q3
1556الأدب المقارن)48 1390.25Q3
1557التکرار24 1390.25Q3
1558بدیعیه24 1390.25Q3
1559براندازی زمان24 1390.25Q3
1560بغداد24 1390.25Q3
1561بیضه24 1390.25Q3
1562تحول معنایی48 1390.25Q3
1563تشیع144 1390.25Q3
1564جای خالی سلوچ96 1390.25Q3
1565جبر و اختیار72 1390.25Q3
1566حاجب24 1390.25Q3
1567حماسه دینی24 1390.25Q3
1568حمید مصدق48 1390.25Q3
1569خاورشناسان24 1390.25Q3
1570ده نامه24 1390.25Q3
1571رشته24 1390.25Q3
1572رویکرد شناختی24 1390.25Q3
1573زبان شناسی اجتماعی24 1390.25Q3
1574زبان پریشی24 1390.25Q3
1575زلیخا24 1390.25Q3
1576سالمندان24 1390.25Q3
1577شاه نامه فردوسی24 1390.25Q3
1578عاشقانه24 1390.25Q3
1579عدالت سازمانی48 1390.25Q3
1580فلسفه سیاسی24 1390.25Q3
1581قاآنی24 1390.25Q3
1582مقایسه سبکی24 1390.25Q3
1583نجم رازی24 1390.25Q3
1584نقد ساختارگرا24 1390.25Q3
1585هالیدی48 1390.25Q3
1586والتر بنیامین24 1390.25Q3
1587پول24 1390.25Q3
1588کودکان48 1390.25Q3
1589شعر فارسی876 1390.27Q3
1590تاریخ330 1390.27Q3
1591توازن66 1390.27Q3
1592قافیه198 1390.27Q3
1593اساطیر ایران42 1390.29Q3
1594انگلستان42 1390.29Q3
1595تولد دوباره42 1390.29Q3
1596جمالزاده42 1390.29Q3
1597ذکر84 1390.29Q3
1598زبان شناسی کاربردی42 1390.29Q3
1599زبان و ادبیات فارسی42 1390.29Q3
1600شعر حافظ84 1390.29Q3
1601شعر مدرن42 1390.29Q3
1602قربانی42 1390.29Q3
1603مصطفی مستور42 1390.29Q3
1604نظریه ادبی126 1390.29Q3
1605یادگیری زبان دوم42 1390.29Q3
1606تخیل348 1390.29Q3
1607نگارش102 1390.29Q3
1608افسانه120 1390.30Q3
1609سمک عیار60 1390.30Q3
1610قصیده300 1390.30Q3
1611نظامی گنجوی198 1390.30Q3
1612برجسته سازی276 1390.30Q3
1613مشارکت سیاسی78 1390.31Q3
1614نقد روان شناختی78 1390.31Q3
1615جوجه گوشتی96 1390.31Q3
1616قدرت264 1390.32Q3
1617ناتورالیسم150 1390.32Q3
1618استان گلستان36 1390.33Q3
1619استغراق36 1390.33Q3
1620بحتری36 1390.33Q3
1621تاریخ نویسی36 1390.33Q3
1622تعارض72 1390.33Q3
1623تفاوت54 1390.33Q3
1624داریوش36 1390.33Q3
1625دانشگاه108 1390.33Q3
1626دهقانان36 1390.33Q3
1627رئالیسم جادویی90 1390.33Q3
1628روش مستقیم36 1390.33Q3
1629زبان ترکی36 1390.33Q3
1630سندبادنامه36 1390.33Q3
1631صفت108 1390.33Q3
1632عدالت اجتماعی36 1390.33Q3
1633مشارکت108 1390.33Q3
1634نظم فارسی36 1390.33Q3
1635نقد اسطوره‌ای108 1390.33Q3
1636هنجار54 1390.33Q3
1637کلمات مرکب36 1390.33Q3
1638گندم126 1390.33Q3
1639ترکیب138 1390.35Q3
1640مولوی1386 1390.35Q3
1641امام علی (ع)102 1390.35Q3
1642غزالی102 1390.35Q3
1643مصر102 1390.35Q3
1644مخزن الاسرار84 1390.36Q3
1645سووشون114 1390.37Q3
1646ماه48 1390.38Q3
1647واژگان126 1390.38Q3
1648اهریمن78 1390.38Q3
1649بیان156 1390.38Q3
1650پایداری156 1390.38Q3
1651پیرنگ246 1390.39Q3
1652بیدل دهلوی138 1390.39Q3
1653اجتماع180 1390.40Q3
1654افسانه‌ها30 1390.40Q3
1655الشعر العربی المعاصر30 1390.40Q3
1656خرد120 1390.40Q3
1657داراب نامه30 1390.40Q3
1658رمانتیسیسم30 1390.40Q3
1659سبک نگارش30 1390.40Q3
1660شب60 1390.40Q3
1661شروح مثنوی30 1390.40Q3
1662شعر روایی30 1390.40Q3
1663قصاص30 1390.40Q3
1664قصه عامیانه30 1390.40Q3
1665مشهد30 1390.40Q3
1666مضامین شعری30 1390.40Q3
1667نام60 1390.40Q3
1668نمود فعل30 1390.40Q3
1669نوع شناسی30 1390.40Q3
1670همدان30 1390.40Q3
1671واژگان دخیل30 1390.40Q3
1672پهلوی60 1390.40Q3
1673یادگیری مشارکتی30 1390.40Q3
1674درون مایه192 1390.41Q3
1675آشنایی زدایی336 1390.41Q3
1676مدح174 1390.41Q3
1677رباعی144 1390.42Q3
1678منوچهری دامغانی72 1390.42Q3
1679نظم114 1390.42Q3
1680ایزدبانو42 1390.43Q3
1681ایلیا ابوماضی42 1390.43Q3
1682ایهام210 1390.43Q3
1683رمانس42 1390.43Q3
1684شعر اجتماعی42 1390.43Q3
1685ملی گرایی42 1390.43Q3
1686من42 1390.43Q3
1687نشانه - معناشناسی42 1390.43Q3
1688نهج البلاغه168 1390.43Q3
1689نماد924 1390.44Q3
1690احمد شوقی54 1390.44Q3
1691رویکرد ارتباطی54 1390.44Q3
1692عاطفه120 1390.45Q3
1693تاثیرپذیری132 1390.45Q3
1694نقد جامعه شناختی66 1390.45Q3
1695پی رفت66 1390.45Q3
1696کلروفیل66 1390.45Q3
1697نقد552 1390.46Q3
1698حکمت210 1390.46Q3
1699بازنویسی78 1390.46Q3
1700کلیدر90 1390.47Q3
1701ادب فارسی114 1390.47Q3
1702گروه اسمی114 1390.47Q3
1703سعدی930 1390.48Q3
1704ولایت162 1390.48Q3
1705شخصیت672 1390.49Q3
1706None24 1390.50Q3
1707آتشی24 1390.50Q3
1708آزادی خواهی24 1390.50Q3
1709آلفا آمیلاز24 1390.50Q3
1710آمریکای لاتین24 1390.50Q3
1711ابن خفاجه24 1390.50Q3
1712ابومسلم نامه24 1390.50Q3
1713اخلاقی24 1390.50Q3
1714استدلال60 1390.50Q3
1715اهرم مالی24 1390.50Q3
1716اوضاع اجتماعی24 1390.50Q3
1717بازبینی24 1390.50Q3
1718بودلر24 1390.50Q3
1719تبارشناسی36 1390.50Q3
1720تخلص60 1390.50Q3
1721تناص24 1390.50Q3
1722جمیل صدقی الزهاوی24 1390.50Q3
1723خورشید108 1390.50Q3
1724داستان معاصر24 1390.50Q3
1725دانته36 1390.50Q3
1726دوبیتی36 1390.50Q3
1727دیو108 1390.50Q3
1728زن672 1390.50Q3
1729ساختگرایی36 1390.50Q3
1730صدای پای آب24 1390.50Q3
1731عصاره24 1390.50Q3
1732فارابی36 1390.50Q3
1733فرهنگ لغت24 1390.50Q3
1734فروزانفر24 1390.50Q3
1735لیکاف24 1390.50Q3
1736مجاز168 1390.50Q3
1737محاکات36 1390.50Q3
1738محور هم نشینی24 1390.50Q3
1739مخاطب شناسی24 1390.50Q3
1740مناقب العارفین24 1390.50Q3
1741نثر صوفیانه36 1390.50Q3
1742نسبیت24 1390.50Q3
1743نظامی گنجه‌ای24 1390.50Q3
1744نیایش24 1390.50Q3
1745همنشینی36 1390.50Q3
1746پارس24 1390.50Q3
1747چشتیه36 1390.50Q3
1748کاتالاز36 1390.50Q3
1749کادمیوم24 1390.50Q3
1750کتاب‌های درسی48 1390.50Q3
1751کمونیسم24 1390.50Q3
1752گاهان48 1390.50Q3
1753گونه‌های ادبی24 1390.50Q3
1754گویش شناسی24 1390.50Q3
1755جنگ210 1390.51Q3
1756کنایه336 1390.52Q3
1757زبان فارسی984 1390.52Q3
1758عرفان و تصوف138 1390.52Q3
1759فرم114 1390.53Q3
1760قصاید114 1390.53Q3
1761طنز594 1390.54Q3
1762وزن246 1390.54Q3
1763اسرارالتوحید78 1390.54Q3
1764اعتماد اجتماعی132 1390.55Q3
1765عوامل اجتماعی66 1390.55Q3
