کدگذاری رنگی ماتریس

یک فایل اکسل که حاوی ماتریس مورد نظر باشد بارگذاری کنید. دقت کنید که ستون ها حاوی عناوین باشد. به عنوان نمونه می توانید ز این فایل استفاده کنید نمونه فایل اکسل

دانلود

طرح رنگ