لُب: ابزار مصورسازی واژگان

می‌توانید با ورود اطلاعات خود، به صورت متن فارسي و انگليسي متن خود را مصور كنيد. در اينجا، كلماتي كه بيش‌ترين بسامد را دارند، با اندازه بزرگتري ديده مي‌شوند. توجه داشته باشید که این ابزار برای مصورسازی متون طولانی و مشاهده کلیدواژگان پرتکرار در آن‌ها مفیدتر است.

فونت طرح رنگ
رضوان طرح رنگ 1
تاهوما طرح رنگ 2
اصفهان طرح رنگ 3
قاسم طرح رنگ 4
جدا کننده:
نمونه‌ها
متن کامل برجام برجام برنامه ششم توسعه برنامه ششم توسعه