1766ناصر خسرو132 1390.55Q3
1767شیرین54 1390.56Q3
1768DFT42 1390.57Q3
1769احمد مطر84 1390.57Q3
1770ادیسه42 1390.57Q3
1771القصة القصیرة42 1390.57Q3
1772بلاغت فارسی42 1390.57Q3
1773خاقانی شروانی84 1390.57Q3
1774شعر جاهلی84 1390.57Q3
1775قصر42 1390.57Q3
1776مکاشفه42 1390.57Q3
1777مکالمه42 1390.57Q3
1778مکتب وقوع42 1390.57Q3
1779هژمونی42 1390.57Q3
1780کتاب42 1390.57Q3
1781بوستان198 1390.58Q3
1782آرمان شهر72 1390.58Q3
1783افغانستان72 1390.58Q3
1784معشوق144 1390.58Q3
1785ادبی30 1390.60Q3
1786ارزیابی کیفیت ترجمه30 1390.60Q3
1787اصطلاحات30 1390.60Q3
1788بهرام گور30 1390.60Q3
1789تحریف30 1390.60Q3
1790حاکم30 1390.60Q3
1791داوری30 1390.60Q3
1792رئالیسم سوسیالیستی30 1390.60Q3
1793روساخت30 1390.60Q3
1794زبان شناسی مقابله‌ای30 1390.60Q3
1795زبان عرفان30 1390.60Q3
1796زیرنویس30 1390.60Q3
1797ساختارگرایی450 1390.60Q3
1798سیاق30 1390.60Q3
1799شاعران معاصر30 1390.60Q3
1800فرهنگی30 1390.60Q3
1801محبت60 1390.60Q3
1802مطالعات بین رشته‌ای30 1390.60Q3
1803موسی30 1390.60Q3
1804نقد روان کاوانه30 1390.60Q3
1805گوساله30 1390.60Q3
1806گیاهان30 1390.60Q3
1807نظامی774 1390.60Q3
1808مثنوی معنوی342 1390.61Q3
1809آل احمد48 1390.63Q3
1810ظلم48 1390.63Q3
1811معاصر48 1390.63Q3
1812آب162 1390.63Q3
1813هویت438 1390.63Q3
1814تنهایی66 1390.64Q3
1815منطق مکالمه66 1390.64Q3
1816تصحیح432 1390.64Q3
1817انسان کامل240 1390.65Q3
1818ابراهیم گلستان36 1390.67Q3
1819افراسیاب36 1390.67Q3
1820الروایة36 1390.67Q3
1821بازگشت36 1390.67Q3
1822بیگانه سازی36 1390.67Q3
1823تاریخ بیهقی342 1390.67Q3
1824تفکر انتقادی90 1390.67Q3
1825جواهری36 1390.67Q3
1826سودابه54 1390.67Q3
1827شعر معاصر عربی180 1390.67Q3
1828علوم انسانی90 1390.67Q3
1829لوکلزیو54 1390.67Q3
1830ملامتیه54 1390.67Q3
1831نقاشی108 1390.67Q3
1832هنجارشکنی36 1390.67Q3
1833قرآن کریم390 1390.68Q3
1834مهاجرت186 1390.68Q3
1835مولانا954 1390.69Q3
1836ذهن96 1390.69Q3
1837رستم348 1390.69Q3
1838ناخودآگاه174 1390.69Q3
1839ادب غنایی78 1390.69Q3
1840اسب78 1390.69Q3
1841هویت اجتماعی78 1390.69Q3
1842استقبال60 1390.70Q3
1843تضمین60 1390.70Q3
1844سیاب60 1390.70Q3
1845شر60 1390.70Q3
1846شرح60 1390.70Q3
1847غزلیات حافظ60 1390.70Q3
1848قهرمان180 1390.70Q3
1849هسته60 1390.70Q3
1850شاهنامه فردوسی570 1390.71Q3
1851سینما102 1390.71Q3
1852روایت1206 1390.71Q3
1853تجربه42 1390.71Q3
1854جیمز جویس42 1390.71Q3
1855حمله حیدری42 1390.71Q3
1856رمان سیاسی42 1390.71Q3
1857ساخت اطلاعی42 1390.71Q3
1858شعر معاصر عرب84 1390.71Q3
1859شیخ بهایی42 1390.71Q3
1860مسوولیت42 1390.71Q3
1861منظورشناسی42 1390.71Q3
1862هنجار گریزی42 1390.71Q3
1863ژنوتیپ42 1390.71Q3
1864کفر42 1390.71Q3
1865تکرار360 1390.72Q3
1866شریعت108 1390.72Q3
1867فروغ فرخزاد216 1390.72Q3
1868مطالعات میان رشته‌ای132 1390.73Q3
1869کلزا66 1390.73Q3
1870شفیعی کدکنی180 1390.73Q3
1871خاقانی690 1390.74Q3
1872حذف162 1390.74Q3
1873عدالت186 1390.74Q3
1874اخلاص24 1390.75Q3
1875ادراک حسی24 1390.75Q3
1876انسجام اجتماعی24 1390.75Q3
1877اژدها72 1390.75Q3
1878باده24 1390.75Q3
1879بازتاب24 1390.75Q3
1880باززایی24 1390.75Q3
1881بدر شاکر سیاب24 1390.75Q3
1882تحلیل الخطاب24 1390.75Q3
1883تغییر معنایی24 1390.75Q3
1884جامع التواریخ24 1390.75Q3
1885جامعه شناسی رمان24 1390.75Q3
1886جامعه شناسی زبان48 1390.75Q3
1887جمله مرکب48 1390.75Q3
1888جنس دستوری24 1390.75Q3
1889حماسه ملی24 1390.75Q3
1890خدایان24 1390.75Q3
1891خویشاوندی24 1390.75Q3
1892رمان جنگ24 1390.75Q3
1893روایتگری24 1390.75Q3
1894زبان بدن48 1390.75Q3
1895زمان روایت24 1390.75Q3
1896ساخت مجهول24 1390.75Q3
1897ساختار موضوعی24 1390.75Q3
1898شکل شناسی24 1390.75Q3
1899صدا24 1390.75Q3
1900صفات24 1390.75Q3
1901عرفان نظری48 1390.75Q3
1902عشق عذری24 1390.75Q3
1903معدود24 1390.75Q3
1904ملیت24 1390.75Q3
1905نسفی24 1390.75Q3
1906هما24 1390.75Q3
1907هنجارگریزی واژگانی24 1390.75Q3
1908پری بیوتیک24 1390.75Q3
1909ژک لکان24 1390.75Q3
1910کانون روایت48 1390.75Q3
1911گروتسک48 1390.75Q3
1912جریان سیال ذهن126 1390.76Q3
1913جمشید102 1390.76Q3
1914تصحیح متون78 1390.77Q3
1915صفویه240 1390.78Q3
1916برنامه کمینه گرا54 1390.78Q3
1917درک54 1390.78Q3
1918رباعیات خیام54 1390.78Q3
1919معنا324 1390.78Q3
1920گلشن راز54 1390.78Q3
1921تعلیم و تربیت192 1390.78Q3
1922ابوالعلاء معری30 1390.80Q3
1923اقتدارگرایی30 1390.80Q3
1924الحب30 1390.80Q3
1925المسرحیة30 1390.80Q3
1926اومانیسم30 1390.80Q3
1927ایلام60 1390.80Q3
1928بازار30 1390.80Q3
1929بوردیو30 1390.80Q3
1930تاجیکستان30 1390.80Q3
1931تشبیه تمثیل30 1390.80Q3
1932داستانک30 1390.80Q3
1933روشنفکری30 1390.80Q3
1934زمخشری30 1390.80Q3
1935شبکه واژگانی30 1390.80Q3
1936شخصیت داستان30 1390.80Q3
1937شوخ طبعی30 1390.80Q3
1938فنل30 1390.80Q3
1939فوتوریسم30 1390.80Q3
1940معارف60 1390.80Q3
1941مغول60 1390.80Q3
1942نمود واژگانی30 1390.80Q3
1943گاو شیری30 1390.80Q3
1944گلستان306 1390.80Q2
1945پسامدرنیسم126 1390.81Q2
1946جبران خلیل جبران96 1390.81Q2
1947انگیزه132 1390.82Q2
1948موتیف66 1390.82Q2
1949شاملو204 1390.82Q2
1950النقد الأدبی36 1390.83Q2
1951حافظ ابراهیم36 1390.83Q2
1952رندی36 1390.83Q2
1953سمبولیسم36 1390.83Q2
1954شازده احتجاب72 1390.83Q2
1955شیطان36 1390.83Q2
1956صائب144 1390.83Q2
1957عین القضات همدانی72 1390.83Q2
1958فرود36 1390.83Q2
1959لیلی و مجنون216 1390.83Q2
1960مبارزه36 1390.83Q2
1961مطلع الانوار36 1390.83Q2
1962مهدی اخوان ثالث72 1390.83Q2
1963نمادگرایی36 1390.83Q2
1964کمدی الهی36 1390.83Q2
1965کولی کنار آتش36 1390.83Q2
1966غزل810 1390.84Q2
1967انقلاب اسلامی78 1390.85Q2
1968فرخی یزدی78 1390.85Q2
1969NMR42 1390.86Q2
1970شعر عاشورایی42 1390.86Q2
1971عناصر42 1390.86Q2
1972فروغ42 1390.86Q2
1973محمود غزنوی42 1390.86Q2
1974پژوهش کیفی42 1390.86Q2
1975یونجه42 1390.86Q2
