موضوعات حوزه علمی آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

موضوع فراوانی میانگین سال انتشار مقالات موضوع چارک تازگی در حوزه
1تولید علوفه30 1390.40Q3
2GIS36 1390.50Q3
3سیستم اطلاعات جغرافیای24 1390.75Q3
4سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی24 1390.75Q3
5Atriplex canescens24 1391.00Q2
6اسید سولفوریک30 1391.20Q2
7تاج پوشش24 1391.50Q2
8درمنه دشتی24 1391.50Q2
9فلزات سنگین48 1391.50Q2
10جوانه زنی48 1391.63Q2
11پخش سیلاب54 1391.67Q2
12کیفیت علوفه36 1391.67Q2
13خاک24 1391.75Q2
14شاخص گیاهی24 1391.75Q2
15مراتع استپی24 1391.75Q2
16تصاویر ماهواره‌ای48 1391.88Q2
17توسعه پایدار24 1392.00Q2
18طبقه بندی تصویر30 1392.00Q2
19زمین آمار102 1392.06Q2
20فرآیند تحلیل سلسله مراتبی72 1392.17Q2
21آنالیز مولفه‌های اصلی30 1392.20Q2
22آمایش سرزمین24 1392.25Q2
23استان اصفهان24 1392.25Q2
24درصد جوانه زنی24 1392.25Q2
25کردستان24 1392.25Q2
26یزد36 1392.33Q2
27تراکم24 1392.50Q1
28شبیه سازی24 1392.50Q1
29شدت بیابان زایی24 1392.50Q1
30ضریب کاپا30 1392.60Q1
31عوامل محیطی60 1392.60Q1
32خصوصیات خاک54 1392.67Q1
33ژئومورفولوژی24 1392.75Q1
34رطوبت خاک30 1392.80Q1
35شبکه عصبی36 1392.83Q1
36مناطق خشک36 1392.83Q1
37کریجینگ36 1392.83Q1
38سیستم اطلاعات جغرافیایی306 1392.92Q1
39شبکه عصبی مصنوعی84 1392.93Q1
40آب‌های زیرزمینی24 1393.00Q1
41ایران30 1393.00Q1
42شاخص30 1393.00Q1
43فرسایش خاک48 1393.00Q1
44لرستان24 1393.00Q1
45منطق فازی24 1393.00Q1
46طبقه بندی نظارت شده54 1393.11Q1
47سنجش از دور276 1393.20Q1
48ترسیب کربن30 1393.20Q1
49شوری54 1393.22Q1
50اولویت بندی24 1393.25Q1
51حد بهره برداری مجاز24 1393.25Q1
52معیار24 1393.25Q1
53سامانه اطلاعات جغرافیایی42 1393.29Q1
54پیش بینی36 1393.33Q1
55مدل IMDPA48 1393.38Q1
56تغییر کاربری اراضی30 1393.40Q1
57پوشش گیاهی78 1393.46Q1
58مدلسازی24 1393.50Q1
59شدت چرا42 1393.57Q1
60اقلیم30 1393.60Q1
61پایش30 1393.60Q1
62شاخص‌های گیاهی24 1393.75Q1
63بانک بذر خاک30 1393.80Q1
64لندست42 1393.86Q1
65بیابان زایی90 1394.00Q1
66تولید30 1394.00Q1
67حفاظت خاک24 1394.00Q1
68پایش تغییرات30 1394.00Q1
69پهنه بندی66 1394.00Q1
70کاربری اراضی108 1394.06Q1
71None42 1394.14Q1
72ارزش رجحانی24 1394.25Q1
73بار معلق24 1394.25Q1
74تولید رسوب24 1394.25Q1
75فرسایش پذیری خاک24 1394.25Q1
76فرسایش بادی66 1394.27Q1
77خشکسالی60 1394.30Q1
78قرق36 1394.33Q1
79مرتع24 1394.50Q1
80منطق بولین24 1394.50Q1
81مکانیابی24 1394.50Q1
82استان گلستان54 1394.56Q1
83کربن آلی خاک30 1394.60Q1
84تحلیل سلسله مراتبی60 1394.80Q1
85الگوریتم ژنتیک36 1395.00Q1
86زمین لغزش36 1395.00Q1
87بیابان زدایی36 1395.17Q1
88سنجنده مودیس36 1395.17Q1
89دمای سطح زمین30 1395.20Q1
90استان اردبیل24 1395.25Q1
91لندست ۸48 1395.25Q1
92مدل سازی24 1395.25Q1
93استان فارس36 1395.33Q1
94مکان یابی66 1395.45Q1
95خراسان رضوی24 1395.50Q1
96فرسایش36 1395.50Q1
97آب زیرزمینی54 1395.56Q1
98اصفهان24 1395.75Q1
99رسوب24 1396.00Q1
100شبیه ساز باران30 1396.20Q1
101مدل SWAT24 1396.25Q1
102&#xFE۸E36 1397.00Q1
z