1976زال90 1390.87Q2
1977رستم و سهراب138 1390.87Q2
1978مدرنیته186 1390.87Q2
1979سنت288 1390.88Q2
1980مسوولیت اجتماعی48 1390.88Q2
1981نازک الملائکه48 1390.88Q2
1982همای و همایون48 1390.88Q2
1983سماع102 1390.88Q2
1984ردیف156 1390.88Q2
1985آموزش زبان فارسی54 1390.89Q2
1986عرفان عملی54 1390.89Q2
1987هویت فرهنگی54 1390.89Q2
1988گفتمان546 1390.89Q2
1989داستان کوتاه456 1390.89Q2
1990عناصر داستانی114 1390.89Q2
1991واج آرایی60 1390.90Q2
1992ساختار روایت66 1390.91Q2
1993غم غربت66 1390.91Q2
1994فرخی66 1390.91Q2
1995بلاغت726 1390.92Q2
1996احمد غزالی78 1390.92Q2
1997تعزیه78 1390.92Q2
1998حلاج78 1390.92Q2
1999رستم و اسفندیار78 1390.92Q2
2000اسکندر84 1390.93Q2
2001حماسه672 1390.93Q2
2002صادق هدایت168 1390.93Q2
2003نیما یوشیج270 1390.93Q2
2004دانشجویان102 1390.94Q2
2005زنان204 1390.94Q2
2006فردوسی942 1390.95Q2
2007اخلاق444 1390.96Q2
2008شعر معاصر936 1390.97Q2
2009هویت ملی204 1390.97Q2
2010رمان558 1390.98Q2
2011آرش کمانگیر60 1391.00Q2
2012آزادگی30 1391.00Q2
2013آیات قرآن48 1391.00Q2
2014ابن مقفع54 1391.00Q2
2015اخلاق ناصری24 1391.00Q2
2016ادبیات عرفانی204 1391.00Q2
2017الشخصیة30 1391.00Q2
2018المتنبی24 1391.00Q2
2019اوره24 1391.00Q2
2020باورهای دینی24 1391.00Q2
2021بلاغت عربی30 1391.00Q2
2022بودا36 1391.00Q2
2023تحصیلات48 1391.00Q2
2024حضرت محمد (ص)30 1391.00Q2
2025خاطره48 1391.00Q2
2026خمسه48 1391.00Q2
2027خواجوی کرمانی66 1391.00Q2
2028خواندن و درک مطلب36 1391.00Q2
2029دنیا60 1391.00Q2
2030دوره بندی30 1391.00Q2
2031راحه الصدور42 1391.00Q2
2032راهکارهای ترجمه24 1391.00Q2
2033روزبهان60 1391.00Q2
2034رولان بارت54 1391.00Q2
2035زبان آموز42 1391.00Q2
2036زروان42 1391.00Q2
2037زهاوی30 1391.00Q2
2038ساقی نامه54 1391.00Q2
2039سن66 1391.00Q2
2040سوگ سروده24 1391.00Q2
2041سیر و سلوک90 1391.00Q2
2042شعر جنگ24 1391.00Q2
2043شعر سعدی24 1391.00Q2
2044شوش42 1391.00Q2
2045صوفیه102 1391.00Q2
2046ضرب المثل210 1391.00Q2
2047طالب آملی30 1391.00Q2
2048عاشورا96 1391.00Q2
2049عبارت30 1391.00Q2
2050عشق عرفانی36 1391.00Q2
2051عملکرد دانه72 1391.00Q2
2052غسان کنفانی36 1391.00Q2
2053فارسی معیار24 1391.00Q2
2054فتوسنتز24 1391.00Q2
2055فراوانی30 1391.00Q2
2056قصاید خاقانی30 1391.00Q2
2057قومیت42 1391.00Q2
2058محتشم کاشانی24 1391.00Q2
2059مرکبات42 1391.00Q2
2060مرگ اختیاری24 1391.00Q2
2061مسخ30 1391.00Q2
2062مسیح24 1391.00Q2
2063مسیح (ع)24 1391.00Q2
2064مطالعات فرهنگی42 1391.00Q2
2065معانی90 1391.00Q2
2066معزی30 1391.00Q2
2067مناظره120 1391.00Q2
2068منطق الطیر عطار30 1391.00Q2
2069میان رشتگی90 1391.00Q2
2070میخاییل باختین24 1391.00Q2
2071نادر نادرپور24 1391.00Q2
2072نثر شاعرانه24 1391.00Q2
2073نثر معاصر30 1391.00Q2
2074نظریه تودوروف36 1391.00Q2
2075نماد شناسی24 1391.00Q2
2076نوروز24 1391.00Q2
2077نوع ادبی72 1391.00Q2
2078هفت خوان30 1391.00Q2
2079همخوان24 1391.00Q2
2080هومی بابا24 1391.00Q2
2081وجه فعل24 1391.00Q2
2082وجوه روایتی24 1391.00Q2
2083وکالت24 1391.00Q2
2084ویژگیهای زبانی36 1391.00Q2
2085پدرکشی24 1391.00Q2
2086پرسش36 1391.00Q2
2087کارل گوستاو یونگ24 1391.00Q2
2088کلام امامیه36 1391.00Q2
2089کودتای ۲۸ مرداد30 1391.00Q2
2090گفته پردازی42 1391.00Q2
2091کلیله و دمنه366 1391.02Q2
2092عطار نیشابوری228 1391.03Q2
2093کارکرد150 1391.04Q2
2094فمینیسم126 1391.05Q2
2095اخوان ثالث210 1391.06Q2
2096بیژن نجدی102 1391.06Q2
2097کاربردشناسی102 1391.06Q2
2098جنسیت480 1391.06Q2
2099تداعی90 1391.07Q2
2100نسخه‌های خطی90 1391.07Q2
2101سفرنامه84 1391.07Q2
2102کودک84 1391.07Q2
2103جادو78 1391.08Q2
2104دینداری144 1391.08Q2
2105منیرو روانی پور72 1391.08Q2
2106نقیضه72 1391.08Q2
2107گرماس72 1391.08Q2
2108اهل بیت (ع)66 1391.09Q2
2109کشمکش66 1391.09Q2
2110سبک آذربایجانی60 1391.10Q2
2111موسیقی شعر240 1391.10Q2
2112هبوط60 1391.10Q2
2113کودک و نوجوان60 1391.10Q2
2114پاکستان54 1391.11Q2
2115کمال54 1391.11Q2
2116اقتباس210 1391.11Q2
2117سبک شخصی102 1391.12Q2
2118انتقاد96 1391.13Q2
2119تاریخ بلعمی48 1391.13Q2
2120دوزبانگی96 1391.13Q2
2121سفینه تبریز48 1391.13Q2
2122اگزیستانسیالیسم90 1391.13Q2
2123آلودگی42 1391.14Q2
2124خمسه نظامی42 1391.14Q2
2125داستان رستم و سهراب42 1391.14Q2
2126زبان معیار42 1391.14Q2
2127هفت پیکر نظامی42 1391.14Q2
2128پروبیوتیک120 1391.15Q2
2129قاجاریه78 1391.15Q2
2130سبک خراسانی114 1391.16Q2
2131اسطوره1926 1391.16Q2
2132ترسل36 1391.17Q2
2133سیف فرغانی36 1391.17Q2
2134شوقی36 1391.17Q2
2135فارسی288 1391.17Q2
2136فلاونوئید36 1391.17Q2
2137قلب نحوی36 1391.17Q2
2138مجنون36 1391.17Q2
2139مفاخره36 1391.17Q2
2140نظریه تابعی چگالی36 1391.17Q2
2141واژه گزینی36 1391.17Q2
2142ویتگنشتاین36 1391.17Q2
2143گاستون باشلار36 1391.17Q2
2144گاو138 1391.17Q2
2145شیخ صنعان102 1391.18Q2
2146سیمین بهبهانی66 1391.18Q2
2147هوشنگ گلشیری66 1391.18Q2
2148اضطراب96 1391.19Q2
2149فعل مرکب96 1391.19Q2
2150ادبیات معاصر222 1391.19Q2
2151ادبیات مقاومت126 1391.19Q2
2152آموزه‌های اخلاقی30 1391.20Q2
2153آیین مهر30 1391.20Q2
2154ابن فارض60 1391.20Q2
2155اسکندرنامه60 1391.20Q2
2156اندرزنامه30 1391.20Q2
2157ایران باستان150 1391.20Q2
2158جامعه شناسی ادبی30 1391.20Q2
2159جزیره30 1391.20Q2
2160جمیل صدقی زهاوی30 1391.20Q2
2161روابط فرهنگی30 1391.20Q2
2162ریاضت30 1391.20Q2
2163سیب زمینی30 1391.20Q2
2164طبقات اجتماعی30 1391.20Q2
2165طلاق30 1391.20Q2
2166عقده ادیپ30 1391.20Q2
2167غزلیات شمس270 1391.20Q2
2168غنایی30 1391.20Q2
2169فولکلور60 1391.20Q2
2170لوی استروس30 1391.20Q2
2171متون پهلوی60 1391.20Q2
2172مثنوی مولوی150 1391.20Q2
2173هلیکوباکتر پیلوری30 1391.20Q2
2174چشم30 1391.20Q2
2175کالبدشناسی30 1391.20Q2
2176سبک هندی582 1391.21Q2
2177هویت قومی84 1391.21Q2
2178روان شناسی138 1391.22Q2
2179آنتی اکسیدان54 1391.22Q2
2180اندیشه سیاسی54 1391.22Q2
2181عربی108 1391.22Q2
2182علم کلام54 1391.22Q2
2183محیط زیست54 1391.22Q2
2184نظریه بهینگی54 1391.22Q2
2185هویت دینی54 1391.22Q2
2186پسامدرن54 1391.22Q2
2187گیاهان دارویی108 1391.22Q2
2188عطار522 1391.23Q2
2189تجدد78 1391.23Q2
2190زبان انگلیسی78 1391.23Q2
2191تذکره الاولیا102 1391.24Q2
2192جلال آل احمد150 1391.24Q2
2193سرمایه اجتماعی372 1391.24Q2
2194آگاهی سیاسی24 1391.25Q2
2195امثال عربی24 1391.25Q2
2196بررسی مقابله‌ای24 1391.25Q2
2197بهار96 1391.25Q2
2198بهبهانی24 1391.25Q2
2199بودیسم24 1391.25Q2
2200بیوسورفکتانت24 1391.25Q2
2201تاریخ جهانگشا72 1391.25Q2
2202تبلیغات24 1391.25Q2
2203تحلیل استنادی24 1391.25Q2
2204تغییرات معنایی24 1391.25Q2
2205جنون24 1391.25Q2
2206خاستگاه24 1391.25Q2
2207خشم24 1391.25Q2
2208خلوت24 1391.25Q2
2209درج48 1391.25Q2
2210دروغ24 1391.25Q2
2211زبان و ادبیات عربی24 1391.25Q2
2212زبان گفتاری24 1391.25Q2
2213ساخت هجایی24 1391.25Q2
2214سبک نوشتاری24 1391.25Q2
2215سبک یادگیری24 1391.25Q2
2216سوبژکتیویته24 1391.25Q2
2217شاعران ایرانی24 1391.25Q2
2218شعر سیاسی24 1391.25Q2
2219صادق چوبک72 1391.25Q2
2220عناصر داستان264 1391.25Q2
2221فابل72 1391.25Q2
2222فراست24 1391.25Q2
2223فره ایزدی24 1391.25Q2
2224فطرت24 1391.25Q2
2225قالب‌های شعری24 1391.25Q2
2226مجلس گویی24 1391.25Q2
2227مفعول نمایی افتراقی24 1391.25Q2
2228نثر عرفانی72 1391.25Q2
2229پسته24 1391.25Q2
2230کمال الدین حسین خوارزمی24 1391.25Q2
2231گونه ادبی24 1391.25Q2
2232مثل138 1391.26Q2
2233تعلیم114 1391.26Q2
2234تنش خشکی90 1391.27Q2
2235ضحاک180 1391.27Q2
2236آینه42 1391.29Q2
2237اصطلاح شناسی42 1391.29Q2
2238اقلام تعهدی42 1391.29Q2
2239بهمن نامه42 1391.29Q2
2240خضر42 1391.29Q2
2241سام42 1391.29Q2
2242مقایسه تطبیقی42 1391.29Q2
2243زندان60 1391.30Q2
2244آنیما216 1391.31Q2
2245انسجام216 1391.31Q2
2246نشانه شناسی432 1391.31Q2
2247خویشکاری78 1391.31Q2
2248دانشجو78 1391.31Q2
2249کیومرث78 1391.31Q2
2250شاهنامه2256 1391.31Q2
2251ایدئولوژی384 1391.31Q2
2252بدر شاکر السیاب72 1391.33Q2
2253بسندگی36 1391.33Q2
2254تحلیل گفتمان270 1391.33Q2
2255جانداری36 1391.33Q2
2256داستان عاشقانه36 1391.33Q2
2257ساختار بلاغی36 1391.33Q2
2258سیستم ایمنی36 1391.33Q2
2259محرومیت نسبی36 1391.33Q2
2260منزوی72 1391.33Q2
2261ناصرالدین شاه36 1391.33Q2
2262گیاه36 1391.33Q2
2263خسرو و شیرین276 1391.35Q2
2264دیوان شمس84 1391.36Q2
2265جهان بینی66 1391.36Q2
2266اساطیر96 1391.38Q2
2267زبان کردی48 1391.38Q2
2268سلوک96 1391.38Q2
2269توحید126 1391.38Q2
2270بازگشت ادبی78 1391.38Q2
2271بررسی تطبیقی186 1391.39Q2
2272خود138 1391.39Q2
2273احادیث نبوی30 1391.40Q2
2274احمد اکبرپور30 1391.40Q2
2275استعاره مکنیه30 1391.40Q2
2276بین رشته‌ای30 1391.40Q2
2277حکمت عملی30 1391.40Q2
2278دستوری شدگی60 1391.40Q2
2279رگرسیون لجستیک30 1391.40Q2
2280ساحت نمادین30 1391.40Q2
2281سلطنت30 1391.40Q2
2282فقه امامیه30 1391.40Q2
2283فنون ادبی30 1391.40Q2
2284قضاوت30 1391.40Q2
2285ماکیاولی30 1391.40Q2
2286مطابقه60 1391.40Q2
2287مفاهیم انتزاعی30 1391.40Q2
2288مقاله30 1391.40Q2
2289نقد محتوایی30 1391.40Q2
2290پرواز30 1391.40Q2
2291کارکردهای زبانی30 1391.40Q2
2292کلیدواژه فارسی: قرآن کریم30 1391.40Q2
2293کنش گفتاری60 1391.40Q2
2294ابن عربی306 1391.41Q2
2295عنصری72 1391.42Q2
2296نقد تطبیقی72 1391.42Q2
2297کشف المحجوب114 1391.42Q2
2298تداوم42 1391.43Q2
2299تصحیف126 1391.43Q2
2300فرازبان42 1391.43Q2
2301مرثیه168 1391.43Q2
2302مسوولیت پذیری42 1391.43Q2
2303نجیب الکیلانی42 1391.43Q2
2304سنت گرایی54 1391.44Q2
2305اسلوب معادله66 1391.45Q2
2306تودوروف66 1391.45Q2
2307شهریار198 1391.45Q2
2308نشانه- معناشناسی66 1391.45Q2
2309فرایند فردیت90 1391.47Q2
2310مشارکت اجتماعی114 1391.47Q2
2311صائب تبریزی126 1391.48Q2
2312روایت شناسی552 1391.48Q2
2313تحلیل انتقادی گفتمان150 1391.48Q2
2314ادب عرب24 1391.50Q2
2315اسطوره قهرمان36 1391.50Q2
2316الأسطورة36 1391.50Q2
2317انسجام واژگانی60 1391.50Q2
2318انقلاب60 1391.50Q2
2319انگیزه درونی24 1391.50Q2
2320اهل غرق24 1391.50Q2
2321باسیلوس سرئوس24 1391.50Q2
2322بایزید بسطامی24 1391.50Q2
2323ترجمه رساله قشیریه24 1391.50Q2
2324ترکیب سازی60 1391.50Q2
2325توتون24 1391.50Q2
2326تیموریان96 1391.50Q2
2327جاحظ36 1391.50Q2
2328خون24 1391.50Q2
2329دشتی24 1391.50Q2
2330رسانه‌های جمعی36 1391.50Q2
2331رمان معاصر24 1391.50Q2
2332روان شناسی شخصیت24 1391.50Q2
2333روانشناسی60 1391.50Q2
2334روم24 1391.50Q2
2335ساحت خیالی24 1391.50Q2
2336ساخت اضافه24 1391.50Q2
2337ساختار زبانی24 1391.50Q2
2338سرقت ادبی36 1391.50Q2
2339سرمایه فکری36 1391.50Q2
2340سوگ24 1391.50Q2
2341شریف رضی48 1391.50Q2
2342شعرشناسی شناختی24 1391.50Q2
2343طغرای مشهدی24 1391.50Q2
2344عقاید24 1391.50Q2
2345فاصله گذاری24 1391.50Q2
2346فیض کاشانی24 1391.50Q2
2347مجنون لیلی24 1391.50Q2
2348محمدتقی بهار24 1391.50Q2
2349مناطق خشک24 1391.50Q2
2350منشات24 1391.50Q2
2351نجیب محفوظ)24 1391.50Q2
2352نظیری نیشابوری24 1391.50Q2
2353نفت خام24 1391.50Q2
2354هشت بهشت48 1391.50Q2
2355واژه شناسی24 1391.50Q2
2356پیکرگردانی24 1391.50Q2
2357گریماس72 1391.50Q2
2358گیل گمش24 1391.50Q2
2359بن مایه90 1391.53Q2
2360شعر تعلیمی90 1391.53Q2
2361پروین اعتصامی198 1391.55Q2
2362ابوسعید ابوالخیر54 1391.56Q2
2363کبد54 1391.56Q2
2364شخصیت پردازی420 1391.56Q2
2365بیدل96 1391.56Q2
2366تاریخ ادبی42 1391.57Q2
2367تصوف اسلامی42 1391.57Q2
2368شعر عربی و فارسی42 1391.57Q2
2369علوم بلاغی42 1391.57Q2
2370معنی شناسی42 1391.57Q2
2371پند و اندرز84 1391.57Q2
2372محمود دولت آبادی156 1391.58Q2
2373نمادپردازی72 1391.58Q2
2374اثرپذیری30 1391.60Q2
2375الفقر30 1391.60Q2
2376باسیلوس30 1391.60Q2
2377تعریب30 1391.60Q2
2378رسایی30 1391.60Q2
2379سطح زبانی60 1391.60Q2
2380مجنون و لیلی30 1391.60Q2
2381مرز30 1391.60Q2
2382مرصاد العباد30 1391.60Q2
2383ملک الشعرا بهار30 1391.60Q2
2384منظومه‌های پهلوانی30 1391.60Q2
2385کنش‌های گفتاری30 1391.60Q2
2386گاومیش30 1391.60Q2
2387فرمالیسم138 1391.61Q2
2388شعر مقاومت126 1391.62Q2
2389حکم48 1391.63Q2
2390سمفونی مردگان48 1391.63Q2
2391فقه96 1391.63Q2
2392نیشابور48 1391.63Q2
2393پی رنگ48 1391.63Q2
2394آسیب شناسی132 1391.64Q2
2395پساساختارگرایی66 1391.64Q2
2396عبدالقاهر جرجانی84 1391.64Q2
2397پراپ168 1391.64Q2
2398عرفان اسلامی264 1391.66Q2
2399منطق الطیر282 1391.66Q2
2400اسطوره شناسی36 1391.67Q2
2401النقد36 1391.67Q2
2402الیوت36 1391.67Q2
2403انتظار36 1391.67Q2
2404انگلیسی54 1391.67Q2
2405ایهام تناسب36 1391.67Q2
2406تحلیل خطا36 1391.67Q2
2407توفیق الحکیم72 1391.67Q2
2408خوانش36 1391.67Q2
2409رمان اجتماعی36 1391.67Q2
2410ریگ ودا36 1391.67Q2
2411سام نامه54 1391.67Q2
2412سوانح العشاق54 1391.67Q2
2413شعر دینی36 1391.67Q2
2414شعر سپید54 1391.67Q2
2415قرن ششم54 1391.67Q2
2416قطعه36 1391.67Q2
2417منوچهر آتشی36 1391.67Q2
2418نادرپور36 1391.67Q2
2419نظریه72 1391.67Q2
2420پدرسالاری36 1391.67Q2
2421چوبک54 1391.67Q2
2422ریخت شناسی372 1391.68Q2
2423عبهرالعاشقین96 1391.69Q2
2424دیوان خاقانی78 1391.69Q2
2425شهادت78 1391.69Q2
2426انوری138 1391.70Q2
2427شمس60 1391.70Q2
2428آموزش زبان انگلیسی84 1391.71Q2
2429باروری42 1391.71Q2
2430حس آمیزی42 1391.71Q2
2431مضمون سازی42 1391.71Q2
2432ایلیاد66 1391.73Q2
2433تصویرپردازی66 1391.73Q2
2434سهراب90 1391.73Q2
2435یزد90 1391.73Q2
2436سیاوش228 1391.74Q2
2437ادبیات عامیانه72 1391.75Q2
2438اصطلاحات ادبی24 1391.75Q2
2439اعیان ثابته48 1391.75Q2
2440الطریق الطویل24 1391.75Q2
2441اندوه24 1391.75Q2
2442بی اعتمادی24 1391.75Q2
2443ترکان24 1391.75Q2
2444جامعه شناسی ادبیات96 1391.75Q2
2445خانقاه48 1391.75Q2
2446خیر48 1391.75Q2
2447دلالت ضمنی24 1391.75Q2
2448رامایانا24 1391.75Q2
2449رویکرد میان رشته‌ای24 1391.75Q2
2450سبک زنانه24 1391.75Q2
2451سیذارتا24 1391.75Q2
2452شعر معاصر ایران48 1391.75Q2
2453صناعت24 1391.75Q2
2454عبدالوهاب بیاتی48 1391.75Q2
2455عدالت مراوده‌ای24 1391.75Q2
2456عرفا24 1391.75Q2
2457عمر خیام24 1391.75Q2
2458غایت24 1391.75Q2
2459غنا24 1391.75Q2
2460قصه‌های عامیانه48 1391.75Q2
2461متناقض نمایی24 1391.75Q2
2462مسافر24 1391.75Q2
2463میبدی48 1391.75Q2
2464نقش48 1391.75Q2
2465نوجوانان48 1391.75Q2
2466نکاح24 1391.75Q2
2467ژید24 1391.75Q2
2468کیخسرو72 1391.75Q2
2469گروه حرف تعریف24 1391.75Q2
2470گوسفند72 1391.75Q2
2471الرمز78 1391.77Q2
2472امیرخسرو دهلوی78 1391.77Q2
2473مقامه78 1391.77Q2
2474قیصر امین پور288 1391.77Q2
2475حیوانات54 1391.78Q2
2476نیچه54 1391.78Q2
2477رمان فارسی84 1391.79Q2
2478توانش ترجمه30 1391.80Q2
2479جم30 1391.80Q2
2480جوانمردی30 1391.80Q2
2481حروفیه30 1391.80Q2
2482ذات30 1391.80Q2
2483ریکور30 1391.80Q2
2484ساختار روایی60 1391.80Q2
2485سطح ادبی60 1391.80Q2
2486سورئالیسم30 1391.80Q2
2487شکایت30 1391.80Q2
2488عقد30 1391.80Q2
2489مقامات حریری30 1391.80Q2
2490منظومه‌های حماسی30 1391.80Q2
2491نمود90 1391.80Q2
2492هراس30 1391.80Q2
2493هماهنگی انسجامی30 1391.80Q2
2494کارکنان60 1391.80Q2
2495فلسطین252 1391.81Q2
2496یونگ492 1391.82Q2
2497زیباشناسی66 1391.82Q2
2498فانتزی66 1391.82Q2
2499هجویری66 1391.82Q2
2500سوررئالیسم102 1391.82Q2
2501هزار و یک شب174 1391.83Q2
2502ارتباط غیرکلامی36 1391.83Q2
2503اضطراب امتحان36 1391.83Q2
2504جریان شناسی36 1391.83Q2
2505صفارزاده36 1391.83Q2
2506فدوی طوقان36 1391.83Q2
2507فرانقش اندیشگانی36 1391.83Q2
2508مار36 1391.83Q2
2509مورفولوژی36 1391.83Q2
2510نظریه نظم36 1391.83Q2
2511نقالی36 1391.83Q2
2512نی نامه36 1391.83Q2
2513هلیدی72 1391.83Q2
2514کمال گرایی36 1391.83Q2
2515اسماعیلیه42 1391.86Q2
2516امیر خسرو دهلوی42 1391.86Q2
2517خلیل حاوی42 1391.86Q2
2518دقیقی42 1391.86Q2
2519دوره قاجار42 1391.86Q2
2520روایت شنو42 1391.86Q2
2521شعر شیعی42 1391.86Q2
2522فمنیسم42 1391.86Q2
2523ملکوت42 1391.86Q2
2524هفت خان42 1391.86Q2
2525کیمیای سعادت42 1391.86Q2
2526الهی نامه96 1391.88Q2
2527نظریه دریافت48 1391.88Q2
2528نسخه خطی444 1391.89Q2
2529نوستالژی204 1391.91Q2
2530شوری126 1391.95Q2
2531ادبیات غنایی138 1391.96Q2
2532ادبیات کودک156 1391.96Q2
2533سیمین دانشور162 1391.96Q2
2534آهن30 1392.00Q2
2535ادبیات کودک و نوجوان78 1392.00Q2
2536ارومیه30 1392.00Q2
2537اسرارنامه42 1392.00Q2
2538اسید سالیسیلیک30 1392.00Q2
2539اطناب78 1392.00Q2
2540الشعر العربی66 1392.00Q2
2541الشعر المعاصر30 1392.00Q2
2542الیزا24 1392.00Q2
2543ایرج میرزا48 1392.00Q2
2544بابل24 1392.00Q2
2545بهرام66 1392.00Q2
2546بیماری زایی36 1392.00Q2
2547بیماری یون24 1392.00Q2
2548تئاتر روایی24 1392.00Q2
2549تداعی معانی42 1392.00Q2
2550تذکره الاولیاء24 1392.00Q2
2551تعزیر24 1392.00Q2
2552تمثل30 1392.00Q2
2553جزیره سرگردانی42 1392.00Q2
2554جهاد30 1392.00Q2
2555جهان متن36 1392.00Q2
2556جوانه زنی72 1392.00Q2
2557حصر و قصر24 1392.00Q2
2558خاوران نامه42 1392.00Q2
2559داستان‌های عامیانه30 1392.00Q2
2560درد و رنج36 1392.00Q2
2561رساله قشیریه24 1392.00Q2
2562رسانه48 1392.00Q2
2563روش کیفی24 1392.00Q2
2564زنبورعسل36 1392.00Q2
2565سالمونلا36 1392.00Q2
2566سلمان ساوجی42 1392.00Q2
2567سکوت66 1392.00Q2
2568شعر انقلاب24 1392.00Q2
2569صورتگرایی30 1392.00Q2
2570ضمیر مستتر24 1392.00Q2
2571طرحواره تصوری24 1392.00Q2
2572عشق افلاطونی24 1392.00Q2
2573عشقی30 1392.00Q2
2574عطاملک جوینی36 1392.00Q2
2575عقده حقارت36 1392.00Q2
2576علم بیان42 1392.00Q2
2577فراگفتمان42 1392.00Q2
2578فرهنگ ایران باستان30 1392.00Q2
2579فروغ فرخ زاد42 1392.00Q2
2580ققنوس42 1392.00Q2
2581لذت24 1392.00Q2
2582ماهی24 1392.00Q2
2583مدل24 1392.00Q2
2584مصرف رسانه‌ای36 1392.00Q2
2585معرفگی48 1392.00Q2
2586منابع عربی42 1392.00Q2
2587نوجوان66 1392.00Q2
2588هایکو36 1392.00Q2
2589هفت خوان رستم24 1392.00Q2
2590هومر48 1392.00Q2
2591وزن خشک24 1392.00Q2
2592ویژگی سبکی30 1392.00Q2
2593پیکره48 1392.00Q2
2594ژانر54 1392.00Q2
2595کارناوال90 1392.00Q2
2596کوری24 1392.00Q2
2597گلدمن30 1392.00Q2
2598گلستان سعدی162 1392.04Q2
2599ناخودآگاه جمعی114 1392.05Q2
2600کشف الاسرار108 1392.06Q2
2601ملک الشعرای بهار102 1392.06Q2
2602هنجارگریزی294 1392.06Q2
2603نثر فنی90 1392.07Q2
2604نزار قبانی72 1392.08Q2
2605ادونیس66 1392.09Q2
2606اعتماد66 1392.09Q2
2607تنوع ژنتیکی66 1392.09Q2
2608سلامت روان66 1392.09Q2
2609احمد عزیزی60 1392.10Q2
2610بیمارستان54 1392.11Q2
2611آناهیتا48 1392.13Q2
2612استعاره جهتی48 1392.13Q2
2613تعلیق48 1392.13Q2
2614یاکوبسن48 1392.13Q2
2615ادبیات تطبیقی1746 1392.13Q2
2616هوش هیجانی132 1392.14Q2
2617دیگری216 1392.14Q2
2618ادبیات حماسی42 1392.14Q2
2619تحلیل تطبیقی42 1392.14Q2
2620جوجه‌های گوشتی84 1392.14Q2
2621قاجار126 1392.14Q2
2622پرولین78 1392.15Q2
2623خوزستان36 1392.17Q2
2624ساسانی36 1392.17Q2
2625طیور36 1392.17Q2
2626عباس معروفی36 1392.17Q2
2627فوکو36 1392.17Q2
2628چندمعنایی108 1392.17Q2
2629فرخی سیستانی66 1392.18Q2
2630PCR90 1392.20Q2
2631آموزش زبان خارجی30 1392.20Q2
2632آیرونی90 1392.20Q2
2633افعال وجهی30 1392.20Q2
2634افق انتظار30 1392.20Q2
2635انگلیسی به عنوان زبان خارجی30 1392.20Q2
2636اکبر رادی30 1392.20Q2
2637بازاندیشی30 1392.20Q2
2638جامعه پذیری سازمانی30 1392.20Q2
2639رمان دفاع مقدس30 1392.20Q2
2640سپهر نشانه‌ای30 1392.20Q2
2641شمار30 1392.20Q2
2642فروید120 1392.20Q2
2643فعل وجهی30 1392.20Q2
2644مصیبت نامه60 1392.20Q2
2645مقالات90 1392.20Q2
2646پدیدارشناسی150 1392.20Q2
2647پهلوانان30 1392.20Q2
2648صورخیال138 1392.22Q2
2649احمد شاملو162 1392.22Q2
2650بوف کور162 1392.22Q2
2651مضمون آفرینی54 1392.22Q2
2652وزن شعر54 1392.22Q2
2653اسانس78 1392.23Q2
2654سبک شناسی1062 1392.23Q2
2655کهن الگو594 1392.23Q2
2656محمود درویش102 1392.24Q2
2657احمد محمود72 1392.25Q2
2658اختلال شخصیت24 1392.25Q2
2659ارسال المثل24 1392.25Q2
2660تحلیل روایت24 1392.25Q2
2661ترکی آذری24 1392.25Q2
2662تشرف24 1392.25Q2
2663تصاویر24 1392.25Q2
2664جرجانی24 1392.25Q2
2665رئالیسم انتقادی24 1392.25Q2
2666ساختارشکنی72 1392.25Q2
2667سیاست نامه24 1392.25Q2
2668شبکه‌های اجتماعی24 1392.25Q2
2669شطرنج با ماشین قیامت24 1392.25Q2
2670شعر گفتار24 1392.25Q2
2671صحیفه سجادیه24 1392.25Q2
2672صناعات بدیعی24 1392.25Q2
2673طوطی نامه24 1392.25Q2
2674عناصر زبانی24 1392.25Q2
2675غلو24 1392.25Q2
2676مذاکره24 1392.25Q2
2677مشکلات24 1392.25Q2
2678هرمنوتیک فلسفی24 1392.25Q2
2679وحدت شهود24 1392.25Q2
2680ولادیمیر پراپ72 1392.25Q2
2681کانونی سازی24 1392.25Q2
2682یهود24 1392.25Q2
2683زبان شناسی شناختی138 1392.26Q2
2684شیر114 1392.26Q2
2685تصحیح متن90 1392.27Q2
2686مرزبان نامه108 1392.28Q2
2687باختین192 1392.28Q2
2688آدلر42 1392.29Q2
2689سنگ صبور42 1392.29Q2
2690نقد کهن الگویی60 1392.30Q2
2691تحلیل متن78 1392.31Q2
2692بوطیقا54 1392.33Q2
2693دستور نقش گرای نظام مند36 1392.33Q2
2694زبان آموزان ایرانی72 1392.33Q2
2695شعر معاصر فارسی و عربی54 1392.33Q2
2696شمس تبریزی144 1392.33Q2
2697علم معانی162 1392.33Q2
2698عنوان36 1392.33Q2
2699محدودیت36 1392.33Q2
2700مهر90 1392.33Q2
2701والدین36 1392.33Q2
2702پیرامتن36 1392.33Q2
2703کلیدواژه فارسی: شعر معاصر عربی36 1392.33Q2
2704۱۶S rRNA36 1392.33Q2
2705رضاشاه48 1392.38Q2
2706زبان شناسی نقش گرا48 1392.38Q2
2707پارودی48 1392.38Q2
2708زویا پیرزاد78 1392.38Q2
2709مقالات شمس78 1392.38Q2
2710تجمع زیستی30 1392.40Q2
2711تزوتان تودوروف30 1392.40Q2
2712خودشکوفایی30 1392.40Q2
2713رضا براهنی30 1392.40Q2
2714زندیه30 1392.40Q2
2715عناصر چهارگانه30 1392.40Q2
2716نامه نگاری30 1392.40Q2
2717نقد پسااستعماری30 1392.40Q2
2718هنجارگریزی معنایی30 1392.40Q2
2719واژگان پایه30 1392.40Q2
2720گرشاسپ30 1392.40Q2
2721احمد جام42 1392.43Q2
2722امام حسین (ع)84 1392.43Q2
2723امل دنقل42 1392.43Q2
2724بهرام صادقی42 1392.43Q2
2725داستان کودک42 1392.43Q2
2726درمان42 1392.43Q2
2727ژیلبر دوران42 1392.43Q2
2728گفتمان سیاسی42 1392.43Q2
2729تحلیل گفتمان انتقادی264 1392.43Q1
2730التفات54 1392.44Q1
2731تقابل‌های دوگانه108 1392.44Q1
2732پری54 1392.44Q1
2733دیوان اشعار90 1392.47Q1
2734HPLC24 1392.50Q1
2735RT-PCR24 1392.50Q1
2736اتصال24 1392.50Q1
2737اخلاق اجتماعی36 1392.50Q1
2738ادبیات پسااستعماری24 1392.50Q1
2739ادبیات کودکان و نوجوانان24 1392.50Q1
2740اسرائیلیات24 1392.50Q1
2741افسانه‌های عامیانه24 1392.50Q1
2742التصوف24 1392.50Q1
2743الگوی کنشی24 1392.50Q1
2744بازی‌های زبانی36 1392.50Q1
2745تنش شوری36 1392.50Q1
2746توالی24 1392.50Q1
2747جواد جمیل24 1392.50Q1
2748خطاهای نحوی24 1392.50Q1
2749درخت48 1392.50Q1
2750روابط قدرت24 1392.50Q1
2751روان شناختی24 1392.50Q1
2752روزبهان بقلی شیرازی24 1392.50Q1
2753زبان عامیانه24 1392.50Q1
2754سرعت روایت24 1392.50Q1
2755شاخص‌های تحمل24 1392.50Q1
2756شاخص‌های رشد24 1392.50Q1
2757عبدالرحمن جامی24 1392.50Q1
2758غزلیات سعدی48 1392.50Q1
2759متون عرفانی60 1392.50Q1
2760محافظه کاری36 1392.50Q1
2761مرگ و زندگی24 1392.50Q1
2762هضم آنزیمی24 1392.50Q1
2763واکسن24 1392.50Q1
2764پیکارسک36 1392.50Q1
2765گشتاسب24 1392.50Q1
2766رضایت از زندگی78 1392.54Q1
2767شعر کودک78 1392.54Q1
2768عنصرالمعالی54 1392.56Q1
2769اسطوره‌های ایرانی42 1392.57Q1
2770بارت42 1392.57Q1
2771شعر پایداری126 1392.57Q1
2772عدالت توزیعی42 1392.57Q1
2773عدالت رویه‌ای42 1392.57Q1
2774قابوسنامه42 1392.57Q1
2775مالکیت42 1392.57Q1
2776ورزش42 1392.57Q1
2777ویس و رامین84 1392.57Q1
2778ابن یمین30 1392.60Q1
2779ادبیات جهان30 1392.60Q1
2780بزرگ علوی30 1392.60Q1
2781دما30 1392.60Q1
2782سمبولیسم اجتماعی30 1392.60Q1
2783ضمان30 1392.60Q1
2784طاهره صفارزاده60 1392.60Q1
2785عبدالرحمن منیف30 1392.60Q1
2786عوامل فرهنگی30 1392.60Q1
2787فعالیت آنتی اکسیدانی30 1392.60Q1
2788مرصادالعباد60 1392.60Q1
2789مضمون پردازی30 1392.60Q1
2790منجی30 1392.60Q1
2791نشاط اجتماعی30 1392.60Q1
2792نماز30 1392.60Q1
2793وابسته30 1392.60Q1
2794پیکر فرهاد30 1392.60Q1
2795حافظ شیرازی108 1392.61Q1
2796ساخت اطلاع48 1392.63Q1
2797سلامان و ابسال48 1392.63Q1
2798سوژه66 1392.64Q1
2799عزت نفس66 1392.64Q1
2800اشریشیا کلی72 1392.67Q1
2801افسردگی72 1392.67Q1
2802تجزیه خوشه‌ای36 1392.67Q1
2803تقابل54 1392.67Q1
2804رویین تنی36 1392.67Q1
2805موسیقی درونی36 1392.67Q1
2806ناصرخسرو270 1392.67Q1
2807نشانه شناسی اجتماعی36 1392.67Q1
2808گلی ترقی36 1392.67Q1
2809یاسوج36 1392.67Q1
2810بینامتنیت528 1392.67Q1
2811تحلیل محتوا114 1392.68Q1
2812الایزا78 1392.69Q1
2813ژنت162 1392.70Q1
2814دیوان حافظ42 1392.71Q1
2815شعر متعهد66 1392.73Q1
2816ویژگیهای سبکی66 1392.73Q1
2817آلتوسر24 1392.75Q1
2818آنتوان برمن24 1392.75Q1
2819الترجمة24 1392.75Q1
2820انضمام24 1392.75Q1
2821بافت فرهنگی24 1392.75Q1
2822تذکره‌ها24 1392.75Q1
2823تصویرشناسی24 1392.75Q1
2824تمدن اسلامی24 1392.75Q1
2825جمال24 1392.75Q1
2826حرف ربط24 1392.75Q1
2827حمایت اجتماعی72 1392.75Q1
2828دینی24 1392.75Q1
2829سبک زندگی سلامت محور24 1392.75Q1
2830سلمان هراتی24 1392.75Q1
2831شعوبیه24 1392.75Q1
2832فانتاستیک24 1392.75Q1
2833قاسمی گنابادی24 1392.75Q1
2834موسیقی کناری24 1392.75Q1
2835نصرت رحمانی24 1392.75Q1
2836گروه24 1392.75Q1
2837گفتگومندی24 1392.75Q1
2838گیاه دارویی24 1392.75Q1
2839زبان خارجی54 1392.78Q1
2840سعدی شیرازی54 1392.78Q1
2841استعاره مفهومی168 1392.79Q1
2842جامعه پذیری30 1392.80Q1
2843طب نظامی30 1392.80Q1
2844علی محمد افغانی30 1392.80Q1
2845فارسی نو30 1392.80Q1
2846قابوس نامه60 1392.80Q1
2847مشخصه سبکی30 1392.80Q1
2848ویژگی‌های زبانی30 1392.80Q1
2849وجهیت66 1392.82Q1
2850براعت استهلال36 1392.83Q1
2851برزونامه36 1392.83Q1
2852بهینگی36 1392.83Q1
2853تفسیر عرفانی36 1392.83Q1
2854دستور تاریخی36 1392.83Q1
2855روایت شفاهی36 1392.83Q1
2856سیاوش کسرایی36 1392.83Q1
2857مضامین36 1392.83Q1
2858معانی ثانوی36 1392.83Q1
2859نیمایوشیج36 1392.83Q1
2860فلزات سنگین78 1392.85Q1
2861متون تاریخی42 1392.86Q1
2862مزلو42 1392.86Q1
2863نقد مضمونی48 1392.88Q1
2864عبید زاکانی54 1392.89Q1
2865نسخه شناسی54 1392.89Q1
2866کلیم کاشانی60 1392.90Q1
2867نثر فارسی126 1392.90Q1
2868ترامتنیت66 1392.91Q1
2869ادبیات دفاع مقدس72 1392.92Q1
2870ویژگی‌های سبکی72 1392.92Q1
2871چندصدایی90 1392.93Q1
2872دفاع مقدس174 1392.97Q1
2873ابتهاج24 1393.00Q1
2874ابن حسام خوسفی24 1393.00Q1
2875اودیسه24 1393.00Q1
2876بنمایه24 1393.00Q1
2877بهرام بیضایی66 1393.00Q1
2878بیان ژن24 1393.00Q1
2879تاریخ وصاف48 1393.00Q1
2880ترجمه تفسیر طبری30 1393.00Q1
2881تصویرگونگی24 1393.00Q1
2882تعالیم اخلاقی24 1393.00Q1
2883توسعه معنایی24 1393.00Q1
2884خواجه نصیر24 1393.00Q1
2885دستور نقش و ارجاع54 1393.00Q1
2886دعبل خزاعی36 1393.00Q1
2887رمزگان72 1393.00Q1
2888زایایی24 1393.00Q1
2889زندگی نامه30 1393.00Q1
2890سلامت روانی24 1393.00Q1
2891سودوموناس آئروژینوزا24 1393.00Q1
2892شاهد24 1393.00Q1
2893شعر دفاع مقدس72 1393.00Q1
2894شگردهای روایی24 1393.00Q1
2895علی احمد باکثیر30 1393.00Q1
2896فضیلت36 1393.00Q1
2897قاضی42 1393.00Q1
2898ماهان24 1393.00Q1
2899متن روایی24 1393.00Q1
2900محمود تیمور24 1393.00Q1
2901مقامات حمیدی48 1393.00Q1
2902مقاومت آنتی بیوتیکی78 1393.00Q1
2903مهارت نوشتن24 1393.00Q1
2904موانع24 1393.00Q1
2905موسیقی کلام30 1393.00Q1
2906نظام آموزشی30 1393.00Q1
2907نقد روانکاوانه24 1393.00Q1
2908نگاشت42 1393.00Q1
2909هزینه‌های نمایندگی24 1393.00Q1
2910وحشی بافقی42 1393.00Q1
2911پیچیدگی30 1393.00Q1
2912کی خسرو30 1393.00Q1
2913گذرایی36 1393.00Q1
2914گل30 1393.00Q1
2915واکنش زنجیره‌ای پلی مراز96 1393.06Q1
2916تجارت84 1393.07Q1
2917نسیم شمال72 1393.08Q1
2918بازآفرینی60 1393.10Q1
2919دگردیسی60 1393.10Q1
2920سبک زندگی120 1393.10Q1
2921اندرز48 1393.13Q1
2922بررسی محتوایی48 1393.13Q1
2923زکریا تامر48 1393.13Q1
2924فراتحلیل48 1393.13Q1
2925معنویت48 1393.13Q1
2926ویژگی‌های شخصیتی48 1393.13Q1
2927باهم آیی42 1393.14Q1
2928عارف قزوینی42 1393.14Q1
2929کریستوا42 1393.14Q1
2930ترجمه قرآن78 1393.15Q1
2931حل مساله36 1393.17Q1
2932لاکان36 1393.17Q1
2933نیاز36 1393.17Q1
2934گرشاسب نامه36 1393.17Q1
2935اسفندیار126 1393.19Q1
2936اسماعیل فصیح30 1393.20Q1
2937اصل توالی رسایی30 1393.20Q1
2938توازن آوایی30 1393.20Q1
2939فراداستان90 1393.20Q1
2940نفثه المصدور132 1393.23Q1
2941ابن رومی24 1393.25Q1
2942افشا24 1393.25Q1
2943الف24 1393.25Q1
2944بند موصولی24 1393.25Q1
2945جنین24 1393.25Q1
2946خرگوش24 1393.25Q1
2947دانش واژگانی24 1393.25Q1
2948زیارت24 1393.25Q1
2949فرآیند فردیت24 1393.25Q1
2950لمعات24 1393.25Q1
2951مادرسالاری24 1393.25Q1
2952مترادف24 1393.25Q1
2953منابع اسلامی24 1393.25Q1
2954مینیمالیسم24 1393.25Q1
2955نقشبندیه24 1393.25Q1
2956کردی کلهری24 1393.25Q1
2957کمینه گرایی24 1393.25Q1
2958گسست24 1393.25Q1
2959احمدرضا احمدی42 1393.29Q1
2960حسادت42 1393.29Q1
2961شعر فلسطین42 1393.29Q1
2962کنش گفتار42 1393.29Q1
2963معناشناسی شناختی60 1393.30Q1
2964کیفیت زندگی60 1393.30Q1
2965امین پور36 1393.33Q1
2966ایدن چمبرز36 1393.33Q1
2967تمرکززدایی36 1393.33Q1
2968ساعدی36 1393.33Q1
2969سربازان36 1393.33Q1
2970شعر حماسی36 1393.33Q1
2971عملکرد تحصیلی36 1393.33Q1
2972نقد و بررسی36 1393.33Q1
2973نوشتار زنانه36 1393.33Q1
2974کلیه36 1393.33Q1
2975تقابل دوگانه48 1393.38Q1
2976نجیب محفوظ138 1393.39Q1
2977ابوتراب خسروی30 1393.40Q1
2978استرس30 1393.40Q1
2979بدیع الزمان همدانی30 1393.40Q1
2980رضا امیرخانی30 1393.40Q1
2981فلوطین30 1393.40Q1
2982وطن دوستی30 1393.40Q1
2983ارجاع42 1393.43Q1
2984حسین منزوی42 1393.43Q1
2985ادبیات تعلیمی414 1393.43Q1
2986ژرار ژنت198 1393.45Q1
2987ادب حماسی48 1393.50Q1
2988ازخودبیگانگی24 1393.50Q1
2989بلوچستان48 1393.50Q1
2990بهمن24 1393.50Q1
2991جیوه36 1393.50Q1
2992خلیل مطران24 1393.50Q1
2993خنثی شدگی24 1393.50Q1
2994دا24 1393.50Q1
2995رجز36 1393.50Q1
2996زال و رودابه24 1393.50Q1
2997سیاسی24 1393.50Q1
2998معارضه24 1393.50Q1
2999نارساخوانی24 1393.50Q1
3000نظریه‌های ادبی24 1393.50Q1
3001نقش‌های جنسیتی24 1393.50Q1
3002نورمن فرکلاف24 1393.50Q1
3003هنجارگریزی نحوی36 1393.50Q1
3004پایداری سود24 1393.50Q1
3005پیر خردمند36 1393.50Q1
3006ژولیا کریستوا24 1393.50Q1
3007کردستان24 1393.50Q1
3008ادبیات عامه54 1393.56Q1
3009غلامحسین ساعدی54 1393.56Q1
3010آموزش زبان عربی30 1393.60Q1
3011استعاره دستوری30 1393.60Q1
3012اسطوره آفرینش30 1393.60Q1
3013اشعار عربی30 1393.60Q1
3014خشکی30 1393.60Q1
3015مدیریت بدن30 1393.60Q1
3016مضامین تعلیمی30 1393.60Q1
3017موش صحرایی30 1393.60Q1
3018هزینه سرمایه30 1393.60Q1
3019پیرامتنیت30 1393.60Q1
3020میشل فوکو48 1393.63Q1
3021ادب تعلیمی126 1393.67Q1
3022استعاره شناختی36 1393.67Q1
3023دانش آموزان54 1393.67Q1
3024سرمایه فرهنگی126 1393.67Q1
3025شعر معاصر عراق36 1393.67Q1
3026محمدرضا شفیعی کدکنی36 1393.67Q1
3027معنی شناسی شناختی114 1393.68Q1
3028عبدالوهاب البیاتی60 1393.70Q1
3029احمد دهقان24 1393.75Q1
3030اشریشیاکلی24 1393.75Q1
3031بهاءولد24 1393.75Q1
3032زبان شناسی حقوقی24 1393.75Q1
3033زمین سوخته24 1393.75Q1
3034شازده کوچولو24 1393.75Q1
3035غزاله علیزاده24 1393.75Q1
3036معنوی24 1393.75Q1
3037شعر معاصر عربی و فارسی54 1393.78Q1
3038کهن الگوها54 1393.78Q1
3039ایقاع30 1393.80Q1
3040خردورزی30 1393.80Q1
3041شعر کودک و نوجوان30 1393.80Q1
3042فرایندهای واجی30 1393.80Q1
3043مخالف خوانی30 1393.80Q1
3044نانوذرات نقره30 1393.80Q1
3045اقتضای حال36 1393.83Q1
3046نقد بوم گرا36 1393.83Q1
3047پرخاشگری36 1393.83Q1
3048اقلام تعهدی اختیاری42 1393.86Q1
3049هوشنگ مرادی کرمانی42 1393.86Q1
3050ادبیات پایداری312 1393.92Q1
3051اسینتوباکتر بامانی36 1394.00Q1
3052تجزیه زیستی60 1394.00Q1
3053جذب زیستی24 1394.00Q1
3054خطابه24 1394.00Q1
3055خودشناسی24 1394.00Q1
3056دانش آموز24 1394.00Q1
3057سبک شناسی لایه‌ای36 1394.00Q1
3058سرمایه اقتصادی36 1394.00Q1
3059شعر فروغ فرخزاد24 1394.00Q1
3060صمد بهرنگی30 1394.00Q1
3061فرانقش30 1394.00Q1
3062قرن هشتم42 1394.00Q1
3063ماهی سیاه کوچولو24 1394.00Q1
3064مصرف24 1394.00Q1
3065معنای زندگی30 1394.00Q1
3066منظومه غنایی30 1394.00Q1
3067نجم الدین رازی42 1394.00Q1
3068نوروفیدبک24 1394.00Q1
3069ولفگانگ آیزر24 1394.00Q1
3070گفتمان روایی24 1394.00Q1
3071گوبینو24 1394.00Q1
3072آنیموس42 1394.14Q1
3073ادیان42 1394.14Q1
3074گفت وگو42 1394.14Q1
3075داغ ننگ30 1394.20Q1
3076فضای واکه‌ای30 1394.20Q1
3077مهارت‌های اجتماعی30 1394.20Q1
3078هیستوشیمی30 1394.20Q1
3079فرکلاف54 1394.22Q1
3080آمادگی جسمانی24 1394.25Q1
3081اخلاق اسلامی24 1394.25Q1
3082الشحاذ24 1394.25Q1
3083تفکر نقادانه24 1394.25Q1
3084داراب نامه طرسوسی24 1394.25Q1
3085سلطان ولد24 1394.25Q1
3086سید حسن حسینی24 1394.25Q1
3087شعر دیداری24 1394.25Q1
3088عیاران24 1394.25Q1
3089ماوراءالنهر24 1394.25Q1
3090مدیریت سود72 1394.25Q1
3091مناسک24 1394.25Q1
3092کسایی24 1394.25Q1
3093کیفیت اقلام تعهدی24 1394.25Q1
3094قزل آلای رنگین کمان42 1394.29Q1
3095تصحیح انتقادی72 1394.33Q1
3096سفر قهرمان66 1394.36Q1
3097آموزه‌های تعلیمی30 1394.40Q1
3098ادب پایداری30 1394.40Q1
3099جوزف کمبل30 1394.40Q1
3100حماسه سرایی30 1394.40Q1
3101غاده السمان30 1394.40Q1
3102نشانه معناشناسی30 1394.40Q1
3103آموزش مستقیم24 1394.50Q1
3104خواجه عبداله انصاری24 1394.50Q1
3105داستان سیاوش36 1394.50Q1
3106رفتار شهروندی سازمانی24 1394.50Q1
3107سنائی24 1394.50Q1
3108شرط24 1394.50Q1
3109عزاداران بیل24 1394.50Q1
3110عضله24 1394.50Q1
3111فعل سبک36 1394.50Q1
3112مینوی خرد36 1394.50Q1
3113امام رضا (ع)42 1394.57Q1
3114همدلی42 1394.57Q1
3115استافیلوکوکوس اورئوس60 1394.60Q1
3116امام محمد غزالی30 1394.60Q1
3117رزم30 1394.60Q1
3118نظریه زمینه‌ای30 1394.60Q1
3119کیفیت سود30 1394.60Q1
3120میخائیل باختین48 1394.63Q1
3121فرهاد حسن زاده36 1394.67Q1
3122پساب36 1394.67Q1
3123حاکمیت شرکتی42 1394.71Q1
3124آسپرژیلوس نایجر24 1394.75Q1
3125اقناع24 1394.75Q1
3126اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال24 1394.75Q1
3127بیمارستان نظامی24 1394.75Q1
3128حجیت24 1394.75Q1
3129لکان24 1394.75Q1
3130موقعیت اجتماعی24 1394.75Q1
3131کاربردشناسی زبان24 1394.75Q1
3132نقد کتاب30 1394.80Q1
3133فرسودگی شغلی36 1394.83Q1
3134آموزه‌های دینی24 1395.00Q1
3135ارتباط ارزشی30 1395.00Q1
3136استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی30 1395.00Q1
3137ترکیب لاشه24 1395.00Q1
3138حکمت خسروانی30 1395.00Q1
3139عادت می‌کنیم24 1395.00Q1
3140فضای مجازی24 1395.00Q1
3141نگرش زیست محیطی24 1395.00Q1
3142کوش نامه48 1395.00Q1
3143بافت شناسی72 1395.08Q1
3144اختلال نافرمانی مقابله‌ای36 1395.17Q1
3145سلامت اجتماعی36 1395.17Q1
3146زیدری نسوی30 1395.20Q1
3147حروف ربط24 1395.25Q1
3148شیرین و خسرو24 1395.25Q1
3149مادران24 1395.25Q1
3150مشکلات رفتاری42 1395.29Q1
3151کمپبل36 1395.33Q1
3152غزل معاصر30 1395.40Q1
3153قصاید ناصرخسرو30 1395.40Q1
3154کیفیت گزارشگری مالی30 1395.40Q1
3155علم سنجی42 1395.43Q1
3156روزبهان بقلی66 1395.45Q1
3157اسم مصدر24 1395.50Q1
3158شعر رضوی24 1395.50Q1
3159شناخت درمانی24 1395.50Q1
3160نارسایی توجه/ فزون کنشی24 1395.50Q1
3161زیست پالایی42 1395.57Q1
3162گزارشگری مالی30 1395.60Q1
3163استعاره‌ی مفهومی24 1395.75Q1
3164حرمت خود24 1395.75Q1
3165چندزبانی24 1395.75Q1
3166کردها24 1395.75Q1
3167الأدب المقارن126 1395.76Q1
3168ماهی کفال خاکستری24 1396.00Q1
3169نصرالله مردانی24 1396.00Q1
3170نقد تصحیح24 1396.00Q1
3171کودکان پیش دبستانی24 1396.00Q1
3172سبک‌های والدگری24 1396.25Q1
3173کاندیدا آلبیکنس24 1396.25Q1
3174استعارة مفهومی30 1396.40Q1
3175کیفیت حسابرسی30 1397.00Q1
z